Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Regeling terzake van het verlenen van faciliteiten aan het gemeentelijk personeel betreffende het volgen van cursussen ter bevordering van het gebruik van de Friese taal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling terzake van het verlenen van faciliteiten aan het gemeentelijk personeel betreffende het volgen van cursussen ter bevordering van het gebruik van de Friese taal
CiteertitelRegeling cursussen Fries
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

de “Regeling terzake het verlenen van faciliteiten aan het gemeentelijk personeel betreffende het volgen van cursussen ter bevordering van de Friese taal”, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 februari 1988, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 18-10-2001.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 167

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

gehoord de commissie voor georganiseerd overleg;

Verordening studiefaciliteiten 2002 , artikel 1 t/m 6, 8 en 13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling terzake van het verlenen van faciliteiten aan het gemeentelijk personeel betreffende het volgen van cursussen ter bevordering van het gebruik van de Friese taal

 

 

 

De raad der gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2001, nr. 7/90.01;

 

gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

gelet op artikel 167 van de Gemeentewet;

 

 

besluit :

 

 

 

Artikel 1  

 

Ambtenaren die daartoe door het college van burgemeester en wethouders zijn aangewezen, komen in aanmerking voor de faciliteiten als bedoeld in de navolgende artikelen voor het volgen van cursussen ter bevordering van de kennis van de Friese taal.

Artikel 2  

 

De kosten voor het volgen van de studie, zoals cursusgelden, examengelden en lesmateriaal, alsmede de noodzakelijke reis- en verblijfkosten, worden volledig vergoed. De reiskosten worden berekend naar de minst kostbare wijze van openbaar vervoer.

Artikel 3  

 

Aan de ambtenaar die een opleiding volgt als bedoeld in artikel 1, waarvan de lessen worden gevolgd buiten diensttijd, kan studieverlof met behoud van bezoldiging worden verleend gedurende maximaal een halve dag per twee weken, gedurende de periode dat de cursus wordt gevolgd.

Artikel 4  

 

1.

Bij het behalen van één der volgende diploma's wordt de navolgende netto gratificatie eenmalig verleend:

 

-

Fries voor niet-Friezen

€ 181,51;

 

-

A van de AFUK

€ 181,51;

 

-

B van de AFUK

€ 272,27;

 

-

Frysk yn it offisjele ferkear

€ 272,27.

2.

Aan een ambtenaar kan ten hoogste tweemaal één van de in lid 1 bedoelde netto gratificaties worden verleend.

Artikel 5  

 

De artikelen 1 t/m 6, 8 en 13 van de ‘Verordening studiefaciliteiten 2002’ zijn van overeenkomstige toepassing op beschikkingen die zijn verleend ingevolge de onderhavige regeling.

Artikel 6  

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en kan worden aangehaald als ‘Regeling cursussen Fries’.

 

 

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 oktober 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

,secretaris.