Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tarieven genoemd in de tabel bij deze verordening gelden voor het jaar 2013.De ingang van de heffing op grond van deze verordening is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 2, aanhef en onderdeel h, en art. 229, lid 1, aanhef en onderdeel b
 2. Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201227-12-2013Nieuwe regeling.

20-12-2012

De Langstraat, 27 december 2012

20 december 2012, nr. 9i
30-12-201128-12-2012Nieuwe regeling.

22-12-2011

De Langstraat, 30 december 2011

22 december 2011, nr. 15j
24-12-201030-12-2011Nieuwe regeling.

16-12-2010

De Langstraat, 23 december 2010

16 december 2011, nr. 12i
01-10-2010Art. 4, tarieventabel: hoofdstuk 5

01-07-2010

De Langstraat, 8 juli 2010

1 juli 2010, nr. 09.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Nr. 9i

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg van 13 november 2012

 

gelet op de artikelen 156 eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen en afgeven van vergunningen in het kader van de avondvierdaagse, intocht van St. Nicolaas en acties door verenigingen en instellingen op niet-commerciële basis;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor afgifte van verklaringen omtrent gedrag gedaan door instanties die als doel hebben kinderen tijdelijk op te vangen in een gastoudergezin;

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkt milieutoets).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • 3.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • a. onderdeel 1.1.6 (akten burgerlijke stand);

 • b. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • c. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • d. onderdeel 1.4.7 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

 • e. onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag).

 • f. hoofdstuk 11 (kansspelen);

  een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011" van 16 december 2010, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2012".

Geertruidenberg, 22 december 2011

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs K.M.C. Millenaar-Rammelaere, M.J.A. Meijer

Tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 2013"

Blz.

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

2

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

2

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

2

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

3

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

3

Hoofdstuk 6

Bestuursstukken

3

Hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

3

Hoofdstuk 8

Overige publiekszaken

4

Hoofdstuk 9

Gemeentearchief

4

Hoofdstuk 10

Winkeltijdenwet

4

Hoofdstuk 11

Kansspelen

4

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

4

Hoofdstuk 13

Telecommunicatie

4

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

5

Hoofdstuk 15

Diversen

5

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

6

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

6

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

6

Hoofdstuk 4

Vermindering

10

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

10

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

11

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

11

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen

11

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

12

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

12

Hoofdstuk 11

Brandbeveiligingsverordening

12

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

13

Hoofdstuk 2

Algemene Plaatselijke Verordening

13

Hoofdstuk 3

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

13

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke Stand

 

 

 

 

 

 

1.1.1

Het basistarief ter zake van de voltrekking van een huwelijk /

 

 

 

registratie van een partnerschap

 

 

 

op maandag tot en met vrijdag, indien niet zijnde een algemeen erkende

 

 

 

feestdag in de zin van artikel 3 van de algemene termijnenwet, tussen

 

 

 

9.00 en 16.00 uur bedraagt

180,00

1.1.1.1

Het tarief onder 1.1.1. vermeld wordt vermeerderd met

 

 

1.1.1.1.1

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in het gemeentehuis te Raamsdonksveer

103,00

1.1.1.1.2

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in het voormalige gemeentehuis

180,00

 

te Geertruidenberg, Markt 36

 

 

1.1.1.1.3

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in de Lambertuskerk

0,00

 

 

 

 

1.1.2

Het basistarief ter zake van de voltrekking van een huwelijk /

 

 

 

registratie van een partnerschap

 

 

 

op zaterdag, zondag en een algemeen erkende feestdag in de zin van

 

 

 

artikel 3 van de algemene termijnenwet, tussen 10.00 en 13.30 uur bedraagt

360,50

1.1.2.1

Het tarief onder 1.1.2. vermeld wordt vermeerderd met

 

 

1.1.2.1.1

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in het gemeentehuis te Raamsdonksveer

180,00

1.1.2.1.2

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in het voormalige gemeentehuis

360,50

 

te Geertruidenberg, Markt 36

 

 

1.1.2.1.3

indien de voltrekking/registratie plaats vindt in de Lambertuskerk

0,00

 

 

 

 

1.1.3

Het tarief ter zake van de voltrekking van een huwelijk /

 

 

 

registratie van een partnerschap bedraagt

 

 

 

op maandag en woensdag om 9.00 uur in het gemeentehuis te Raamsdonksveer

0,00

 

 

 

 

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk /

 

 

