Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Regeling inzake de behandeling van door personeelsleden ingediende ideeën

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inzake de behandeling van door personeelsleden ingediende ideeën
CiteertitelRegeling ideeën
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 23-03-1995.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1995nieuwe regeling

23-03-1995

Geen.

17/39.95

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inzake de behandeling van door personeelsleden ingediende ideeën

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 1995, nr.17/39.95;

 

gehoord de medezeggenschapscommissie;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de navolgende

 

 

Artikel 1  

 

Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  idee - een op schrift gestelde gedachte die aangeeft hoe in een situatie een besparing, verbetering of vernieuwing kan worden aangebracht. Ideeën kunnen betrekking hebben op doelmatiger gebruik van grondstoffen, materialen, voertuigen, machines, gereedschappen, arbeid en energie en / of op verhoging van de productie, kwaliteit, veiligheid en bedrijfsefficiency;

 • b.

  commissie - de door burgemeester en wethouders samengestelde commissie die is belast met de behandeling van ingediende ideeën;

 • c.

  inzender - een persoon door wie een idee is ingediend;

 • d.

  gemeente - de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 2  

 

Doel

De regeling heeft tot doel de in artikel 3 genoemde categorieën personen te stimuleren iedere gedachte, die kan leiden tot een besparing, verbetering of vernieuwing, op schrift te stellen en in te zenden.

Artikel 3  

 

Doelgroep

Ideeën kunnen, individueel of gezamenlijk, worden ingezonden door:

a. personen in dienst van de gemeente;

c. personen waarvan de dienstbetrekking bij de gemeente door vervroegde uittreding, dan wel door pensionering is geëindigd;

c. uitzendkrachten, practicanten en stagiairs, alsmede werknemers van andere organisaties die tijdelijk werkzaamheden verrichten ten behoeve van de gemeente.

Artikel 4  

 

Uitsluitingen

Onder een idee wordt niet verstaan:

 • a.

  het uiten van een klacht;

 • b.

  een voorstel waaraan zoveel beleidsmatige aspecten zijn verbonden dat regeling van de materie aan bestuursorganen en overlegstructuren moet worden overgelaten. Dergelijke voorstellen kunnen door de commissie, eventueel met advies, worden doorgestuurd naar de betrokken instantie(s).

 • c.

  Eén en ander geldt ook voor ideeën die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden;

 • d.

  een voorstel met betrekking tot tekortkomingen aan nieuwe installaties, die in overleg met de leveranciers, eventueel onder garantie, kunnen worden verholpen;

 • e.

  een voorstel dat al eerder is ingezonden, tenzij sprake is van een in artikel 10 bedoelde situatie;

 • f.

  een voorstel dat tot de functie van de inzender behoort.

Artikel 5  

 

Commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en tenminste twee leden. De commissie is zodanig samengesteld, dat de verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak alle werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten die kunnen leiden tot het in artikel 2 omschreven doel.

 • 3.

  De commissie adviseert aan burgemeester en wethouders inzake de toekenning van beloningen. Tot een door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag heeft de commissie de bevoegdheid waarderingspremies toe te kennen.

 • 4.

  De commissie kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook kan de commissie de inzender vragen het idee mondeling toe te lichten.

 • 5.

  De commissie ziet erop toe dat een beloond idee binnen een redelijke termijn daadwerkelijk wordt uitgevoerd of toegepast.

Artikel 6  

 

Behandeling ingezonden ideeën

 • 1.

  Ingezonden ideeën dienen zo spoedig mogelijk door de commissie te worden behandeld en afgehandeld.

 • 2.

  Alle ideeën die naar het oordeel van de commissie voor een beloning c.q. waarderingspremie in aanmerking komen, worden voorzien van een advies naar burgemeester en wethouders gezonden.

 • 3.

  Een idee dat om welke reden dan ook niet voor toepassing in de praktijk in aanmerking komt, dient duidelijk gemotiveerd door de commissie te worden afgewezen. Hiervan zal schriftelijke mededeling worden gedaan aan de inzender(s). Desgevraagd kan door de voorzitter van de commissie een mondelinge toelichting worden verstrekt aan de inzender(s).

Artikel 7  

 

Beoordelingsnormen

Bij de beoordeling van een idee wordt door de commissie in ieder geval in aanmerking genomen:

 • a.

  of het idee betrekking heeft op de normale taak van de inzender, dan wel daarboven uitgaat;

 • b.

  de mate van oorspronkelijkheid van het idee;

 • c.

  de periode gedurende welke uitvoering of toepassing van het idee naar verwachting effect zal sorteren;

 • d.

  het verrichte hand- en / of denkwerk dat er aan besteed is;

 • e.

  of het idee slechts na wijziging bruikbaar is;

 • f.

  of gelet op het niveau en de functie van de inzender een dergelijk idee mag worden verwacht;

 • g.

  de bij uitvoering van het idee te verwachten besparing op de jaarlijkse kosten.

