Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Regeling vergoeding bereikbaarheidsdiensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling vergoeding bereikbaarheidsdiensten
CiteertitelRegeling Vergoeding Bereikbaarheidsdiensten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201001-04-200301-01-2018Nieuwe regeling

14-12-2010

Provinciaal blad, 2010, 77

GS-stik 926765

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding bereikbaarheidsdiensten

Regeling vergoeding bereikbaarheidsdiensten

Artikel 1 Algemeen

Door of namens Gedeputeerde Staten worden ambtenaren aangewezen voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten. De ambtenaar van 60 jaar of ouder is vrijgesteld van het verrichten van bereikbaarheidsdiensten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Bereikbaarheidsdienst: de verplichting van de conform artikel 1 aangewezen ambtenaar om volgens een door het desbetreffende afdelingshoofd op te stellen rooster permanent beschikbaar te zijn om binnen een door het afdelingshoofd aan te geven tijd daadwerkelijk in actie te kunnen komen bij de bestrijding van incidenten op de conform artikel 1 door Gedeputeerde Staten aangewezen beleidsterreinen.

 • b.

  Bereikbaarheidsvergoeding: de vergoeding die de aangewezen ambtenaar op basisvan deze regeling ontvangt voor het bereikbaar zijn tijdens de door hem of haar verrichte bereikbaarheidsdiensten

 • c.

  Overwerkvergoeding: de vergoeding die de aangewezen ambtenaar op grond van artikel C20 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies ontvangt voor de uren dat hij tijdens de door hem of haar verrichte bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk in actie is moeten komen.

 • d.

  Ambtenaar: personen, genoemd in artikel A 1, onder a van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • e.

  Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen, waarin ook een weekend valt.

Artikel 3 De bereikbaarheidvergoeding

 • 1.

  De krachtens artikel 1 aangewezen ambtenaren die bereikbaarheidsdiensten verrichten hebben daarvoor aanspraak op een vergoeding.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt € 1,29 per uur (per 1 januari 2007).

 • 3.

  Voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten op ATV-dagen, feestdagen die niet op een zaterdag of een zondag vallen, alsmede op andere aangewezen vrije dagen, niet zijnde een zaterdag of zondag, wordt de uurvergoeding vermenigvuldigd met 2.

 • 4.

  De aanspraak op een vergoeding vervalt als deze niet is aangevraagd binnen 3 kalendermaanden na afloop van de maand waarin de bereikbaarheidsdiensten werden verricht.

 • 5.

  De vergoeding wordt periodiek verhoogd met hetzelfde percentage waarmee de salarissen van de provincie Fryslân worden verhoogd op grond van algemene salarismaatregelen.

 • 6.

  De vergoeding maakt onderdeel uit van de pensioengrondslag; als zodanig is over de vergoeding premie verschuldigd.

 • 7.

  In plaats van de onder 2 tot en met 4 genoemde vergoeding kan ook compensatie in verlofdagen plaatsvinden. Deze compensatie bedraagt:

  • 1 dag verlof voor het verrichten van bereikbaarheidsdienst gedurende een week;

  • ¾ dag verlof voor het verrichten van bereikbaarheidsdienst tijdens een weekend;

  • 3/8 dag verlof voor het verrichten van bereikbaarheidsdienst op collectief roostervrije dagen, feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen én op andere aangewezen vrije dagen, niet zijn de een zaterdag of zondag.

Artikel 4 De overwerkvergoeding

 • 1.

  De krachtens artikel 1 aangewezen ambtenaren, die tijdens de door hen verrichte bereikbaarheidsdienst daadwerkelijk in actie moeten komen, hebben recht op vergoeding van de door hen gewerkte uren volgens de in artikel C20 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies opgenomen berekeningswijze.

 • 2.

  Artikel C 20 lid 1, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies blijft buiten toepassing voor zover het gaat om het verrichten van bereikbaarheidsdiensten door de krachtens artikel 1 aangewezen ambtenaren.

Artikel 5 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op alle ambtenaren in dienst van de provincie Fryslân die op grond van artikel 1 van deze regeling bereikbaarheidsdiensten verrichten. Uitzonderingen daarop kunnen slechts in door Gedeputeerde Staten aangewezen gevallen worden gemaakt, indien daarover tevoren overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg.

Artikel 6 Reiskosten

Reiskosten, gemaakt in het belang van een goede uitoefening van de bereikbaarheidsdienst, daaronder mede begrepen de kosten van het reizen per eigen vervoer tussen de woning en de standplaats en/of de plaats van tewerkstelling, worden vergoed conform het bepaalde in het Provinciaal Reisbesluit Fryslân 2005.

Artikel 7 Evaluatie

Deze regeling wordt één keer in de vier jaar, voor het eerst derhalve in het voorjaar van het jaar 2007, geëvalueerd door het Georganiseerd Overleg van de provincie Fryslân.

Artikel 8 Overgangs- en slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 april 2003 en kan worden aangehaald als "Regeling vergoeding bereikbaarheidsdiensten".

 • 2.

  Op het moment van inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Vergoedingsregeling Storingswachtdiensten, zoals die per 1 augustus 1977 in

 • werking is getreden.

 • 3.

  Deze regeling kan aangehaald worden als de "Regeling vergoeding bereikbaarheidsdiensten".

Leeuwarden, 14 december 2010

voorzitter, J. A. Jorritsma

secretaris, drs. A.J. van den Berg