Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent werktijden Regeling variabele werktijden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent werktijden Regeling variabele werktijden 2018
CiteertitelRegeling variabele werktijden 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR605374/CVDR605374_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201801-01-2018nieuwe regeling

08-05-2018

prb-2018-3885

01469655.15

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent werktijden Regeling variabele werktijden 2018

Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 4.2. van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies besluiten vast te stellen een regeling variabele werktijden.

 

Regeling variabele werktijden

 • 1.

  Deze regeling geldt alleen voor medewerkers voor wie geen vaste werktijden zijn vastgelegd. Tevens prevaleren alle specifiek gemaakte afspraken met individuele medewerkers. Een voorbeeld vormen de afspraken inzake bereikbaarheidsdiensten.

 • 2.

  Voor zover geen sprake is van een situatie zoals gesteld onder 1. wordt aan de medewerker, met inachtneming van het bepaalde in de volgende punten, de vrijheid gelaten om de tijden van aanvang, middag­pauze en vertrek zelf vast te stellen.

 • 3.

  Er is een bloktijd vastgesteld, waarbinnen de medewerker in ieder geval aanwezig moet zijn. Deze bloktijd is vastgesteld van 10.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.

 • 4.

  De lunchpauze is variabel en bedraagt minimaal ½ uur (wette­lijk voorgeschreven) en maximaal 2 uur. De lunchpauze dient aaneengesloten te worden opgenomen.

 • 5.

  Voor de overige uren kan een keuze worden ge­daan, maar de aanvangstijd kan in principe niet liggen vóór 7.00 uur en de vertrektijd niet na 19.00 uur. Rekening houdende met het voorgaande houdt dit in dat de aanvangstijd ligt tussen 7.00 en 10.30 uur en de vertrektijd tussen 15.30 en 19.00.

 • 6.

  De uren die men werkt vóór 7.00 uur en na 19.00 uur mogen niet worden meegeteld bij de bere­kening van de werktijd. Bij een vergadering of dienstreis mag de tijd die na 19.00 uur gemaakt wordt, meegeteld worden bij de werktijd in die zin dat het totaal aantal gewerkte uren die dag maximaal 9 is.

 • 7.

  Bij het systeem van variabele werktijden blijft men in principe gebonden aan de overeengekomen arbeidsduur per week. Uitgaande van een 36-urige werk­week mag per dag niet korter worden gewerkt dan 6 uren en niet langer dan 9 uren. Per week geldt een maximum van 45 uren.

 • 8.

  Wordt er toch langer dan 45 uren gewerkt, dan vervalt het meerdere, behalve als er volgens daarvoor geldende regels overwerk is verricht.

 • 9.

  Bij een volledige aanstelling bedraagt de werktijd in principe 40 uur per week en wordt wekelijks 4 uur ADV opgebouwd.

 • 10.

  Omdat het gewenst kan zijn dat op bepaalde afdelingen of bureau's tussen het begin en het einde van de werktijden een redelijke bezetting aanwezig is, kan het noodza­kelijk zijn om, als de afdelingschef dit nodig vindt, over de keuze van de werktijden onderling overleg te plegen.

 • 11.

  Op vrijdag is i.t.t. het gestelde onder 5. de uiterste vertrektijd niet 19.00 uur, maar 18.00 uur.

 • 12.

  Als men een arts, tandarts of specialist moet bezoeken, dient dit in principe buiten de werktijden te gebeuren. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk (of bleek dit achteraf niet moge­lijk te zijn doordat b.v. het bezoek meer tijd in beslag nam dan was voorzien) dan kan bezoek binnen werktijd plaats­vinden. Het is echter wel gewenst dat het bezoek zoveel mogelijk buiten de bloktijden wordt afge­legd.

 • 13.

  Op verzoek van de medewerker kan de leidinggevende vrijstelling geven van de eis aanwezig te zijn op de aangewezen werkplek en het gestelde onder 3. tot en met 6. Daarbij zijn de regels van het protocol telewerken van toepassing.

 • 14.

  Dit besluit treedt in werking na plaatsing in het provinciaal blad en werkt terug tot 1 januari 2018 en wordt aangehaald als "Regeling variabele werktijden 2018".