Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Besluit van de directeur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent ondervolmacht (Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent ondervolmacht (Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT)
CiteertitelOndervolmachtbesluit medewerkers GBLT
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijk datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/631481/CVDR631481_1.html
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gemeenschappelijk%20Belastingkantoor%20Lococensus%20-%20Tricijn/637679/CVDR637679_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2020nieuwe regeling

30-12-2019

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 690

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent ondervolmacht (Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT)

De directeur van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn (GBLT):

 

Gelet op de ‘Gemeenschappelijke regeling GBLT’, de ‘Regeling Financieel Beheer’ en het ‘Mandaat- en volmachtbesluit directeur GBLT’,

 

Besluit vast te stellen het ‘Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT’, luidende als volgt:

Algemeen

Artikel 1  

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot ondervolmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot mandatering en met betrekking tot machtiging tot het voeren van feitelijke handelingen, voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze.

Artikel 2  

Alle medewerkers aan wie ondervolmacht wordt verleend maken van de aan hen op grond van dit besluit verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft, die behoren tot het werkterrein en taak van de ondergevolmachtigde zoals weergegeven in diens functiebeschrijving en naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij (in redelijkheid te beoordelen) behoren te worden afgedaan door de ondervolmachtgever, de directeur van GBLT.

Artikel 3  

In artikel 6 van het ‘Mandaat- en volmachtbesluit directeur GBLT’ is het volgende vastgelegd:

 • 1.

  De directeur verleent ondervolmacht aan medewerkers van GBLT.

 • 2.

  Ondervolmacht wordt uitsluitend schriftelijk verleend.

 • 3.

  De directeur verklaart ten aanzien van de ondergevolmachtigde bevoegdheden het bepaalde in artikel 4 van het ‘Mandaat- en volmachtbesluit directeur GBLT’ van toepassing.

 • 4.

  De directeur kan aan het ondervolmacht aanvullende voorwaarden verbinden.

 • 5.

  In het krachtens ondervolmacht te nemen beslissing wordt melding gemaakt van het verleende ondervolmacht.

 • 6.

  De directeur is jegens het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor alle beslissingen die in ondervolmacht zijn genomen.

Verfijning ondervolmacht in competentietabel

Artikel 4  

Dit besluit is onlosmakelijk verbonden met de competentietabel, zoals genoemd in de Uitvoeringsregels Financieel Beheer. In de bijgevoegde tabel is per individuele medewerker vastgelegd: Naam, paraaf, handtekening, functie en tot welk bedrag de medewerker is gevolmachtigd en met welke reden.

Ondervolmacht adjunct-directeur

Artikel 5  

In artikel 4 van het ‘Mandaat- en volmachtbesluit directeur GBLT’ is vastgelegd dat de adjunct directeur, bij afwezigheid of ontstentenis van de directeur, volmacht heeft ten aanzien van alle bevoegdheden die GBLT ter behartiging van zijn taken zijn toegekend, voor zover bij wettelijk voorschrift, bij of krachtens het delegatiebesluit Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn of in dit besluit niet anders is bepaald en voor zover de aard van de bevoegdheid zich niet tegen volmachtiging verzet.

Artikel 6  

Naast algemene vervanging van de directeur, wordt aan de adjunct-directeur ondervolmacht verleend voor:

 • 1.

  Het nemen van besluiten naar aanleiding van ingekomen klachten.

 • 2.

  Het nemen van beslissingen ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst met ambtenaren die hiërarchisch vallen onder de adjunct-directeur.

 • 3.

  Het betreffende de afdelingsmanagers adviseren over aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, salarisverhogingen en toe te kennen bijzondere beloningen.

Ondervolmacht afdelingsmanagers

Artikel 7  

Aan de afdelingsmanagers wordt betreffende het taakgebied van hun afdeling volmacht verleend voor:

 • 1.

  Het voorbereiden en uitvoeren van bestuursbesluiten met inbegrip van de correspondentie daarover.

 • 2.

  Het nemen van besluiten en verrichten van handelingen met inbegrip van de correspondentie daarover tot het in de competentietabel genoemde bedrag.

 • 3.

  Het nemen van beslissingen ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst met ambtenaren die hiërarchisch vallen onder de afdelingsmanager.

 • 4.

  Het voeren en ondertekenen van PVB gesprekken met coördinatoren en medewerkers van de afdeling.

 • 5.

  Het betreffende de afdeling adviseren over aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, salarisverhogingen en toe te kennen bijzondere beloningen.

Ondervolmacht coördinatoren

Artikel 8  

Aan de coördinatoren wordt betreffende het taakgebied van hun afdeling volmacht verleend voor:

 • 1.