 

registratie van een partnerschap bedraagt in een 

 

 

 

bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

412,00

 

 

 

 

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van 

 

 

 

een trouwboekje of partnerschapsboekje

30,00

 

 

 

 

1.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een 

 

 

 

stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt

 

 

 

het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

 

 

 

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het gebruikmaken van de diensten van de

 

 

 

gemeenteambtenaren voor het fungeren als getuige bij een huwelijksvoltrekking

 

 

 

of partnerschapsregistratie per ingestelde ambtenaar

41,20

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor

 

 

 

vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal blad-

 

 

 

zijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1

 

 

 

(zakenpaspoort)

50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon

 

 

 

die op grond van de Wet betreffende de positie van molukkers van

 

 

 

als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,35

 

 

 

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve

 

 

 

van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in 

 

 

 

artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

 

 

 

veertien jaar nog niet heeft bereikt

31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

41,90

 

 

 

 

1.2.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2

 

 

 

worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

47,25

 

 

 

 

1.2.4

Het tarief voor het verrichten van werkzaamheden in verband met vermissing

 

 

 

van een reisdocument

30,00

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

37,00

1.3.1.1

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering

 

 

 

vermeerderd met een bedrag van

34,10

 

 

 

 

1.3.2

Het tarief voor het verrichten van werkzaamheden in verband met vermissing 

 

 

 

van een rijbewijs

30,00

 

 

 

 

1.3.3

Voor het tarief van een Eigen Verklaring wordt verwezen naar

 

 

 

het "Overzicht van de kosten voor de theorie- en praktijkexamens"

 

 

 

zoals is vastgesteld door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen

 

 

 

1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

 

 

 

over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet

 

 

 

worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

7,20

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

 

 

gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

97,50

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

228,00

1.4.2.2.3

voor 250 verstrekkingen

545,00

1.4.2.2.4

voor 500 verstrekkingen

819,00

1.4.2.2.5

voor 1.000 verstrekkingen

1.216,00

1.4.2.2.6

voor 5.000 verstrekkingen

5.429,00

1.4.2.2.7

voor 10.000 verstrekkingen

9.046,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een

 

 

 

opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en

 

 

 

vestigingen in de gemeente

87,30

 

 

 

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking ver-

 

 

 

staan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen

 

 

 

in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

7,20

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van gegevens

 

 

 

gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 10 verstrekkingen

36,00

1.4.4.2.2

voor 50 verstrekkingen

154,50

1.4.4.2.3

voor 100 verstrekkingen

267,70

 

 

 

 

1.4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de

 

 

 

gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

10,60

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

 

 

 

 

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager

 

 

 

als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het verstrekken van:

 

 

1.6.1.1

een afschrift van de programmabegroting

27,00

1.6.1.2

een afschrift van het jaarverslag

27,00

 

 

 

 

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.6.2.1

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken

 

 

 

behorende bij de commissie- en raadsvergaderingen

 

 

1.6.2.1.1

bij verzending

41,65

1.6.2.1.2

bij ophalen

21,90

1.6.2.1.3

bij electronische verzending via e-mail

13,75

 

 

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het verstrekken van:

 

 

1.6.3.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

19,50

Hoofdstuk 7

Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het

 

 

 

gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

10,60

 

 

 

 

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan

 

 

 

wel plaatselijke aanduiding, per inlichting

10,60

 

 

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de

 

 

 

perceelskaarten, per perceelskaart

10,60

 

 

 

 

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

 

 

 

verstrekken van een afschrift of uittrekstel uit het gemeentelijke beperkingenregister,

 

 

 

dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld

 

 

 

in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,60

 

 

 

 

1.7.5

Het tarief voor het doen van een opzoeking of een nasporing van een bouwdossier 

 

 

 

bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier

10,60

1.7.5.1

Het tarief voor een kopie A4 en A3 van een bouwdossier of een gedeelte daarvan per vel

 

 

1.7.5.1.1

A4

0,05

1.7.5.1.2

A3

0,10

1.7.5.2

Het tarief voor het verstrekken van een kopie van een tekening welke groter

 

 

 

is dan A3 bedraagt per tekening

16,50

 

 

 

 

1.7.6

Het tarief voor het op verzoek verstrekken van vastgoedinformatie bedraagt voor

 

 

1.7.6.1

een eerste informatieverstrekking per object

30,90

1.7.6.2

een tweede of meer informatieverstrekking per object

61,80

 

 

 

