Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidieregeling erfafspoeling Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidieregeling erfafspoeling Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân
CiteertitelSubsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart beheergebied Wetterskip

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR332960/CVDR332960_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2017nieuwe regeling

19-12-2017

prb-2017-6088

01380364

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidieregeling erfafspoeling Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013,

 

overwegende dat op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) de Europese verplichting bestaat tot het bereiken van een goede ecologische en chemische waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater,

 

overwegende dat de provincie Fryslân samenwerkt met Wetterskip Fryslân om de waterkwaliteit in hun werkingsgebied te verhogen omdat goede waterkwaliteit de basis vormt voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied,

 

overwegende dat de oppervlaktewaterkwaliteit in het landelijk gebied nog niet aan de gestelde normen voldoet en de emissie van nutriënten vanuit de landbouw een belangrijke oorzaak is voor het niet voldoen aan de waterkwaliteitsnormen,

 

overwegende dat LTO Nederland in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aangeeft samen te willen werken met overheden bij het realiseren van belangrijke wateropgaven met als doelstelling om in 2021 80% en in 2027 100 % van de resterende waterkwaliteitsproblemen vanuit de landbouw op te lossen,

 

overwegende dat door middel van subsidies een stimulans gegeven wordt aan melkveehouders die bovenwettelijke maatregelen treffen op het gebied van erfafspoeling,

 

besluiten vast te stellen de Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: melkveehouderij die zich na verkrijging van een bedrijfsadvies via de webtool heeft aangemeld voor deelname aan het project Schoon erf, Schoon water Fryslân en naar aanleiding daarvan een aanvraag voor de stimuleringsbijdrage indient bij de provincie Fryslân;

 • b.

  bedrijfsadvies: advies opgesteld naar aanleiding van een adviesbezoek met een overzicht van investeringen of handelingen (maatregelen) op het gebied van erfafspoeling, dat door een onafhankelijke deskundige adviseur aangesteld in het kader van het project “Schoon erf, Schoon Water Fryslân” en de betrokken melkveehouder in een ondertekend verslag met afspraken wordt vervat;

 • c.

  convenantpartners: Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Agrarische Jongeren Friesland (AJF), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Wetterskip Fryslân;

 • d.

  erfafspoeling: het in oppervlaktewater of bodem terecht komen van hemelwater dat is verontreinigd met voer(resten), mest(resten), mestvocht en perssappen, organisch materiaal en andere schadelijke stoffen van het erf van landbouwbedrijven als gevolg van opslag van materialen en werkzaamheden bij de agrarische opstallen;

 • e.

  melkveehouderij: landbouwbedrijf dat zich richt op het houden of opfokken van koeien voor het verkrijgen van melk voor menselijke consumptie; zijnde een kleine en middelgrote onderneming als omschreven in bijlage I bij Verordening (EU) 702/2014.

 • f.

  webtool: applicatie genaamd ‘webtool Schoon erf, schoon water Fryslân’ ontwikkeld ter ondersteuning voor deelname aan het project (aanmelding, startbijeenkomst, bedrijfsbezoek, vastleggen afspraken, voortgangsrapportage).

 • g.

  beheergebied van het Wetterskip Fryslân: het werkterrein van Wetterskip Fryslân op het land conform de ‘Kaart beheergebied’ die te vinden is op de website van het Wetterskip en welke als bijlage I in deze regeling is opgenomen

Artikel 1.2 Doelgroep en werkingsgebied

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager van wie de subsidieaanvraag betrekking heeft op activiteiten in het beheergebied van het Wetterskip Fryslân.

Artikel 1.3 Aanvraagperiode

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen voor deze subsidieregeling één of meer openstellingsbesluiten vast.

 • 2.

  Een openstellingsbesluit vermeldt ten minste een aanvraagperiode en een financieel plafond.

Artikel 1.4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ontvangen door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de daarin genoemde stukken.

 • 2.

