Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma (Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma (Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2018)
CiteertitelOpenstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-201922-10-2018artikel 9

17-09-2019

prb-2019-6413

28-11-201825-09-2019nieuwe regeling

02-10-2018

prb-2018-8749

01533591
14-11-201828-11-2018nieuwe regeling

02-10-2018

prb-2018-8419

01533591
23-10-201814-11-2018nieuwe regeling

02-10-2018

prb-2018-7864

01533591

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma (Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2018)

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat ondernemers in de agrarische sector in de komende jaren extra kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

 

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020,

 

BESLUITEN

 • I.

  Open te stellen: de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven', als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in hoofdstuk 2, paragraaf 2 in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 van provincie Fryslân.

 • II.

  De openstelling te laten gelden voor het tijdvak van 22 oktober 2018 van 09.00 uur tot en met 15 januari 2019 tot 17.00 uur.

 • III.

  Het subsidieplafond vast te stellen op € 2.000.000,00 samengesteld uit € 1.000.000,00 Europese middelen (ELFPO) en € 1.000.000,00 provinciale middelen.

 • IV.

  De volgende nadere regels vast te stellen:

Artikel 1 Definitie

In aanvulling op het gestelde in artikel 1.1. van de Regeling wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  Regeling: Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân;

 • b.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 • c.

  Biologische landbouwbedrijven: Bedrijven met een geheel of gedeeltelijke biologische bedrijfsvoering die beschikken over SKAL certificaat of een SKAL registratie bevestiging met bijbehorend SKAL nummer.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen die geplaatst/gebruikt worden in de provincie Fryslân. Als uitwerking van artikel 2.2.1. van de Regeling wordt alleen subsidie verstrekt voor de investeringen genoemd in de bijlage, behorende bij dit openstellingsbesluit, en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteiten.

Artikel 4 Aanvraag

Onverminderd de artikelen 1.7 van de Regeling geldt:

 • a.

  een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten via het SNN door middel van een daarvoor ontwikkeld webportal dat bereikbaar is via www.snn.nl/pop3;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met gebruikmaking van een volledig, door SNN verstrekt, ingevuld format projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen.

 • c.

  per landbouwbedrijf kan op grond van dit openstellingsbesluit slechts één keer subsidie worden aangevraagd.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Regeling wordt subsidie alleen verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Regeling kunnen de subsidiabele kosten genoemd in het eerste lid slechts bestaan uit het volgende kostentype:

  • a.

   kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.12, tweede lid, van de Regeling, wordt geen subsidie verstrekt voor kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 6 Hoogte subsidie

Onverminderd artikel 2.2.4 van de Regeling geldt:

 • a.

  de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten;

 • b.

  de maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 100.000,00;

 • c.

  geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,00.

Artikel 7 Rangschikking en selectie

 • 1.

  Voor de rangschikking bedoeld in artikel 1.15 en artikel 2.2.5 van de Regeling, hanteren Gedeputeerde Staten een rangschikking op basis van een investeringslijst. Deze investeringslijst is in de bijlage van dit openstellingsbesluit opgenomen. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. Indien de aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

 • 2.

  In het geval het subsidieplafond zal worden overschreden door een aanvraag waarbij het gevraagde subsidiebedrag hoger is dan het resterende bedrag van het subsidieplafond of indien het subsidiebedrag wordt overschreden door meerdere aanvragen en de onderlinge rangschikking tussen de aanvragen is gelijk, dan kunnen Gedeputeerde Staten besluiten dat het subsidieplafond wordt verhoogd met het bedrag dat nodig is om het project dat zorgt of de projecten die zorgen voor de overschrijding van het subsidieplafond te subsidiëren.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van de Regeling is de subsidieontvanger niet verplicht om binnen twee maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  In afwijking van de Regeling is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van de Regeling verstrekken Gedeputeerde Staten geen voorschot.

 • 4.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op biologisch produceren, dient de aanvrager op het moment van aanvragen te beschikken over een SKAL certificaat of SKAL registratie bevestiging met bijbehorend SKAL nummer.

 • 5.

  De investeringen moeten gebruikt/geplaatst worden in de provincie Fryslân;

 • 6.

  In aanvulling op artikel 1.17 lid 1 sub d van de Regeling dienen zowel de investering als de SKAL licentie (in geval biologisch) minimaal 3 jaar in stand gehouden te worden.

Artikel 9 Subsidievaststelling

In afwijking van artikel 1.27 van de Regeling is subsidieontvanger verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen twee jaar na datum subsidiebeschikking in te dienen.

 

 • V.

  Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 • VI.

  Citeertitel

  Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van landbouwbedrijven provincie Fryslân 2018

   

Fryslân, 02-10-2018

Gedeputeerde Staten voornoemd:

,voorzitter

,secretaris

Toelichting bij het Openstellingsbesluit

 

Deze openstelling is de eerste openstelling waarmee we landbouwbedrijven willen stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en/of de kosten voor aankoop van grond zijn niet subsidiabel. Vervangingsinvesteringen zijn op basis van de Regeling niet subsidiabel.