 

1.7.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.7.1

tot het verstrekken van een fotokopie

1,00

1.7.7.2

tot het verstrekken van een lichtdruk

1,10

Hoofdstuk 8

Overige publiekszaken

 

 

 

 

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.8.1.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,20

 

 

 

 

1.8.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek ten behoeve

 

 

 

van een optie- naturalisatie tot Nederlander wordt verwezen naar het

 

 

 

"Besluit optie- en naturalisatie gelden".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Gemeentearchief

 

 

 

 

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de in het

 

 

 

gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

10,60

 

 

 

 

1.9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

 

 

 

per pagina op papier van A-4 formaat

0,48

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

7,10

Hoofdstuk 10

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

 

 

1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.10.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

 

 

 

of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

12,45

1.10.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.10.1 bedoelde

 

 

 

ontheffing over te dragen aan een ander

10,60

1.10.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.10.1 bedoelde ontheffing

10,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Kansspelen

 

 

 

 

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in

 

 

 

artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1999/9) het maximale

 

 

 

tarief zoals dat is opgenomen in het Speelautomatenbesluit 2000 (besluit van 

 

 

 

23 mei 2000, Stb. 2000/233 of zoals dit besluit nadien is of zal worden

 

 

 

gewijzigd;

 

 

 

 

 

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

 

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op

 

 

 

de kansspelen (loterijvergunning)

10,65

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

 

 

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande 

 

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

65,35

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte 

 

 

 

als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Telecommunicatie

 

 

 

 

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een melding

 

 

 

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werk-

 

 

 

wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid

 

 

 

van de Telecommunicatiewet:

 

 

1.13.1.1

voor projecten met een straatlengte tot 100 meter

260,50

1.13.1.2

voor projecten met een straatlengte van 100 tot en met 500 meter

299,60

1.13.1.3

voor projecten met een straatlengte van meer dan 500 meter wordt het 

 

 

 

onder 1.13.1.2 vermelde tarief voor elke 100 meter boven de 500 meter 

 

 

 

verhoogd met een bedrag van 

29,60

 

 

 

 

1.13.2

Het op basis van artikel 1.13.1 verschuldigde bedrag wordt:

 

 

1.13.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg plaats moet vinden tussen

 

 

 

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het 

 

 

 

netwerk, verhoogd met

159,85

1.13.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel

 

 

 

plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de, voorafgaand aan het in be-

 

 

 

handeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde, kosten, blijkend

 

 

 

uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders

 

 

 

is opgesteld.

 

 

 

 

 

 

1.13.3

Indien een begroting als bedoeld onder 1.13.2.2 is uitgebracht, wordt een

 

 

 

melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de 

 

 

 

begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor 

 

 

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

 

 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459)

56,85

1.14.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van

 

 

 

de Regeling voertuigen

56,85

1.14.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor 

 

 

 

een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in artikel 49 Besluit administratieve

 

 

 

bepalingen inzake het wegverkeer

21,30

1.14.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

 

 

 

vernieuwen/verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld in 

 

 

 

artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

21,30

1.14.1.3.2

Het tarief voor het opstellen van een duplicaat bij vermissing of diefstal van de 

 

 

 

gehandicaptenparkeerkaart bedraagt

36,10

1.14.1.3.3

Het tarief vermeld onder 1.14.1.3 en 1.14.1.3.1 wordt verhoogd met de kosten van een 

 

 

 

medische keuring, indien deze keuring is aangevraagd

 

 

 

 

 

 

1.14.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van een gehandicapten-

 

 

 

parkeerplaats met kenteken, inclusief aanleg van deze parkeerplaats

320,00

1.14.1.4.1

indien de aangevraagde vergunning als bedoeld onder 1.14.1.4 dient te worden

 

 

 

geweigerd, wordt het onder 1.14.1.4 berekende bedrag verlaagd tot een bedrag van 

40,00

Hoofdstuk 15

Diversen

 

 

 

 

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

 

tot het verstrekken van:

 

 

1.15.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze

 

 

 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,85

1.15.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet

 

 

 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.15.1.2.1

zwart wit per pagina op papier van A4-formaat

0,05

1.15.1.2.2

kleur per pagina op papier van A4-formaat

0,10

1.15.1.2.3

zwart wit per pagina op papier van een ander formaat

0,10

1.15.1.2.4

kleur per pagina op papier van een ander formaat

0,15

1.15.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de

 

 