  Een aanvraag bevat ten minste de volgende stukken:

  • a.

   een de-minimisverklaring waaruit blijkt dat reeds verstrekte de-minimissteun aan de aanvrager het bedrag van €15.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming niet overschrijdt;

  • b.

   het bedrijfsadvies.

 • 3.

  Aanvragen als bedoeld in het eerste lid kunnen elektronisch bij gedeputeerde staten ontvangen worden via de in het openstellingsbesluit genoemde verwijzing naar de website van de provincie Fryslân.

Artikel 1.5 Verdeelsystematiek

 • 1.

  De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor volledige aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 1.6 Staatssteun

 • 1.

  De subsidies in het kader van deze regeling worden verstrekt met toepassing van de de-minimisverordening.

 • 2.

  De aanvrager vult een de-minimisverklaring in om te bepalen of de bijdrage met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt. Het voordeel met toepassing van de de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 15.000 over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.

Artikel 1.7 Prestatieverantwoording

 • 1.

  Een subsidie die verleend wordt in het kader van deze regeling, wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  De provincie kan bij het houden van toezicht op de subsidievoorwaarden van de gegevens van waterschap en LTO - Noord gebruik maken. De provincie zal daartoe de uitkomsten van de steekproeven bij Wetterskip Fryslân opvragen.

Hoofdstuk 2 Subsidiabele onderdelen

Artikel 2.1 Doel

Het stimuleren van bovenwettelijke maatregelen ter beperking van erfafspoeling bij melkveehouderijbedrijven waardoor bijgedragen wordt aan de realisatie van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor de Provincie Fryslân en in het gebied Westerkwartier voor de Provincie Groningen.

Artikel 2.2 Subsidiabele activiteiten

De stimuleringsbijdrage kan worden verstrekt voor alle in het bedrijfsadvies vastgelegde investeringen of handelingen op het erf ter vermindering van erfafspoeling conform het bedrijfsadvies dat samen met de adviseur en aanvrager tot stand is gekomen.

Artikel 2.3 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen voor de activiteit zoals vermeld in artikel 2. 2, wordt in elk geval voldaan aan het volgende criterium:

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd vindt plaats binnen één jaar na ontvangst van de aanvraag tenzij anders is vastgelegd in het bedrijfsadvies.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.7 van de Asv 2013, wordt subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager niet valt binnen de doelgroep van de regeling;

 • b.

  de activiteit niet in overeenstemming is met het doel van de regeling;

 • c.

  de activiteit niet voldoet aan het criterium zoals vermeld in artikel 2.3;

 • d.

  voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd ook al een andere subsidie is aangevraagd bij de provincie Fryslân in het kader van deze regeling dan wel reeds is verstrekt door laatstgenoemde in het kader van deze regeling;

 • e.

  voor de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd reeds een subsidie is verstrekt ten behoeve van de aanvrager bij de provincie Fryslân of een andere organisatie of reeds is aangevraagd in afwachting van het besluit hierop;

 • f.

  er sprake is van wettelijk verplichte maatregelen. wettelijke verplichting.

Artikel 2.5 Subsidiehoogte

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag voor de activiteiten als bedoeld in artikel 2.2.

 • 2.

  De subsidie bedraagt € 1.000 per erf waarvoor een bedrijfsadvies is uitgebracht.

Artikel 2.6 Verplichtingen verbonden aan de vaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht de gesubsidieerde activiteit binnen een jaar na bekendmaking van het besluit tot subsidieverstrekking uit te voeren, tenzij anders in het bedrijfsadvies is vastgelegd.

 • 2.

  De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan gedeputeerde staten zodra aannemelijk is dat de gesubsidieerde activiteit niet, niet tijdig of niet geheel zal worden verricht of dat niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 19 december 2017.

