Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Archiefverordening Ferwerderadiel 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArchiefverordening Ferwerderadiel 2012
CiteertitelArchiefverordening Ferwerderadiel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Archiefverordening Ferwerderadiel, vastgesteld bij besluit van 20 april 2006, is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201204-05-2019nieuwe regeling

24-05-2012

Geen.

8/21.12
01-05-200601-05-2019nieuwe regeling

20-04-2006

Geen.

18/24.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Ferwerderadiel 2012

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2012,

 

nr. 8/21.12;

 

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

 

besluit:

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1  

 

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a.

de wet

:

de Archiefwet 1995;

b.

gemeentelijke organen

:

de overheidsorganen bedoeld in artikel 1, sub b, van de wet, voor zover behorende tot de gemeente;

c.

de archiefbewaarplaats

:

de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen archiefbewaarplaats;

d.

beheerder

:

degene die ingevolge artikel 3 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

e.

beheereenheid

:

een door burgemeester en wethouders als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel, belast met de documentaire informatievoorziening;

f.

informatiesysteem

:

systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd.

Hoofdstuk II De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en in stand houden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de Wet, alsmede voor voldoende en doelmatige archiefruimten.

Artikel 3  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheerder.

Artikel 4  

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5  

  • 1.

    Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoen-de is gewaarborgd.

  • 2.

    Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende, van welke bescheiden redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij voor dezen als archiefbescheiden voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

Artikel 6  

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 7  

Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen en voor het beheer van de archiefbewaarplaats voorschriften vast.

Artikel 8  

Burgemeester en wethouders doen tenminste eenmaal per jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9  

De Archiefverordening Ferwerderadiel, vastgesteld bij besluit van 20 april 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 10  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2012.

Artikel 11  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Archiefverordening Ferwerderadiel 2012”.

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Ferwerderadiel van 24 mei 2012.

,voorzitter.

,griffier.