 

onderdelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet

 

 

 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

 

 

opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

12,60

1.15.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

65,35

1.15.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden

 

 

 

opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,45

 

 

 

 

1.15.2

Het tarief voor bestrijding van ongedierte bedraagt:

 

 

1.15.2.1

voor onderzoek en advisering

€ 

0,00

1.15.2.2

voor bestrijding van ratten en muizen bij particulieren:

 

 

1.15.2.2.1

standaard pakket, drie bezoeken

€ 

1,85

1.15.2.2.2

vervolg bezoeken, per bezoek

€ 

4,15

1.15.2.3

voor bestrijding van ratten en muizen bij agrarische bedrijven,

 

 

 

detailhandel en horeca per jaar

€ 

59,20

1.15.2.4 

De bedragen genoemd onder 1.15.2.1, 1.15.2.2 en 1.15.2.3 worden

 

 

 

verhoogd met 21 % BTW

 

 

 

 

 

 

1.15.3

Verzegelen apparatuur

 

 

1.15.3.1

Het tarief voor het op verzoek verzegelen van een geluidsbegrenzer van een 

 

 

 

muziekinstallatie bij een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer bedraagt

€ 

120,00

1.15.3.1.1

Het tarief genoemd onder 1.15.3.1 is niet van toepassing indien op de eerste

 

 

 

verzegeling welke voort vloeit uit de voorschriften die bij of krachtens de Wet

 

 

 

milieubeheer gesteld zijn.

 

 

1.15.3.2

Het tarief voor het opnieuw verzegelen van een geluidsbegrenzer van een 

 

 

 

muziekinstallatie bij een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer,

 

 

 

tenzij verbreking noodzakelijk was en vooraf gemeld bedraagt

120,00

 

 

 

 

1.15.4

Het tarief voor het verstrekken van een exemplaar van de "Plattegrond

 

 

 

Geertruidenberg" bedraagt 

2,50

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 

 

 

 

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

 

 

 

uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor 

 

 

 

zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting 

 

 

 

niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of 

 

 

 

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder 

 

 

 

aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 

 

 

 

verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden 

 

 

 

waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, 

 

 

 

eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

 

 

 

uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of 

 

 

 

voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 

 

 

 

omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of 

 

 

 

zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 

 

 

 

geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel 

 

 

 

onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch 

 

 

 

verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 

 

 

 

bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 

 

 

 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

 

 

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 

 

 

 

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 

 

 

 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben 

 

 

 

dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

 

 

 

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling 

 

 

 

van een schetsplan of principe-aanvraag in verband met de indicatie of

 

 

 

een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

 

 

0.1 % van de bouwkosten van het project, met een minimum van

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

 

 

 

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde 

 

 

 

leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project 

 

 

 

geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en 

 

 

 

de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de 

 

 

 

aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en 

 

 

 

overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze 

 

 

 

titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 

 

 

 

andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 1.000.000 bedragen 

 

2,53% met een minimum

 

van de bouwkosten:

 

van € 208,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 5.000.000 bedragen 

 

2,43%

 

van de bouwkosten:

 

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten > € 5.000.000 bedragen 

 

2,31%

 

van de bouwkosten met een maximum van € 500.000,00:

 

 

2.3.1.1.4

Indien ter zake van een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 

 

 

 

2.3.1.1, de werkelijke bouwkosten na het gereedkomen van de bouw 

 

 

 

afwijken van het op de voet van 2.3.1.1 t/m 2.3.1.3 vastgestelde bedrag, is 

 

 

 

over het verschil afzonderlijke leges verschuldigd. Het verschuldigde 

 

 

 

bedrag wordt berekend door op de werkelijke bouwkosten het 

 

 

 

desbetreffende tarief toe te passen en vervolgens de reeds geheven leges 

 

 

 

als voorheffing in mindering te brengen

 

 

2.3.1.1.5

Indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend onder 

 

 

 

certificaat overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn 

 

 

 

“Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats 

 

 

 

van de overeenkomstig onderdeel 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.5 bepaalde 

 

 

 

legeskosten met 

 

50%

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, als 

 

 

 

tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 

 

 

 

krachtens een wettelijk voorschrift een advies van de welstands- en/of

 

 

 

monumentencommissie noodzakelijk is, verhoogd met het tarief genoemd

 

 

 

in onderstaande tabel: 

 

 

 

Bouwkosten:

 

 

 

