Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Regeling faciliteiten bedrijfshulpverleners

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling faciliteiten bedrijfshulpverleners
CiteertitelRegeling faciliteiten bedrijfshulpverleners
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

09-10-2001

Geen.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling faciliteiten bedrijfshulpverleners

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel;

 

overwegende dat op grond van het Besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet organisatie van de eerste hulp bij ongevallen plaats dient te vinden;

 

dat van sommige personen wordt gevraagd dat zij naast hun reguliere functie hulpverleningswerkzaamheden verrichten en dat zij daartoe over een aanvullende opleiding dienen te beschikken;

 

dat het redelijk is dat personen die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener, zonder dat bedrijfshulpverlening tot hun functie behoort, bepaalde faciliteiten genieten;

 

gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;

 

 

besluiten:

 

 

vast te stellen de navolgende

 

Artikel 1  

 

Aan personen die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener kunnen door burgemeester en wethouders de volgende faciliteiten worden verstrekt:

 • a.

  een volledige vergoeding van de kosten die verbonden zijn aan de noodzakelijk te volgen cursussen en opleidingen;

 • b.

  een volledige vergoeding van de reis- en verblijfskosten die worden gemaakt in verband met de noodzakelijk te volgen cursussen en opleidingen. De reiskosten worden vergoed naar de minst kostbare wijze van openbaar vervoer.

 • c.

  compensatie in de vorm van extra verlof voor de tijd die gemoeid is met het volgen van cursussen en opleidingen;

 • d.

  een maandelijkse vergoeding.

Artikel 2  

 

 • 1.

  De maandelijkse vergoeding bedoeld in artikel 1, onder d, bedraagt:

  • a.

   bruto € 9,08 voor het bezit van een geldig E.H.B.O.-diploma;

  • b.

   bruto € 1,13 voor het bezit van een erkend diploma of certificaat voor levensreddende handelingen en reanimatie;

  • c.

   bruto € 1,13 voor het bezit van een erkend diploma of certificaat voor hulpverlening, veiligheid en ontruiming;

  • d.

   bruto € 1,13 voor het bezit van een diploma of certificaat voor brandbestrijding en gevaarlijke stoffen;

  • e.

   bruto € 4,54 voor het bezit van het diploma ‘Bedrijfshulpverlener’.

 • 2.

  Bij het bezit van het diploma ‘Bedrijfshulpverlener’ wordt geen maandelijkse vergoeding toegekend voor de in het eerste lid onder b., c. en d. bedoelde certificaten en diploma's. Overigens kan wel cumulatie van vergoedingen plaatsvinden.

 • 3.

  De vergoeding bedoeld in artikel 1, onder d, wordt toegekend met ingang van de maand volgende op die waarin het hulpverleningsdiploma is behaald. Zodra de geldigheid van het hulpverleningsdiploma vervalt, komt ook de maandelijkse vergoeding te vervallen.

Artikel 3  

 

Aan personen die uit hoofde van hun functie zijn belast met hulpverleningswerkzaamheden kunnen alleen de in artikel 1, onder a., b. en c., genoemde faciliteiten worden toegekend.

Artikel 4  

 

Aan personen die lid zijn van het korps vrijwillige brandweer Ferwerderadiel worden uit hoofde van deze regeling geen maandelijkse vergoedingen toegekend voor het bezit van de in artikel 2, onder b., c., d. en e. bedoelde diploma's en certificaten.

Artikel 5  

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

 

Ferwert, 9 oktober 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

 

 

 

mr. R.M. Kammer

mr. W. van den Berg

 

secretaris

burgemeester