Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Distelverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingDistelverordening
CiteertitelDistelverordening
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpnatuur en landschap, schadebestrijding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Historie van deze regeling: Nieuwe regeling, vastgesteld op 4 januari 1951, inwerking getreden op 4 april 1951; Provinciaal Blad 1951, 15; 1e wijziging, vastgesteld op 17 maart 1976,  inwerking getreden op 16 september 1976; Provinciaal Blad 1976, 63  

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 90 (oud)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1988art. 3

27-05-1987

Provinciaal Blad, 1987, 175

Statenvoorstel 31123

Tekst van de regeling

Intitulé

Distelverordening

VERORDENING OP DE BESTRIJDING VAN DISTELS IN DE PROVINCIE FRIESLAND

Artikel 1.

 • 1.

  Rechthebbenden van gronden zijn verplicht deze te zuiveren of doen zuiveren van distels, behorende tot de soorten Cirsium arvense (akkerdistel), Cirsium lanceolatum (speerdistel) en Cirsium palustre (kale jonker), nadat zij van burgemeester en wethouders der gemeente, waarin de gronden zijn gelegen - of, indien de gemeente zelve rechthebbende is, van gedeputeerde staten - een daartoe strekkende aanschrijving hebben ontvangen. De aanschrijving vermeldt de termijn, binnen welke aan de verplichting moet zijn voldaan. Indien de rechthebbende is een rechtspersoon, rust de verplichting op bestuurders.

 • 2.

  Onder de rechthebbende wordt in deze verordening verstaan:

  • -

   De gebruiker, of, bij ontstentenis van deze, de eigenaar, met dien verstande, dat wanneer de gronden in vruchtgebruik, erfpacht of opstal zijn uitgegeven, de zakelijk gerechtigde voor de eigenaar in de plaats treedt.

  • -

   In geval van inscharing geldt als rechthebbende degene, bij wie het vee in de weide is gebracht.

Artikel 2.

Alvorens de in artikel 1, eerste lid, bedoelde aanschrijving te doen uitgaan, plegen burgemeester en wethouders, c.q. gedeputeerde staten, overleg met de betrokken hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling, voor zover zij niet reeds handelen op diens advies.

Artikel 3.

Onverminderd de bevoegdheid van burgemeester en wethouders c.q. gedeputeerde staten, tot het op kosten van de nalatige doen zuiveren van de grond van distels, wordt het niet voldoen aan de artikel 1, eerste lid, bedoelde verplichting gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 4.

 • 1.

  Met de opsporing van overtredingen dezer verordening zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie, alsmede zij, die daartoe door gedeputeerde staten worden aangewezen.

 • 2.

  Zij hebben daartoe tussen zonsop- en zonsondergang het recht van vrije toegang tot alle gronden.

Artikel 5.

Deze verordening kan aangehaald worden als “Distelverordening”.

Leeuwarden, 4 januari 1951

voorzitter J.L. Hoogland

griffier N.L. Muller