Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Verordening van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende belastingregels voor diensten van de gemeente Legesverordening provincie Fryslân 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende belastingregels voor diensten van de gemeente Legesverordening provincie Fryslân 2010
CiteertitelLegesverordening provincie Fryslân 2010
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpleges
Externe bijlageBijlage 1 Tarieventabel legesverordening 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hfdst. XV PW

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Bijlage 1

08-11-2017

prb-2017-5904

01391793
10-05-201701-01-2018bijlage 1

19-04-2017

prb-2017-2047

01391793
01-01-201710-05-2017bijlage 1

23-11-2016

prb-2016-7008

01324836
01-01-201601-01-2017Bijlage 1

11-11-2015

Provinciaal Blad, 2015, 7696

Statenvoorstel 1241692
11-02-201501-01-2016bijlage 1

12-11-2014

Provinciaal Blad, 2015, 574

06c-1
16-11-201311-02-2015Tarieventabel 2014

06-11-2013

Provinciaal Blad, 2013, 75

Statenvoorstel 03Bk
25-05-201316-11-2013Art. 6 en Tarieventabel 2013

24-04-2013

Provinciaal Blad, 2013, 29

Statenvoorstel 1044812 (agendapunt 09B)
26-03-201125-05-2013Tarieventabel

19-01-2011

Provinciaal Blad, 2011, 14

Statenvoorstel 917465
13-01-201001-01-201026-11-2011Nieuwe regeling

16-12-2009

Provinciaal Blad, 2010, 2

Statenvoorstel 853830

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende belastingregels voor diensten van de gemeente Legesverordening provincie Fryslân 2010

Verordening van 16 december 2009, houdende regels betreffende het heffen van leges (Legesverordening provincie Fryslân).

Provinciale staten van Fryslân,

gelet op de artikelen 220 en 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en volgende van de Provinciewet, besluiten vast te stellen de Legesverordening provincie Fryslân 2010 als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1

  In deze wet en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

   leges: de rechten die worden geheven voor het door of vanwege de provincie verlenen van diensten als bedoeld in deze verordening en omschreven in de hierbij behorende bijlage, genaamd “Tarieventabel”.

  • b.

   heffingsambtenaar: de provincieambtenaar die is belast met de heffing van belasting op grond van deze verordening.

  • c.

   invorderingsambtenaar: de provincieambtenaar die is belast met de invordering op grond van deze verordening.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1

  De leges worden geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening en naar de tarieven en de maatstaven opgenomen in de Tarieventabel.

 • 2

  De leges worden geheven van degene, op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie een dienst als bedoeld in artikel 1 onder a wordt verleend.

Artikel 3 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wijze van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarin het verschuldigde bedrag is vermeld. Onder schriftelijke kennisgeving worden begrepen een stempelafdruk, nota of ander geschrift.

Artikel 4 Tijdstip van betaling

 • 1

  De leges worden verschuldigd op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de dienst.

 • 2

  De leges moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving als bedoeld in artikel 3, dan wel, wanneer de kennisgeving wordt toegezonden, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 3

  De verplichting tot betaling van de leges wordt niet geschorst door de indiening van een bezwaar- of beroepschrift inzake de kennisgeving.

Artikel 5 Vrijstellingen

 • 1

  Geen leges worden geheven terzake van:

  • a.

   stukken aangevraagd in het openbaar belang door of vanwege bestuursorganen, voor zover dit betreft stukken als bedoeld in rubriek A van de Tarieventabel, waarbij de legesvrijstelling zich beperkt tot het verstrekken van 1 exemplaar van eenzelfde stuk per aanvraag;

  • b.

   het afgeven van een beschikking op een bezwaarschrift tegen de toepassing van een provinciale belastingverordening;

  • c.

   het afgeven van een beschikking op een aanvraag om toekenning van een provinciale subsidie;

  • d.

   het afgeven van een stuk strekkende ter vervanging van dat, waarvan de belastingplichtige ten genoegen van de heffingsambtenaar aantoont dat het buiten de schuld van de houder is verloren gegaan of onbruikbaar is geworden;

  • e.

   diensten of stukken ten behoeve van provincies, gemeenten, waterschappen en andere lichamen, welke naar het oordeel van de heffingsambtenaar op basis van wederkerig dienstbetoon worden verleend respectievelijk verstrekt.

  • f.

   een verzoek om verlening van een vergunning of ontheffing dat conform artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht moet worden doorgezonden.

 • 2

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid onder a. heeft de heffingsambtenaar de bevoegdheid om stukken als bedoeld in rubriek A van de “Tarieventabel” tegen een lager tarief dan wel kosteloos te verstrekken wanneer deze ten dienste van het algemeen belang worden aangevraagd.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kan de bepaling bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige heffing van leges, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf

 • 1

  Indien en voor zover in de Tarieventabel incidenteel niet anders is bepaald, wordt op ver-zoek van de belanghebbende 50% van de geheven leges gerestitueerd wanneer:

  • a.

   een aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel niet wordt ingewilligd;

  • b.

    een aanvraag om een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel, voordat daarop is beslist, wordt ingetrokken;

  • c.

   vervallen

  • d.

   ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten om een ver-zoek om verlening van een vergunning, ontheffing, verklaring of andere beschikking als bedoeld in rubriek B of C van de Tarieventabel niet verder te behandelen.

 • 2

  De in lid 1 bedoelde restitutie vindt niet plaats indien:

  • a.

   de leges minder dan € 45 bedragen, of

  • b.

   het kosten van publicatie betreft, welke reeds zijn gemaakt, of

  • c.

   het kosten zijn die de provincie aan derden verschuldigd is, zoals portokosten, kadastrale rechten en advieskosten.

 • 3

  Een aanvraag om teruggaaf moet bij de heffingsambtenaar worden ingediend binnen zes weken nadat de omstandigheid, welke de aanspraak op teruggaaf deed ontstaan, zich heeft voorgedaan.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Op dat tijdstip wordt de “Legesverordening provincie Fryslan”, vastgesteld op 17 december 2008 ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2010 hebben voorgedaan.

 • 2

  In afwijking in zoverre van het eerste lid treedt rubriek C van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die rubriek.

 • 3

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening provincie Fryslân 2010”.

Leeuwarden, 16 december 2009

voorzitter J.A. Jorritsma

griffier O. Bijlsma