Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening op de bezwaarschriften SNN
CiteertitelVerordening op de bezwaarschriften SNN
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbezwaarschrift

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Historie van deze regeling: Nieuwe regeling vastgesteld op 3 oktober 2001, inwerking getreden op 2 november 2001, Provinciaal Blad 2001, 37

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-201001-09-2007art. 3

27-06-2007

Provinciaal Blad, 2010, 48

Statenvoorstel 691897

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de bezwaarschriften SNN

VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN BESCHIKKINGEN UITGAANDE VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND

(Gewijzigd bij besluit van 29 mei 2007 van provinciale staten van Drenthe, bij besluit van 27 juni 2007 van provinciale staten van Fryslân en bij besluit van 4 juli 2007 van provinciale staten van Groningen)

Artikel 1.

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  bestuursorgaan: het orgaan van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dat dient te beschikken op een bezwaarschrift ingediend ingevolge de wet;

 • c.

  de commissie: de externe adviescommissie voor behandeling van bezwaren tegen beschikkingen uitgaande van het SNN.

Artikel 2. 

 • 1.

  Er is een commissie voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 van de wet.

 • 2.

  Zij is belast met het adviseren over bezwaarschriften op grond van de wet die zijn inge-diend tegen besluiten van de bestuursorganen van het SNN.

Artikel 3. 

 • 1.

  De commissie bestaat uit 5 leden en een of meer plaatsvervangende leden.

 • 2.

  De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd en ontslagen (al dan niet op eigen verzoek) door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Uit en door de leden wordt een voorzitter benoemd.

 • 4.

  De leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn voor het provinciaal bestuur van Fryslân, Groningen of Drenthe, dan wel werkzaam zijn voor het SNN.

Artikel 4. 

 • 1.

  De leden van de commissie worden benoemd voor een gelijke periode als de zittingsduur van de colleges van gedeputeerde staten.

 • 2.

  De leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit schriftelijk in bij het dagelijks bestuur van het SNN.

 • 3.

  Aftredende of ontslag nemende leden blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 5.

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd vanuit het SNN dat zorg draagt voor de benoeming van 1 (of meer) ambtelijke secretaris(sen).

Artikel 6. 

 • 1.

  De commissie vergadert eens per maand of zoveel minder of meer als dit op grond van de ingediende bezwaren noodzakelijk is.

 • 2.

  De commissie beraadslaagt met 3 leden; voor het houden van een vergadering is het vereist dat ten minste 2 (plaatsvervangende) leden aanwezig zijn.

Artikel 7. 

Een lid van de commissie neemt niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift waarin deze op enigerlei wijze een persoonlijk belang heeft.

Artikel 8. 

 • 1.

  Binnen 1 week na ontvangst van het bezwaarschrift wordt de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigd.

 • 2.

  Zo mogelijk minimaal 2 weken voor de hoorzitting wordt de indiener van het bezwaarschrift door de ambtelijk secretaris opgeroepen. In deze oproep wordt gewezen op de mogelijkheid nadere stukken in te dienen, dat de stukken ter inzage liggen en dat de behandeling geschiedt door een commissie op grond van artikel 7:13 van de wet.

Artikel 9.

Wanneer het bezwaarschrift is ingediend na afloop van de in de wet gestelde termijn, stelt de ambtelijk secretaris de indiener in de gelegenheid aan te tonen dat hij redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden in verzuim te zijn geweest.

Artikel 10. 

De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat al het noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschrift genoegzaam voor te bereiden.

Artikel 11. 

 • 1.

  De voorzitter beslist of belanghebbenden buiten elkaars aanwezigheid gehoord dienen te worden.

 • 2.

  De voorzitter is belast met de goede gang van zaken tijdens de vergadering en beslist in voorkomende gevallen over alle kwesties inzake de orde van de vergadering.

Artikel 12.

 • 1.

  De ambtelijk secretaris stelt aan de commissie plaats en tijdstip van de vergaderingen voor waarin belanghebbende en vertegenwoordigers van het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich in persoon of bij gemachtigde door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid naar aanleiding van het voorstel van de secretaris.

Artikel 13. 

 • 1.

  De in artikel 6 bedoelde vergadering is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of dit door een of meer belanghebbenden wordt verzocht en de voorzitter zich daarmee kan verenigen. De commissie beslist of de behandeling met gesloten deuren zal worden voortgezet. Blijven de deuren gesloten, dan wordt hiervan en van de reden daarvoor aantekening gemaakt in het verslag van de vergadering.

Artikel 14.

Het advies van de commissie:

 • a.

  bevat de gronden waarop het steunt;

 • b.

  wordt zo mogelijk bij unanimiteit vastgesteld;

 • c.

  bevat bij gebreke van unanimiteit een vermelding van de stemverhouding;

 • d.

  wordt door de voorzitter en de ambtelijk secretaris ondertekend;

 • e.

  wordt zo mogelijk 4 weken na de vergadering uitgebracht.

Artikel 15.

Deze verordening is niet van toepassing op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het bestuursorgaan, genomen op grond van rechtspositionele regelingen, dan wel besluiten die anderszins de rechtspositie van personen in dienst van het bestuursorgaan betreffen.

Artikel 16.

 • 1.

  De commissie stelt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden op en doet dit toekomen aan het bevoegd orgaan.

 • 2.

  Het verslag is openbaar en bevat geen tot individuele bezwaarden te herleiden gegevens.

Artikel 17.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de bezwaarschriften SNN.

Artikel 18.

Deze gewijzigde verordening treedt in werking met ingang van 1 september 2007.  

Leeuwarden, 3 oktober 2001

voorzitter drs. E.H.T.M .Nijpels

griffier O. Bijlsma