€ 1,00 t/m 500.000,00 0,08% v/d bouwkosten, 

 

 

 

voor de welstandscommissie een minimum van

75,00

 

voor de monumentencommissie een minimum van

100,00

 

€ 500.001,00 t/m 1.000.000,00

500,00

 

€ 1.000.001,00 t/m 1.500.000,00

600,00

 

€ 1.500.001,00 t/m 2.000.000,00

700,00

 

€ 2.000.001,00 t/m 2.500.000,00

800,00

 

€ 2.500.001,00 t/m 5.000.000,00

1.000,00

 

€ 5.000.001,00 t/m 7.500.000,00

1.250,00

 

€ 7.500.001,00 t/m 10.000.000,00

1.500,00

 

€ 10.000.001,00 t/m 12.500.000,00

1.750,00

 

€ 12.500.001,00 t/m 15.000.000,00

2.000,00

 

€ 15.000.001,00 t/m 17.500.000,00

2.250,00

 

vanaf € 17.500.001,00 

2.500,00

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 

 

 

 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 

 

 

 

een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

208,00

2.3.1.3.2

bij advisering door een door de gemeente ingehuurde archeoloog in het kader

 

 

 

van een door de gemeente op grond van het bestemmingsplan of de 

 

 

 

Monumentenwet 1988 vereiste indiening van een archeologisch onderzoek

 

 

 

door de verzoeker of in het kader van de totstandkoming van een 

 

 

 

bestemmingsplan voor medewerking aan een verzoek, worden de werkelijke 

 

 

 

kosten van de advisering door deze archeoloog bij de verzoeker in rekening

 

 

 

gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 worden de werkelijke 

 

 

 

kosten in rekening gebracht, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de 

 

 

 

in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische 

 

 

 

commissie wordt beoordeeld

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 

 

 

 

de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 

 

 

 

gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

25%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van

208,00

 

 

 

 

 

Vrijstelling leges

 

 

2.3.1.5

Vrijstelling van leges voor de activiteit bouwen als bedoeld in dit artikel 

 

 

 

wordt verstrekt voor de behandeling van aanvragen met betrekking tot

 

 

 

• een beschermd rijksmonument

 

 

 

• panden gelegen binnen het beschermd stads- en dorpsgezicht 

 

 

 

van Geertruidenberg

 

 

 

• een gemeentelijk monument als bedoeld in de gemeentelijke

 

 

 

monumentenverordening

 

 

 

• een beeldbepalende zaak / een beeldbepalend pand als bedoeld

 

 

 

in de gemeentelijke monumentenverordening

 

 

 

als de aanvraag betrekking heeft op onderhoudswerkzaamheden, welke 

 

 

 

bij niet-monumenten en niet-beeldbepalende panden / zaken vallen onder 

 

 

 

bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht.

 

 

2.3.1.5.1

Onverminderd het bepaalde onder 2.3.1.3.2. van deze verordening wordt 

 

 

 

vrijstelling van leges voor een aanlegactiviteit in de zin van artikel 2.1 lid 1

 

 

 

onder b van de Wabo verstrekt als bestemmingsplanvoorschriften ter 

 

 

 

bescherming van archeologische waarden een vergunning voor deze activiteit 

 

 

 

eisen in het geval van een bodemverstoring als gevolg van de activiteit bouwen.

 

 

2.3.1.5.2

Onverminderd het bepaalde onder 2.3.1.3.2. van deze verordening wordt 

 

 

 

vrijstelling van leges verstrekt voor een vrijstelling/ontheffing die het 

 

 

 

bestemmingsplan zelf geeft van bestemmingsplanvoorschriften ter bescherming

 

 

 

van archeologische waarden.

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- 

 

 

 

of aanlegactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en 

 

 

 

tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld 

 

 

 

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, 

 

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en

 

 

 

2.3.2:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 

 

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

208,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

 

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking) bedraagt het tarief:

208,00

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

 

 

 

toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

 

 

 

-indien de bouw-/aanlegkosten niet meer bedragen dan € 300.000,00

8.500,00

 

-indien de bouw-/aanlegkosten meer dan € 300.000,00 bedragen:

 

1%

 

 van de bouw-/aanlegkosten, met een minumum van € 8.500,00 en en maximum van 

20.000,00

2.3.3.3.1

Indien van toepassing wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten 

 

 

 

van de publicatie in de Staatscourant

 

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

 

 

 

afwijking) bedraagt het tarief:

