Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Openstellingsbesluit paragraaf 3.6 Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingOpenstellingsbesluit paragraaf 3.6 Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân
CiteertitelOpenstellingsbesluit festivals Fryslân
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie, cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, artikel 3.6.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2016nieuwe regeling

01-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5935

1361135

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellingsbesluit paragraaf 3.6 Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân

Openstellingsbesluit paragraaf 3.6 Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 3.6.4 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen voor festivals?

 • 1

  Aanvragen kunnen worden ontvangen met ingang van 7 november 2016 tot en met 23 november 2016 tot 17:00 uur.

 • 2

  Aanvragen kunnen niet digitaal worden ingediend.

 • 3

  Aanvragen kunnen gebracht worden op het Provinciehuis van de Provincie Fryslân aan de Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden of per reguliere post worden verzonden.

 • 4

  Een aanvraag kan worden aangevuld tot het verstrijken van de in het eerste lid genoemde sluitingsdatum.

 • 5

  Aanvragen kunnen enkel worden aangevuld na de in het eerste lid genoemde sluitingsdatum voor zover het niet inhoudelijke aanvullingen van de subsidieaanvraag betreft zoals de rechtsgeldige ondertekening, kopie bankafschrift en statuten.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1

  Het subsidieplafond voor jaarlijks terugkerende podiumkunstenfestivals in de gemeente Leeuwarden bedraagt € 260.000 voor de periode 2017-2018.

 • 2

  Het subsidieplafond voor jaarlijks terugkerende podiumkunstenfestivals in Fryslân buiten de gemeente Leeuwarden bedraagt € 300.000 voor de periode 2017-2018.

 • 3

  Het subsidieplafond voor jaarlijks terugkerende media-, beeldende kunst- en letterenfestivals bedraagt € 100.000 voor de periode 2017-2018.

 • 4

  Subsidie uit een subsidieplafond als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel die na verdeling overeenkomstig artikel 3.6.9 resteert, wordt aangewend voor het hoogst gerangschikte festival dat na rangschikking niet voor subsidie in aanmerking zou komen wegens overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld? 

 • 1

  De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6.9 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân.

 • 2

  Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking onder de aanvragen waaraan ten minste 21 punten zijn toegekend.

 • 3

  De door Gedeputeerde Staten ingestelde kamer festivals van de adviescommissie Cultuur adviseert over de rangschikking van de aanvragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6.9.

 • 4

  Op de adviescommissie is het Reglement voor de Adviescommissie Cultuur van toepassing.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1

  Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als het Openstellingsbesluit festivals Fryslân en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2

  Nadere details over de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân zijn te vinden via www.fryslan.frl. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Leeuwarden, 1 november 2016

Voorzitter J.M. Leemhuis-Stout

Secretaris A.J. van den Berg