Artikel 8  

 

Beloningen en waarderingspremies

 • 1.

  In beginsel komen alle bruikbare ideeën in aanmerking voor beloning. Of beloning plaatsvindt hangt af van de mate waarin het idee gerelateerd is aan het vakgebied van de inzender. Ideeën die geheel tot de functie van de inzender moeten worden gerekend, worden niet beloond. Ideeën die in het geheel niet tot de functie van de inzender behoren, komen voor beloning in aanmerking. In twijfelgevallen is de commissie bevoegd waarderingspremies toe te kennen.

 • 2.

  Om voor beloning in aanmerking te komen, dienen ideeën te worden ingezonden voordat ze uitgevoerd of toegepast zijn. Behoudens het bepaalde in artikel 10 zal ter zake van ideeën die worden ingediend, nadat ze in de praktijk blijken te voldoen, geen beloning worden toegekend.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen over de toekenning en hoogte van beloningen.

 • 4.

  Voor het vaststellen van een beloning wordt onderscheid gemaakt tussen ideeën met een meetbare en een onmeetbare besparing.

 • 5.

  De beloning voor ideeën met een meetbare besparing wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in de bij deze regeling gevoegde bijlage A.

 • 6.

  De beloning voor ideeën met een onmeetbare besparing wordt beloond overeenkomstig het bepaalde in de bij deze regeling gevoegde bijlage B.

 • 7.

  Waarderingspremies worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de bij deze regeling gevoegde bijlage C.

 • 8.

  De toegekende beloning c.q. waarderingspremie wordt bruto uitbetaald. Uitbetalingen vinden plaats zodra toepassing in de praktijk heeft plaatsgevonden.

 • 9.

  Bij beloningen groter dan € 453,78 wordt eerst een voorschot uitbetaald van € 226,89 vermeerderd met 25 % van het meerdere van de berekende beloning. Eén jaar na de praktische uitvoering of toepassing van het idee wordt de werkelijke besparing over dat jaar vastgesteld. Op basis daarvan wordt de definitieve beloning berekend. Het definitief vastgestelde beloningsbedrag wordt vervolgens onder aftrek van het verstrekte voorschot aan de inzender uitbetaald.

 • 10.

  Een idee dat gelijktijdig door meerdere personen, al dan niet afhankelijk van elkaar, wordt ingezonden, wordt behandeld als een gezamenlijk idee. Een eventuele beloning wordt in dit geval naar rato toegekend.

 • 11.

  Er kunnen extra beloningen worden uitgekeerd. Deze kunnen ook anders dan in geld worden uitgedrukt.

 • 12.

  Ideeën, ingezonden door leden van de commissie komen niet voor een beloning of waarderingspremie in aanmerking.

Artikel 9  

 

Rechten op een idee

 • 1.

  Door inzending van een idee worden alle rechten op het idee door de inzender overgedragen aan de gemeente.

 • 2.

  De inzender wordt geacht alle rechten op het idee te hebben terugontvangen, indien de commissie schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het idee niet voor beloning in aanmerking komt.

Artikel 10  

 

Verjaring

Indien een afgewezen idee binnen drie jaar na afwijzing alsnog van gemeentewege wordt uitgevoerd, kan de inzender het idee gedurende een periode van één jaar alsnog ter behandeling aan de commissie voorleggen.

Artikel 11  

 

Bezwaar en beroep

 • 1.

  De inzender kan tegen een beslissing van de commissie ten aanzien van een ingezonden idee, binnen zes weken na verzending van de brief waarin de beslissing is meegedeeld, bij de commissie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

 • 2.

  Ingeval een bezwaarschrift als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend, wordt het idee door de commissie opnieuw in behandeling genomen. De inzender wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de bezwaren mondeling toe te lichten.

 • 3.

  Werknemers in dienst van de gemeente kunnen tegen een beslissing ten aanzien van een door hen ingediend bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de brief waarin de beslissing door de commissie is meegedeeld, bij burgemeester en wethouders een beroepschrift indienen. Het beroepschrift dient te zijn gemotiveerd.

 • 4.

  Werknemers in dienst van de gemeente kunnen tegen een beslissing van burgemeester en wethouders, inzake toekenning van een beloning of toepassing van een ingezonden idee, binnen zes weken na verzending van de brief waarin deze beslissing is meegedeeld, bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

 • 5.

  Ingeval een beroepschrift als bedoeld in het derde en vierde lid is ingediend, wordt door burgemeester en wethouders beoordeeld of de bestreden beslissing in redelijkheid had kunnen worden genomen. De belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld het beroepschrift mondeling toe te lichten.

 • 6.

  Beslissingen ten aanzien van ingediende bezwaar- en beroepschriften worden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de belanghebbenden medegedeeld.

Artikel 12  

 

Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, wordt door burgemeester en wethouders een beslissing genomen.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1995 en kan worden aangehaald als "Regeling ideeën".

   

   

  EP

   

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 23 maart 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

, secretaris.