Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu
CiteertitelUitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieubeheer, subsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Milieu 2011, art.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-07-2014Intrekking

24-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 1021

GS-voorstel 1142722
05-10-201101-07-2014Nieuwe regeling

30-08-2011

Provinciaal Blad, 2011, 54

GS-voorstel 966576

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu

 UITVOERINGSREGELING PROJECTSUBSIDIES MILIEU

Uitvoeringsregeling van 30 augustus 2011 houdende regels betreffende de subsidiëring van projecten en activiteiten op het terrein van milieu. (Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu)

Gedeputeerde staten van Fryslân,

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 en de Subsidieverordening milieu 2011,

Besluiten de Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu vast te stellen als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteiten externe veiligheid: structurele werkzaamheden, die worden voorgeschreven door de Wet milieubeheer en de bijbehorende uitvoeringsregelingen en structureel moeten worden uitgevoerd;

 • b.

  Bureau Externe Veiligheid Fryslân: groep van deskundigen op het gebied van de externe veiligheid die externe veiligheidstaken uitvoert voor de partijen;

 • c.

  Externe veiligheid: het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving;

 • d.

  Milieuadviesdienst: regionale milieudienst die als gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen werkzaamheden uitvoert voor de noordelijke Friese gemeenten;

 • e.

  Partijen: de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid in Fryslân, te weten: de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio en de Friese gemeenten en die de Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân hebben getekend;

 • f.

  Samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân: overeenkomst tussen de provincie Fryslân, de Veiligheidsregio en de Friese gemeenten over de uitvoering van de activiteiten externe veiligheid;

 • g.

  Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid: programma van activiteiten en projecten die in het kader van het externe veiligheidsbeleid in de periode 2011-2014 in Fryslân worden uitgevoerd.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening van toepassing

 • 1

  Op subsidieverstrekking op grond van deze uitvoeringsregeling is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 van toepassing.

 • 2

  Op grond van deze uitvoeringsregeling wordt geen subsidie verstrekt:

  • a.

   voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten als bedoeld in artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   voor een activiteit waarvoor een periodieke subsidie is verstrekt als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006;

  • c.

   voor een activiteit die naar het oordeel van gedeputeerde staten overwegend een politiek karakter heeft.

Artikel 3 Subsidieplafond

Als subsidieplafond wordt aangemerkt het totaal van de bedragen die voor activiteiten externe veiligheid zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid.

Artikel 4 Niet doelgerichte verplichting

Gedeputeerde staten kunnen bij de subsidieverlening de verplichting opleggen dat de subsidieontvanger op een door gedeputeerde staten te bepalen wijze te kennen geeft dat de activiteit mede tot stand is gekomen met subsidie van de provincie Fryslân.

Hoofdstuk 2 Activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen

Titel 1 Activiteiten Externe Veiligheid

Artikel 5 Doel

Deze titel heeft als doel te komen tot een structurele, adequate uitvoering van het externe veiligheidsbeleid en het daartoe bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten en provincie.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten, verdeelsystematiek en beslissing

 • 1

  Gedeputeerde staten verlenen partijen ambtshalve subsidie voor de activiteiten externe veiligheid die als taak voor de betreffende partijen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân.

 • 2

  Gedeputeerde staten verlenen de Milieuadviesdienst ambtshalve subsidie voor de activiteiten externe veiligheid die als taak voor het bureau Externe Veiligheid zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid Fryslân.

 • 3

  Subsidieverlening vindt plaats overeenkomstig de verdeling van taken en capaciteit zoals die in het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid is vastgelegd.

 • 4

  Gedeputeerde staten verlenen de subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid uiterlijk in de tweede maand van het subsidiejaar.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Als subsidiabele kosten worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten van uitvoering van activiteiten externe veiligheid die voorkomen in het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

Subsidie voor het uitvoeren van activiteiten externe veiligheid als bedoeld in artikel 6 bedraagt maximaal het bedrag dat is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid.

Artikel 9 Voorschot

Jaarlijks kan op aanvraag een voorschot worden verleend van ten hoogste 90% van het maximale subsidiebedrag waar een partij of de Milieuadviesdienst in dat jaar op grond van artikel 8 aanspraak kan maken.

Artikel 10 Vaststelling

 • 1

  De subsidie wordt verantwoord conform het gestelde in artikel 41a Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2006.

 • 2

  Gedeputeerde staten stellen de subsidie binnen 6 maand na ontvangst van de Sisa-verantwoording en met toepassing van artikel 20 van de samenwerkingsovereenkomst Externe Veiligheid vast.

 • 3

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid dient de Milieuadviesdienst ten behoeve van de vaststelling van de subsidie een overzicht te overleggen waarin per partij het aantal bestede adviesuren per activiteit externe veiligheid is opgenomen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

Gedeputeerde staten kunnen de bepalingen gesteld bij of krachtens deze uitvoeringsregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige subsidieverstrekking leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling projectsubsidies Milieu.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.  

Leeuwarden, 30 augustus 2011

Voorzitter J.A. Jorritsma

Secretaris A.J. van den Berg