Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Reglement van Orde voor de Provinciale Commissie Landelijk Gebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement van Orde voor de Provinciale Commissie Landelijk Gebied
CiteertitelReglement voor de Provinciale Commissie Landelijk Gebied
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpnatuur en landschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 82
 2. Wet Inrichting Landelijk Gebied, art. 1, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2014Artt. 4, 5 en 7

04-03-2014

Provinciaal Blad, 2014, 953

GS-voorstel 1110520 (H3)
24-06-201425-06-2014Nieuwe regeling

03-04-2012

Provinciaal Blad, 2014, 952

GS-voorstel 994876 (H4)

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde voor de Provinciale Commissie Landelijk Gebied

Besluit van 3 april 2012 (kenmerk H4) tot intrekken van het PCLG-Reglement van 2 april 1996 en het vaststellen van het Reglement van Orde PCLG 20 maart 2012.

Gedeputeerde staten van Fryslân,

overwegende dat zij in verband met de wenselijkheid overleg te voeren met maatschappelijke groeperingen over de uitwerking en uitvoering door de provincie van het landelijke en provinciaal beleid op het terrein van natuur, bos, landschap, openluchtrecreatie en landbouw op 23 april 1996 de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) hebben ingesteld;

dat zij in 2006 hebben besloten in verband met de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) om de PCLG aan te wijzen als gebiedscommissie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder m, van de WILG;

dat de PCLG hiermee een krachtens artikel 82 van de Provinciewet ingestelde adviescommissie om te adviseren over de uitvoering van gebiedsgericht beleid is geworden;

dat het in verband hiermee noodzakelijk is het reglement van de PCLG aan te passen;

besluiten vast te stellen het Reglement voor de Provinciale Commissie Landelijk Gebied als volgt:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de door gedeputeerde staten ingestelde Provinciale Commissie Landelijk Gebied.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder

 • a.

  commissie: de Provinciale Commissie Landelijk Gebied in de provincie Fryslân;

 • b.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Fryslân.

Hoofdstuk 2 Taak en samenstelling

Artikel 3 Taak

 • 1

  De commissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over de uitvoering van het beleid betreffende het landelijk gebied

 • 2

  De voorzitter kan op voorstel van de commissie één of meer (sub)werkgroepen instellen.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1

  De commissie is samengesteld uit:

  • a.

   een lid van gedeputeerde staten, belast met de portefeuille Landelijk Gebied;

  • b.

   het hoofd van de afdeling waar de organisatie van de PCLG is ondergebracht;

  • c.

   drie leden namens het agrarisch bedrijfsleven;

  • d.

   vier leden namens de natuur- en milieubescherming en natuurbeherende instanties in Fryslân;

  • e.

   een lid namens de Friese particuliere grondeigenaren;

  • f.

   een lid namens de Vereniging van Friese Gemeenten;

  • g.

   een lid namens Wetterskip Fryslân;

  • h.

   een lid namens de recreatieve en toeristische sector.

 • 2

  De leden en adviserende leden kunnen zich door een vaste persoon laten vervangen.

 • 3

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden kan de commissie, op voorstel van één van de leden, derden uitnodigen om belangen of standpunten toe te lichten.

 • 4

  Ambtenaren in dienst van de provincie Fryslân kunnen geen lid van de commissie zijn.

Artikel 5 Benoeming en zittingsperiode

 • 1

  Gedeputeerde staten benoemen, schorsen en ontslaan de leden alsmede hun plaatsvervangers.

 • 2

  De (plaatsvervangende) leden als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c tot en met h, worden benoemd op voordracht van de desbetreffende organisatie(s).

 • 3

  Benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar. De leden kunnen na afloop van de zittingsperiode terstond één maal worden herbenoemd.

 • 4

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid kunnen gedeputeerde staten in bijzondere gevallen besluiten een lid voor een derde periode te benoemen.

 • 5

  De zittingsperiode van het lid dat ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is benoemd, eindigt op het moment waarop de zittingsduur van degene in wiens plaats hij is benoemd, zou eindigen.

 • 6

  De aftredende leden van de commissie blijven hun functie waarnemen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 7

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

  • a.

   het ontbinden van de commissie;

  • b.

   het eindigen van de periode waarvoor een lid is benoemd;

  • c.

   het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan men is benoemd;

  • d.

   een eigen verzoek van het lijd;

  • e.

   overlijden;

  • f.

   ontslag door gedeputeerde staten.

Artikel 6 De voorzitter

 • 1

  Het overeenkomstig artikel 4, lid 1a, benoemde lid van gedeputeerde staten is voor-zitter van de commissie. De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2

  De voorzitter draagt zorg voor een genoegzame voorbereiding van de vergadering en is belast met het leiden van de vergadering en het handhaven van de orde. Hij verleent het woord en formuleert conclusies, standpunten e.d.

Artikel 7 De secretaris

 • 1

  Het hoofd van de afdeling waar de organisatie van de PCLG is ondergebracht is secretaris van de commissie. De secretaris bereidt, in overleg met de voorzitter, de agenda en de vergadering van de commissie voor.

 • 2

  De secretaris kan zich door een vaste persoon laten vervangen.

 • 3

  De afdeling Programma’s Bebouwde Ruimte en Landelijk Gebied van de provincie Fryslân voorziet in de noodzakelijke ondersteuning van de commissie.

 • 4

  De secretaris is in elk geval belast met de volgende taken:

  • a.

   het toezenden van de vergaderstukken;

  • b.

   het maken van verslagen van de vergaderingen.

 • 5

  De secretaris draagt zorg voor het archief van de commissie. Gedeputeerde staten kunnen hiervoor nadere instructies geven.

Artikel 8 Adviseurs

 • 1

  Gedeputeerde staten kunnen aan de commissie adviseurs toevoegen.

 • 2

  De adviseur heeft tot taak de commissie gevraagd en ongevraagd te adviseren over de aan de orde zijnde onderwerpen.

 • 3

  Aan de commissie worden in ieder geval de volgende adviseurs toegevoegd:

  • a.

   de accountmanager Dienst Landelijk Gebied in de provincie Fryslân;

  • b.

   de districtsmanager Noord van het Kadaster Ruimte en Advies.

 • 4

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden kan de commissie, op voorstel van één of meer leden, derden uitnodigen om belangen of standpunten toe te lichten.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Artikel 9

 • 1

  De commissie vergadert zo vaak als door de voorzitter of gedeputeerde staten nodig wordt geoordeeld of indien tenminste drie leden van de commissie hierom schriftelijk verzoeken.

 • 2

  De secretaris draagt er zorg voor dat de uitnodiging en de agenda, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste zeven dagen voor de dag van de vergadering aan de leden worden toegezonden.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2

  De commissie kan geen besluiten nemen, indien niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 3

  Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 4

  Besluiten van de commissie worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van de commissie vastgesteld.

 • 5

  Besluiten van de commissie worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 11 Openbaarheid

De commissie vergadert in beslotenheid. De commissie kan, op voorstel van één of meer leden, bij meerderheid besluiten in openbaarheid te vergaderen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Vergoeding

 • 1

  De leden, alsmede hun plaatsvervangers, komen in aanmerking voor een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in de Verordening vergoedingen staten- en commissie-leden.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op leden van een op grond van artikel 3, tweede lid, ingestelde (sub-)werkgroep.

Artikel 13 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of bij twijfel over de toepassing daarvan, beslissen gedeputeerde staten op voorstel van de voorzitter.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement voor de Provinciale Commissie Landelijk Gebied en treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Leeuwarden, 3 april 2012

Voorzitter  J.A. Jorritsma

Secretaris  drs. A.J. van den Berg