Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent bijdrage begeleidingskosten natuurcollectieven Openstellingsbesluit Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent bijdrage begeleidingskosten natuurcollectieven Openstellingsbesluit Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven 2018
CiteertitelOpenstellingsbesluit Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-5859.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-201820-11-2018nieuwe regeling

06-11-2018

prb-2018-8517

01582910

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent bijdrage begeleidingskosten natuurcollectieven Openstellingsbesluit Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven 2018

Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Fryslân van  6 november 2018, nr. 01582910  voor de Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven in het kader van natuurbeheer in Fryslân ten behoeve van de begeleiding van deelnemers voor particulier natuurbeheer. 

Gedeputeerde Staten der provincie Fryslân;  maken bekend dat in hun vergadering van  6 november 2018, nr. :01582910 , is vastgesteld hetgeen volgt:

Gedeputeerde Staten der provincie Fryslân;

Gelet op artikel 1 van de Regeling Bijdrage aan Collectieven in het kader van natuurbeheer in Fryslân ten behoeve van de begeleiding deelnemers particulier natuurbeheer 

Besluiten:

Artikel 1 Doelgroep

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Bijdrage aan Collectieven kan subsidie worden verstrekt voor de activiteiten genoemd in artikel van deze regeling.

Artikel 2 Tarieven en plafond

 • 1.

  Het toe te kennen bedrag aan subsidie is als volgt:

  • a.

   Een eenmalige subsidie van € 34.755,-- voor Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor opstarten van het collectief; zijnde € 34.755,--. 

  • b.

   Per overstapper, zoals bedoelt in artikel 2.2 van de Regeling Bijdrage aan Collectieven, van € 1.550,-- voor de collectieven Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Natuurcollectief Friesland

  • c.

   Per overstapper óf aflopende beschikking, zoals bedoelt in artikel 2.2 van de Regeling Bijdrage aan Collectieven, van € 665,-- voor de Unie van Bosgroepen alleen voor het beheerjaar 2016 en 2017; voor beheerjaren na 2017 geldt hetgeen onder artikel 2.1 lid b valt  

 • 2.

  Het plafond voor deze openstelling bedraagt € 200.000,--

Artikel 3 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend bij de Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken, met gebruikmaking van het door GS beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Bijdrageregeling begeleidingskosten natuurcollectieven 2018.

Leeuwarden, 6 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd:

Drs. A.A.M. Brok ,

voorzitter

R. E. Bouius-Riemersma, MBA MCM ,

secretaris