Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns, 19 december 2017, Openstellingsbesluit IMF 2018/1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns, 19 december 2017, Openstellingsbesluit IMF 2018/1
CiteertitelOpenstellingsbesluit IMF 2018/1
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

prb-2018-198

01476070

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns, 19 december 2017, Openstellingsbesluit IMF 2018/1

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018,

 

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 15 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 tot 17:00 uur.

 • 2.

  Aanvragen kunnen zowel per post als digitaal uitsluitend via eHerkenning of DigiD worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 62.500

  • Noordoost Fryslân: € 92.500

  • Noordwest Fryslân: € 92.500

  • Zuidwest Fryslân: € 0 1

  • Zuidoost Fryslân: € 92.500 

 • 2.

  Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 230.000

  • Noordoost Fryslân: € 200.000

  • Noordwest Fryslân: € 200.000

  • Zuidwest Fryslân: € 200.000

  • Zuidoost Fryslân: € 200.000

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 wordt in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 2.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 3.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder c, van die subsidieregeling, in de regio Zuidwest Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

 • 5.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 zijn niet subsidiabel de kosten die verband houden met:

  • a.

   loonkosten van de aanvrager;

  • b.

   de loonkosten van ingehuurde adviseurs zijn maximaal voor 50% subsidiabel voor zover zij in redelijke verhouding staan tot de uitgevoerde activiteit.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.8 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2018/1 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2018 zijn te vinden via www.streekwurk.frl/imf. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, de beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.


1

het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen binnen de regio Zuidwest Fryslân worden door het bestuur van de gemeenten SúdWest Fryslân en De Fryske Marren vastgesteld.