Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende Openstellingsbesluit SKNL

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende Openstellingsbesluit SKNL
CiteertitelOpenstellingsbesluit SKNL
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR409398/CVDR409398_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2017nieuwe regeling

23-05-2017

prb-2017-3257

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende Openstellingsbesluit SKNL

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

 

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân;

 

besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

 

Artikel I  

A. Subsidieplafonds

Voor de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  • a.

    € 2.924.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering);

  • b.

    € 146.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a (investeringen ten behoeve van realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan)

Aanvragen voor subsidies als bedoeld a. en b. van zijn uitsluitend mogelijk voor percelen zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit.

 

B. Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 1 juni 2017 tot en 31 december 2017 worden ingediend bij gedeputeerde staten van de provincie Fryslân; t.a.v. afdeling Subsidiezaken; Postbus 20120; 8900 HM LEEUWARDEN

 

C. Tarieven begrotingsjaar 2016

De maximale subsidiabele kosten per hectare voor subsidies als bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur- en landschap Fryslân worden vastgesteld op € 8.000,- voor de realisatie van een beheertype.

Artikel II  

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn goedgekeurd.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Bijlage I  

Aanvragen voor de onderdelen a. en b. van Artikel 1.A. van dit besluit is uitsluitend mogelijk voor de onderstaande percelen.