347,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit 

 

 

 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 

 

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

 

 

 

Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het 

 

 

 

tarief:

208,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 

 

 

 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van 

 

 

 

de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

 

 

 

Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het 

 

 

 

tarief:

208,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het tarief:

208,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

 

 

 

bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en 

 

 

 

niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of aanlegactiviteit als bedoeld 

 

 

 

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 

 

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking):

208,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

 

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

208,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt

 

 

 

toegepast (buitenplanse afwijking):

8.500,00

2.3.4.3.1

Indien van toepassing wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten van

 

 

 

de publicatie in de Staatscourant

 

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 

 

 

 

afwijking)

347,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit 

 

 

 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, 

 

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

 

 

 

Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

208,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 

 

 

 

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van 

 

 

 

de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de 

 

 

 

Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

208,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

 

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

208,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

 

 

 

brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 

 

 

 

worden de tarieven in rekening gebracht per m2 gebruiksoppervlak als 

 

 

 

bedoeld in NEN 2580, 2e druk mei 1997 of zoals dit normblad laatstelijk is 

 

 

 

vervangen of gewijzigd.

 

 

 

Bruto-oppervlak van minder dan 100 m2

718,00

 

Bruto-oppervlak van 100 m2 of meer, maar minder dan 250 m2

929,00

 

Bruto-oppervlak van 250 m2 of meer, maar minder dan 500 m2

1.138,00

 

Bruto-oppervlak van 500 m2 of meer, maar minder dan 1000 m2

1.504,00

 

Bruto-oppervlak van 1000 m2 of meer, maar minder dan 1500 m2

1.736,00

 

Bruto-oppervlak van 1500 m2 of meer, maar minder dan 2000 m2

2.067,00

 

Bruto-oppervlak 2000 m2 of meer vermeerderd met € 135,00 voor elke 

 

 

 

500 m2 of gedeelte daarvan boven de 2000 m2, doch minder dan 5000 

 

 

 

m2

3.079,00

 

Bruto-oppervlak 5000 m2 of meer vermeerderd met € 135,00 voor elke 

 

 

 

1000 m2 of gedeelte daarvan boven de 5000 m2, doch minder dan 10.000 

 

 

 

m2

4.008,00

 

Bruto-oppervlak 10.000 m2 of meer vermeerderd met € 135,00 voor elke 

 

 

 

2000 m2 of gedeelte daarvan boven de 10.000 m2

 

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging van een 

 

 

 

bouwwerk, voor die wijziging berekening als bovenstaand alleen de 

 

 

 

oppervlakte die wijziging betreffen

 

 

2.3.5.3

Voor zover het gaat om een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden 

 

 

 

van een bouwwerk ten behoeve van een evenement bedraagt het tarief

298,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 

 

 

 

dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in 

 

 

 

artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

 

2.3.6.1.1

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

 

 

 

beschermd monument:

 

gratis

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd 

 

 

 

monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 

 

 

 

gebracht:

 

gratis

 

 

 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo

 

 

 

c.q. artikel 2.2 lid 2 van de Wabo met betrekking tot een krachtens 

 

 

 

provinciale verordening of de monumentenverordening van de gemeente 

 

 

 

Geertruidenberg aangewezen monument of gemeentelijk beeldbepalend

 

 

 

pand/zaak, waarvoor op grond van die provinciale verordening of 

 

 

 

gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

gratis

2.3.6.2.1

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 

 

 

 

provinciaal of gemeentelijk monument of gemeentelijke beeldbepalend

 

gratis

 

pand/zaak

 

 

2.3.6.2.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of 

 

 

 

gemeentelijk monument of gemeentelijk beeldbepalend pand/zaak op een

 

 

 

wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 

gratis

 

 

 

 

2.3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de Algemene

 

 

 

Plaatselijke Verordening (omgevingsvergunning voor handelreclame)

100,00

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

 

het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg 

 

 

 

van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 

 

 

 

verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 

 

 

 

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder 

 

 

 

d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

208,00

 

 

 

 

2.3.8

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

 

 

 

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg 

 

 

 

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de 

 

 

 

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, 

 

 

 

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

gratis

 

 

 

 

2.3.9

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

 

 

 

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een 

 

 

 

bepaling in een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke 

 

 

 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 

 

 

 

2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

gratis

 

 

 

 

2.3.10

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de 

 

 

 

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de 

 

 

 

gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 

 

 