  Het voeren en ondertekenen van PVB gesprekken met medewerkers.

 • 2.

  Het akkoord verklaren van reis- en onkostendeclaraties van medewerkers.

 • 3.

  Het adviseren over een ‘schouderklopje’, op basis van een bijzondere prestatie, aan afdelingsmedewerkers tot een bedrag van €.250,00 netto.

 • 4.

  Het afhandelen van verzoeken tot opleiding en/of bijscholing, opgenomen in het plannings- of voortgangsgesprek formulier.

Ondervolmacht overige medewerkers

Artikel 9  

Alle toegekende ondervolmachten aan medewerkers dienen te zijn opgenomen in een volledig ingevulde en door de directeur ondertekende competentietabel.

Vervangingsregeling managers

Artikel 10  

Om continuïteitsproblemen in de ondervolmacht te voorkomen, is een vaste vervangingsregeling van kracht.

Functie

Eerste vervanger

Tweede vervanger

Directeur

Adjunct directeur

Manager Heffen

Adjunct directeur

Directeur

Manager KCC

Manager Planning en Audit

Manager Innen

Manager Waarderen

Manager KCC

Manager Heffen

Manager Innen

Manager Heffen

Manager Waarderen

Manager KCC

Manager Innen

Manager KCC

Manager Heffen

Manager Waarderen

Manager Heffen

Manager KCC

Manager I&A

Adjunct directeur

Manager Heffen

 

Slotbepalingen

Artikel 11  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, en is geldig tot een dag nadat een nieuw besluit is genomen.

Artikel 12  

Dit besluit kan worden aangehaald als het “Ondervolmachtbesluit medewerkers GBLT”.

Aldus vastgesteld d.d. 30 december 2019,

De directeur

M. van Helden

 

Functie

Reden

Max. bedrag excl. BTW

Paraaf

Handtekening

Directeur

Mandaat- en volmachtbesluit / Regeling financieel beheer

€ 200.000,00 1

 

 

Adjunct directeur

Mandaat- en volmachtbesluit / ondervolmachtbesluit Regeling financieel beheer

€ 200.000,00

 

 

Manager Planning & Audit

Ondervolmachtbesluit. Regeling financieel beheer

€ 100.000,00

 

 

Manager KCC

Ondervolmachtbesluit. Regeling financieel beheer

€ 50.000,00

 

 

Manager Waarderen

Ondervolmachtbesluit. Regeling financieel beheer

€ 50.000,00

 

 

Manager Heffen

Ondervolmachtbesluit. Regeling financieel beheer

€ 50.000,00

 

 

Manager I&A

Ondervolmachtbesluit. Regeling financieel beheer

€ 50.000,00

 

 

Manager Innen

Ondervolmachtbesluit. Regeling financieel beheer

€ 50.000,00

 

 

Procesmanager gegevensbeheer

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. gegevensbeheer

€ 50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

Procesbeheerder Heffen

Ondervolmachtbesluit. Diensten en leveringen t.b.v. druk- en printwerk

€ 10.000,00

 

 

Projectmanager

Ondervolmachtbesluit.

€ 10.000,00

 

 

Coördinator bezwaar en beroep

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. KCC

€ 5.000,00

 

 

Coördinator kwijtschelding

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. KCC

€ 5.000,00

 

 

Coördinator KCC

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. KCC

€ 5.000,00

 

 

Coördinator Innen

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. Innen.

€ 5.000,00

 

 

Coördinator Innen

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. Innen.

€ 5.000,00

 

 

Coördinator team Gebruikers natuurlijke personen (Heffen)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. Heffen

€ 5.000,00

 

 

Coördinator team Gemeenten (Heffen)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. Heffen

€ 5.000,00

 

 

Coördinator team Bedrijfsruimten (Heffen)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. heffen en diensten of leveringen t.b.v. Lean Six Sigma

€ 5.000,00

 

 

Coördinator team Eigenaren (Heffen)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. Heffen

€ 5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

HRM adviseur (ZST)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. ZST

€ 10.000,00

 

 

HRM adviseur (ZST)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. ZST

€ 10.000,00

 

 

Communicatie medewerker (ZST)

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. communicatie

€ 5.000,00

 

 

Assistent projectleider

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. projecten

€ 5.000,00

 

 

Opleidings-secretariaat

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. de GBLT Academie

€ 5.000,00

 

 

Medewerker Inkoop

Ondervolmachtbesluit. Diensten of leveringen t.b.v. Inkoop

€ 5.000,00

 

 

 

 


1

Voor bedragen > €.200.000,00 exclusief BTW tekent de voorzitter van de GR samen met de directeur of plaatsvervangend directeur