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben middels een bijlage behorende bij dit openstellingsbesluit een lijst vastgesteld met daarop innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers. Op deze lijst zullen alleen investeringen worden opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering, zodat het niet nodig is een minimumscore op te nemen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering en de beleidsmatige voorkeur van de provincie.

 

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de investering met de hoogste score.

 

Samenvatting belangrijkste kenmerken van deze openstelling:

 • minimaal subsidiebedrag per aanvraag € 10.000,00, maximaal kan € 100.000,00 subsidie worden aangevraagd.

 • subsidiepercentage 40%;

 • investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 25.000,00 te bedragen;

 • categorieën subsidiabele maatregelen;

 • een landbouwer kan 1 aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen);

 • totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel: € 2.000.000,00.;

 • bijbehorende installatiekosten zijn subsidiabel;

 • mogelijkheid indienen eindigt op dinsdag 15 januari 2019 om 17.00 uur.

 

Investering lijst POP3 maatregel 2, 2018

Investeringslijst Maatreleg 2 Fysieke Investeringen Fryslan

 

 

 

 

Investeringscategorie

Subsidiabel

Niet-subsidiabel

Score

Opmerkingen

1. Mechanische onkruidbestrijding/loofbewerking

Schoffel

Afleverkosten

9

 

 

Wiedeg/wiedbed

Abonnementen

 

 

Onkruidbrander

 

 

Onkruidsnijder

 

 

Looftrekker

 

 

Wortelsnijder

 

 

Combinatie looftrekker/wortelsnijder

 

 

GPS i.c.m. een van bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

2. Niet- kerende grondbewerking

Machines voor niet-kerende grondbewerking, zoals een Eco-ploeg

Afleverkosten

7

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

Abonnementen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

3. GBM reducerende maatregelen

Driftreducerende technieken (wingsprayer, drift arme doppen)

Complete veldspuit

8

 

 

GPS aansturing en sectieafsluiting veldspuit

Afleverkosten

 

 

Technieken voor toediening GBM in de rij

Abonnementen

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

4. Groenbemesters

Machines voor inwerken groenbemesters (schijveneg)

Afleverkosten

6

 

 

Machines voor verwerken groenbmesters (klepelmaaier, Greencutter)

Abonnementen

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

5. Zaaitechnieken

(Schijven)Zaaimachines die zonder extra grondbewerking kunnen zaaien

Standaard zaaimachines

5

 

 

Zaaimachines die ingezet kunnen worden voor verschillende teelten (bijvoorbeeld bieten en mais)

Afleverkosten

 

 

Zaaimachines voor inzaaien voor "onder gewassen" zoals gras bij mais

Abonnementen

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

6. Bodemverdichting

Aanpassingskosten voor tractor/werktuig voor toepassing rijpadensysteem

Tractoren/werktuigen

7

 

 

Druk-wissel-systeem voor aanpasisng bandenspanning

Afleverkosten

 

 

Rupsbanden voor onder tractor

Abonnementen

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

7. Precisielandbouw

Systemen/sensoren om plaats specifiek te kunnen bemesten, bekalken of opbrengst te kunnen meten

Tractoren/werktuigen

10

 

 

Gewassensoren of scan apparatuur voor de bodem

Afleverkosten

 

 

Drone met bijbehorende camera voor landbouwtoepassingen

Abonnementen

 

 

Software voor maken taakkaarten of verwerken data

Camera's/sensoren voor niet-landbouw doeleinden

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

8. Hybride voertuigen

Erf- of perceelgebonden hybride tractoren of (zelfrijdende) werktuigen

Afleverkosten

4

 

 

Installaties voor het laden/vullen van tractoren/werktuigen

Abonnementen

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

9. Graslandverzorging

Doorzaaimachines

Afleverkosten

7

 

 

Weideslepen/eggen

Abonnementen

 

 

Graslandbeluchtingsmachines

 

 

GPS i.c.m. bovenstaande investeringen

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

10. Weidegang

Aanschaf en installatie van afrasteringsmateriaal

Niet diergerichte investeringen, zoals quads, etc.

8

Bij aanvraag kaart toevoegen waar kavelpaden worden aangelegd

 

Investeringen in drinkwatervoorzieningen in het weiland

 

 

Investeringen in randzaken voor weidegang, zoals veeroosters, koetunnels, weidepoorten,etc.

 

11. Aanpassing huisvesting veehouderij

Investeringen/aanpassingen voor minimaal 10% meer ruimte per dier voor melkvee. Meer ruimte per box of m2 loopoppervlak.

