Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Reglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Kavelruil

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingReglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Kavelruil
CiteertitelReglement Adviescommissie POP3 Kavelruil
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 82
 2. Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014 - 2020, art. 1.14 en hoofdstuk 2 paragraaf 4
 3. Openstellingsbesluit Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven, art. 10, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-201622-09-201618-11-2016Nieuwe regeling

27-09-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5703

GS-voorstel 1350082

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Adviescommissie POP3 Kavelruil

Gedeputeerde Staten van Fryslân

gelet op:

artikel 82 Provinciewet;

artikel 1.14 en hoofdstuk 2, paragraaf 4,  Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014 - 2020 en artikel 10 lid 2 van het Openstellingsbesluit Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven

BESLUITEN

Vast te stellen het hierna volgende Reglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Kavelruil.

Artikel 1 Instelling, taak en samenstelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen evenals, Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe, een gezamenlijke Interprovinciale Adviescommissie POP3 Kavelruil in.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe over de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvragen en de rangschikking van aanvragen op basis van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 en het Openstellingsbesluit subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân, maatregel 4 kavelruil.

 • 3.

  De commissie bestaat uit zes leden en een onafhankelijke voorzitter. Twee medewerkers van de provincie Fryslân, twee medewerkers van de provincie Groningen en twee medewerkers van de provincie Drenthe.

Artikel 2 Lidmaatschap commissie

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen, schorsen en ontslaan de leden, welke optreden namens de Provincie Fryslân, van de commissie.

 • 2.

  De voorzitter wordt door de drie provincies gezamenlijk benoemd.

 • 3.

  Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar. De leden kunnen één keer voor een periode van drie jaar worden herbenoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  a. na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden;

  b. wanneer een lid zelf ontslag neemt. Hij doet daarvan schriftelijk een mededeling aan Gedeputeerde Staten.

 • 5.

  De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 3 Secretariaat

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verzorgt het secretariaat van de commissie en benoemt een ambtelijk secretaris. De ambtelijke secretaris draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie. Hij kan daartoe voorstellen doen aan de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter.

 • 2.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 3.

  Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt ter beschikking gesteld aan de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Artikel 5 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden mogen niet betrokken zijn bij de voorbereiding van de ingediende projecten.

 • 2.

  De commissie waarborgt geheimhouding van de gegevens van de aanvragen en gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de aanvragen en zij waarborgt dat gevoelige informatie uit de aanvragen niet wordt verspreid, tenzij de commissie hiertoe verplicht is als gevolg van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 6 Gang van zaken

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de orde op de vergadering.

 • 2.

  De vergadering vindt alleen doorgang als er per provincie minimaal één lid aanwezig is.

 • 3.

  Het aanwezige lid is gemandateerd om het standpunt van de eigen provincie in te brengen.

 • 4.

  De voorzitter beslist indien de leden komen tot een verschillende puntentoekenning op hetzelfde selectiecriterium.

 • 5.

  De leden adviseren niet over de subsidieaanvragen die zijn ingediend bij hun eigen provincie.

 • 6.

  De leden kennen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5, in gezamenlijkheid punten toe aan de voorliggende aanvragen, op basis van de bepalingen in de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014-2020 en het Openstellingsbesluit subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), maatregel 4 kavelruil.

 • 7.

  De commissie brengt haar advies schriftelijk uit aan Gedeputeerde Staten van de Provincie waar de aanvraag is ingediend binnen vier weken na het verzoek tot advies.

Artikel 7 Advies

 • 1.

  Het advies van de commissie bevat de gronden waarop het steunt en bevat de rangschikking van de projecten.

 • 2.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8 Vergoeding

De voorzitter komt in aanmerking voor een vergoeding overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Fryslân.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 22 september 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Adviescommissie POP3 Kavelruil.

Leeuwarden, 27 september 2016

J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter

A.J. van den Berg, secretaris