Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent voucherregeling (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent voucherregeling (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2019)
CiteertitelOpenstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2019
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR608757/CVDR608757_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-202028-03-2019artikel 2

07-01-2020

prb-2020-263

nr. 01725919
28-03-201917-01-2020nieuwe regeling

26-11-2018

prb-2019-2282

1588955

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent voucherregeling (Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2019)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 4 van de Subsidieregeling Voucherregeling MKB

besluiten als volgt:

Artikel 1 Aanvraag

  • 1.

    Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 23:59.

  • 2.

    Aanvragen dienen elektronisch te worden ingediend in het subsidieloket van het SNN. Zie hiervoor op www.snn.eu

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze aanvraagperiode is € 1.125.000,- waarvan € 825.000,- beschikbaar is voorde onderwerpen Innovatie en Bedrijfsontwikkeling en € 300.000,- voor Strategisch HR.

Artikel 3 Verdeling middelen

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 4 van de Subsidieregeling voucherregeling MKB

Artikel 4 Slotbepalingen

Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 2019 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Nadere details over de Subsidieregeling voucherregeling MKB Fryslân 2018 zijn te vinden via www.SNN.eu