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris

Toelichting

De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en LTO Noord (als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties in Fryslân) hebben in de Samenwerkingsovereenkomst POP3 Water en de Overeenkomst Regionaal Programma KRW Landbouw afspraken vastgelegd om gezamenlijk aan de slag te gaan met maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de KRW-doelstellingen voor Fryslân. In dat verband is vermindering van erfafspoeling als één van de activiteiten benoemd.

 

LTO Noord, NMV, AJF en Wetterskip Fryslân hebben een convenant Erfafspoeling afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd om de verontreiniging van het oppervlakte water door erfafspoeling via een projectmatige aanpak terug te dringen. Ambitie van deze gezamenlijke aanpak is dat gedurende de looptijd van het convenant (2015- 2021) de nutriëntenemissie vanaf het erf van melkveebedrijven met minimaal 80% vermindert. Het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân” geeft uitvoering aan dit convenant. Melkveehouders die deelnemen krijgen een maatwerkadvies voor de inrichting van hun erf en voldoen na deelname aan het project aan de meest recente wet- en regelgeving ten aanzien van erfafspoeling.

 

De provincie Fryslân sluit bij het project “Schoon erf, Schoon water Fryslân “ aan met de Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân. Met deze regeling wil de provincie maatregelen ter voorkoming of vermindering van erfafspoeling in de melkveehouderij stimuleren.

Melkveehouderijen in het beheersgebied van het Wetterskip Fryslânkunnen een subsidieaanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling. Voorwaarde is dat zij beschikken over een bedrijfsadvies dat in het kader van het project `Schoon erf, Schoon water Fryslân is uitgebracht. Zie voor aanmelding voor een bedrijfsadvies de website www.Schoonerfschoonwater.frl.

 

Na aanmelding vindt een startbijeenkomst plaats. Daarna wordt een bedrijfsadviesbezoek gepland. De adviseur en de melkveehouder stellen samen het bedrijfsadvies op waarin de te nemen maatregelen opgenomen worden. Maatregelen kunnen bestaan uit fysieke investeringen of slechts handelingen. Een voorbeeld van een fysieke investering is bijvoorbeeld de aanschaf van een veegmachine. Een voorbeeld van een handeling is dat de melkveehouder ervoor zorgt dat de (bezink)putjes en straatkolken op het verharde erf regelmatig worden schoongemaakt. Hierdoor wordt voorkomen dat bezinksel in de putjes en kolken afstroomt naar de sloot.

 

Het bedrijfsadvies wordt vervolgens meegestuurd bij de aanvraag voor de stimuleringsbijdrage bij de provincie Fryslân op basis van deze regeling. Het bedrijfsadvies wordt gezien als het uit te voeren kader bij de ingediende aanvraag en vormt de basis voor de bijdrage. Als de aanvraag voldoet aan de regeling, het advies is overlegd en voor het overige aan de overige aspecten van de regeling wordt voldaan zal een vast bedrag per erf worden verstrekt. Dit betekent dat een ontvanger € 1.000 verkrijgt ter uitvoering van het bedrijfsadvies. Dit is uitdrukkelijk bedoeld als stimuleringsbijdrage .

 

Als een bedrijf meerdere bedrijfslocaties heeft kan in principe voor elke locatie/elk erf een stimuleringsbijdrage worden verkregen.

 

De convenantpartners zien er steekproefsgewijs op toe of de deelnemers de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Dat hebben waterschap en LTO-Noord in het kader van hun gezamenlijke het project “Schoon erf, Schoon water Fryslân” afgesproken. De verkregen bijdrage kan, wanneer uit controlegegevens blijkt dat niet voldaan is aan de aanbevelingen van het bedrijfsadvies, worden ingetrokken. De stimuleringsbijdrage dient dan te worden terugbetaald.

Bijlage I: Kaart beheergebied Wetterskip Fryslân als bedoeld in artikel 1.3, derde lid, van deze regeling

 

Te raadplegen op https://www.wetterskipfryslan.nl/afbeeldingen/organisatie/beheergebied-wetterskip-fryslan.jpg/image_view_fullscreen