Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende Subsidieregeling beëindiging visserijactiviteiten plangebied vismigratierivier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende Subsidieregeling beëindiging visserijactiviteiten plangebied vismigratierivier
CiteertitelSubsidieregeling beëindiging visserijactiviteiten plangebied vismigratierivier
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/frysl%C3%A2n/332960/332960_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2017nieuwe regeling

07-03-2017

prb-2017-1292

1391664

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende Subsidieregeling beëindiging visserijactiviteiten plangebied vismigratierivier

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

overwegende dat het wenselijk is het plangebied van het Provinciaal Inpassingplan Vismigratierivier vrij van vaste visplekken te krijgen ten behoeve van de realisatie van de Vismigratierivier;

 

besluiten de Subsidieregeling beëindiging vaste visplekken plangebied vismigratierivier Fryslân als volgt vast te stellen:

Subsidieregeling beëindiging visserijactiviteiten plangebied vismigratierivier

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als op-genomen in de (de-minimis)verordening (EU) Nr. 717/2014 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, Pb EU, L 190/45 van 28 juni 2014, met inbegrip van eventueel in de toekomst vast te stellen wijzigingen.

 • b.

  minister: minister van Economische Zaken;

 • c.

  PIP-gebied: het plangebied van het Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier, met kenmerk NL.IMRO.9921.Vismigratierivier, zoals vastgesteld door provinciale staten van Fryslân op 20 april 2016;

 • d.

  publiekrechtelijke vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8 van het Reglement voor de bin-nenvisserij 1985;

 • e.

  schriftelijke toestemming: privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in artikel 21, tweede lid, on-derdeel a, van de Visserijwet 1963, geldend voor de visserij in het IJsselmeer;

 • f.

  privaatrechtelijke huurovereenkomst: huurovereenkomst visvakken, geldend voor de visserij op de Waddenzee, als bedoeld in artikel 7 lid 1 Visserijwet 1963;

 • g.

  visserijactiviteiten: visserij met gebruikmaking van een publiekrechtelijke vergunning en een pri-vaatrechtelijke toestemming;

Artikel 2 Doel

Doel van deze regeling is het stimuleren van de definitieve beëindiging van de visserijactiviteiten met vaste vistuigen in de vorm van grote fuiken in het PIP-gebied.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de definitieve beëindiging van de visserijactiviteiten in het PIP-gebied met vaste vistuigen in de vorm van grote fuiken.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden verstrekt aan een beroepsvisser die over een publiekrechtelijke ver-gunning beschikt, in combinatie met een schriftelijke toestemming voor het stellen van vaste vis-tuigen of een privaatrechtelijke huurovereenkomst, waarmee gedurende het gehele jaar de visserij kan worden uitgeoefend met vaste vistuigen in het PIP gebied.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde vergunning, toestemming of huurovereenkomst dient op naam van de aanvrager te staan.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie dient te zijn ontvangen voor 1 juni 2017.

Artikel 6 Toetsingscriteria

Subsidie wordt slechts verstrekt, indien de aanvrager in zijn aanvraag heeft verklaard de in artikel 3 bedoelde visserijactiviteiten, voor zover daarvoor subsidie wordt aangevraagd, definitief zal beëindi-gen, door aan het bevoegd gezag voorgoed afstand te doen van de locatie die vermeld wordt in de schriftelijke toestemming of huurovereenkomst als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikel 3 bedraagt € 9.000, per locatie voor het stellen van vaste vis-tuigen binnen het PIP gebied, gedeelte IJsselmeer en € 3.000, per schutwant binnen een visvak waarop de privaatrechtelijke huurovereenkomst als bedoeld in artikel 1 letter f, waartoe door de aanvrager aan het bevoegd gezag een verzoek gedaan zal worden:

  • a.

   om niet opnieuw een schriftelijke toestemming af te geven; of

  • b.

   om de reeds afgegeven schriftelijke toestemming tussentijds te beëindigen;

  • c.

   om de privaatrechtelijke huurovereenkomst per 1 juli 2017 te beëindigen.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend in de vorm van de-minimissteun en bedraagt, tezamen met eventueel andere verleende de-minimissteun, maximaal € 30.000, over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien de aanvraag is ontvangen na de in artikel 5 genoemde datum.

Artikel 9 Opschortende voorwaarde

De subsidie wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat het bevoegd gezag het door de aanvrager gedane verzoek als bedoeld in artikel 7, eerste lid, heeft geaccepteerd en verwerkt.

Artikel 10 Andere subsidies

Indien voor de subsidiabele activiteit, reeds op grond van deze regeling of uit andere hoofde een uit overheidsmiddelen bekostigde subsidie is of zal worden verstrekt, wordt die subsidie in mindering gebracht op de op grond van deze regeling te verstrekken subsidie.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Staatssteun

 • 1.

  De subsidie met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 30.000 over en periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

 • 2.

  De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent zoals omschre-ven in de de-minimisverordening.