Niet diergerichte investeringen

6

Bij aanvraag zichtbaar maken dat er minimaal 10% meer ruimte wordt gerealiseerd.

 

Diervriendelijke vloeren voor melkvee. Zie bijlage 1

Bij aanvraag en offertes duidelijk type vloer aangeven

 

Automatisch instrooisystemen voor strooisel

 

 

Aanpassingskosten naar volledige of gedeltelijke potstal

 

 

Aanpassingen aan stal en installaties in het kader van monovergister inclusief benodigde aanpassingen aan de netwerkinfrastructuur

 

 

 

 

Investeringen/aanpassingen die aantoonbaar een positief effect hebben op het dierenwelzijn (borstels, schuiven, etc.)

 

 

 

12. Voederwinning

Investeringen in opslag en/of verwerking (eigen) krachtvoer

Opslag voor ruwvoer zoals kuilplaten en sleufsilo's

9

 

 

Investeringen om verliezen op het veld te beperken, zoals een bandhark

Machines voor verwerking ruwvoer

 

 

Systemen die ruwvoer kunstmatig kunnen drogen

 

 

Machine(s) i.c.m. een wildredder

 

 

Installatie en opbouwkosten van bovenstaande investeringen

 

 

 

13. Overige veehouderij

Overdekte uitlopen met een oppervlak van minimaal 20% van het staloppervlak voor pluimvee

 

6

Bij aanvraag gespecificeerde offerte meesturen.

 

Diervriendelijke vloeren voor varkens. Zie bijlage 2

Bij aanvraag en offertes duidelijk type vloer aangeven

 

Machines/installaties voor het composteren of het maken van Bokashi

 

 

 

14. DAW maatregelen

onderwaterdrainage

 

5

Betreft alleen zand- en kleigronden; veengronden zijn uitgesloten. Veengronden conform kaart 2.1 Bodemkaart veenweidegebied uit de Veenweidevisie van de Provincie Fryslân, te vinden op: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/veenweideprogramma-proces-en-organisatie.

 

peilgestuurde drainage

Betreft alleen zand- en kleigronden; veengronden zijn uitgesloten. Veengronden conform kaart 2.1 Bodemkaart veenweidegebied uit de Veenweidevisie van de Provincie Fryslân, te vinden op: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/veenweideprogramma-proces-en-organisatie.

 

putgestuurde drainage

 

 

Betreft alleen zand- en kleigronden; veengronden zijn uitgesloten. Veengronden conform kaart 2.1 Bodemkaart veenweidegebied uit de Veenweidevisie van de Provincie Fryslân, te vinden op: https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/veenweideprogramma-proces-en-organisatie.

Bijlage 1: Diervriendelijke vloeren melkvee die subsidiabel zijn in deze regeling.

 

1

loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem 

2

loopstal met hellende vloer en giergoot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe 

3

loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe 

4

loopstal met sleufvloer en mestschuif 

5

ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif 

6

ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif 

7

ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif 

8

ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif 

9

ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif 

10

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif 

11

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif 

12

ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif 

13

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif 

14

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en met mestschuif 

15

ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif  

16

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 

17

ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif  

18

ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif  

19

ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif 

20

ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif

21

ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber toplaag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten

22

ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoer- gat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif 

23

ligligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif 

24

ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif 

25

ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif 

26

ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem 

27

Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif 

28

Ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif 

Bron: www.maatlatduurzameeveehouderij.nl

Bijlage 2 Eisen diervriendelijke vloeren varkens

 

Biggen

1

Minimaal 0,4 m2 per big

2

Vloer is minstens voor 40% dicht

3

Mestplaats voor biggen die bestaat uit een dichte vloer met gierafvoer, hard kunstof rooster, geplastificeerd rooster, gierijzeren roosters, betonroosters (die bij aanschaf voldoet aan 63 Leroux of FSC2000 waarvan waarde 0,60) of een ingestrooide mestruimte.

Kraamstal

1

Afgeschermde ligplaats/biggennest van 0,6m2 voor zogende biggen. 

2

De vloer is dicht en dient verwarmd te kunnen worden met een biggenlamp of vloerverwarming. 

Vleesvarkens

1

Vloer is minstens voor 40% dicht. Een aaneengesloten stuk vloer waarop minimaal 1 varken volledig, uitgestrekt kan liggen, geldt als dichte vloer. Dichte vloer is een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien: a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt. Bijvoorbeeld het zgn. 'Duitse Welzijnsrooster' en wafelroosters voldoen niet aan de eis van een dichte vloer.

2

Minimale oppervlak van 1 m2 per vleesvarken

3

Mestplaatsen voor vleesvarkens die bestaat uit een dichte vloer met gierafvoer, gietijzeren roosters, betonroosters (die bij aanschaf voldoet aan 63 Leroux of FSC2000 waarvan waarde 0,60) of een ingestrooide mestruimte 

Bron: www.beterleven.dierenbescherming.nl