Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2017
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp9e/16

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201601-01-2018Een nieuwe verordening (ter vervanging van een bestaande verordening.)

15-12-2016

GVOP, 28-12-2016

16e/63.14
24-12-201520-12-2017Geen

17-12-2015

GVOP, 23/12/2015, 124856

16e/63.14
01-01-201520-12-2017Geen

18-12-2014

Geen

16e/63.14
01-01-201420-12-2017Herziening

20-12-2013

Dockumer courant, 31-12-2013

11/64e.13
01-01-201320-12-2017nieuwe regeling

20-12-2013

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs

11/57.12
22-12-201120-12-2017nieuwe regeling

15-12-2011

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd 21-12-2011

9/57.11
23-12-201020-12-2017nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd. 16 december 2010

8/66.10
17-12-200920-12-2017nieuwe regeling

19-11-2009

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs dd. 16-12-2009

6/50.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2017

 

 

vast te stellen de volgende:

 

 

Artikel 1  

 

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2  

 

Belastingplicht en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "forensenbelasting" wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3  

 

Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4  

 

Maatstaf van heffing

De belasting bedraagt per woning € 506,00.

Artikel 5  

 

Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6  

 

Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7  

 

Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 8  

 

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn 2 maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het 1e lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van auto-matische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afge-schreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de vol-gende termijnen telkens 1 maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9  

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10  

 

Overgangsrecht

De "Verordening forensenbelasting 2016" van 17 december 2015, nr., 08.e/15 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11  

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 12  

 

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2017".

 

JD

 

ALDUS

vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 15 december 2016.

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter

 

 

 

 

 

,griffier