 

verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 

 

 

 

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.10.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, 

 

 

 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

 

gratis

2.3.10.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of 

 

 

 

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar 

 

 

 

roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 

 

 

 

onder k, van de Wabo:

 

gratis

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de 

 

 

 

Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

 

 

 

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn 

 

 

 

voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de 

 

 

 

dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 

 

 

 

Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

334,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

 

 

 

realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor 

 

 

 

habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en 

 

 

 

Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, 

 

 

 

van de Natuurbeschermingswet 1998

334,00

 

 

 

 

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 

 

 

 

handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- 

 

 

 

en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

334,00

 

 

 

 

2.3.13

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 

 

 

 

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande 

 

 

 

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.13.2.1

een gemeentelijke verordening betreft

208,00

2.3.13.2.2

een provinciale of waterschapsverordening betreft

208,00

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee 

 

 

 

fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, 

 

 

 

bedraagt het tarief:

 

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 

 

 

 

betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 

 

 

 

de tarieven in dit hoodfstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor 

 

 

 

de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met 

 

 

 

betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing 

 

 

 

van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag 

 

 

 

voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Advies

 

 

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

 

 

 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift 

 

 

 

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen 

 

 

 

over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om 

 

 

 

een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in 

 

 

 

behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan 

 

 

 

de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het 

 

 

 

college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een 

 

 

 

aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 

 

 

 

de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag 

 

 

 

voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.16

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

 

 

 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene 

 

 

 

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van 

 

 

 

geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan 

 

 

 

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet 

 

 

 

afgeven:

 

Gratis

2.3.16.1.2

Als een ander bestuursorgaan, anders dan voor een activiteit als bedoeld 

 

 

 

in onderdelen 2.3.11 en 2.3.12, een verklaring van geen bedenkingen 

 

 

 

moet afgeven:

334,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

 

 

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door 

 

 

 

een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag 

 

 

 

als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag 

 

 

 

betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de 

 

 

 

beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht 

 

 

 

op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de 

 

 

 

omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

 

 

 

meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, 

 

 

 

met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of 

 

 

 

verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.15

 

 

 

en 2.3.16. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 5 

Teruggaaf

 

 

 

 

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

 

 

 

bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

 

 

 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- op aanlegactiviteiten,

 

 

 

als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, 

 

 

 

intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, 

 

 

 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 

 

 

 

bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand 

 

 

 

na het in behandeling nemen ervan

 

80 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

 

 

 

verschuldigde leges, met dien verstande dat zij niet minder zullen 

 

 

 

bedragen dan € 208,00

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het 

 

 

 

in behandeling nemen ervan maar nog voordat een besluit is genomen op 

 

 

 

die aanvraag

 

60 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

 

 

 

verschuldigde leges met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen 

 

 

 

dan € 208,00

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 

 

 

 

bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project 

 

 

 

dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als 

 

 

 

bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.6, intrekt op aanvraag 

 

 

 

van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel 

 

 

 

van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na 

 

 

 

verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is 

 

 

 

gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

 

 

 

verschuldigde leges, met dien verstande dat zij niet minder zullen 

 

 

 

bedragen dan € 208,00

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning 

 

 

 

voor bouw of aanlegactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 

 

 

 

gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in 

 

 

 

de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 of 2.3.6 weigert, bestaat aanspraak op 

 

 

 

teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

 

 

 

verschuldigde leges met dien verstande dat zij niet minder zullen bedragen 

 

 

 

dan € 208,00

 

 

2.5.3.2

Indien binnen een termijn van 6 maanden na het weigeren van een 

 

 

 

omgevingsvergunning, dan wel na het op verzoek intrekken van een 

 

 

 

aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning waarvoor nog 

 

 

 

geen vergunning is verleend, opnieuw een aanvraag tot het verkrijgen van 

 

 

 

een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een nagenoeg 

 

 

 

gelijkwaardig bouwplan èn waarvoor wèl vergunning wordt verleend vindt 

 

 

 

verrekening van de geheven leges plaats, behalve indien onderdelen 

 

 

 

2.5.1.1, 2.5.1.2 of 2.5.3.1 reeds is toegepast.

 

 

2.5.3.3

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan 

 

 

 

een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 

 

 

 

rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 208,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.15 en 2.3.16 

 

 

 

wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

 

 

 

gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als 

 

 

 

bedoeld in artikel 5.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 

 

 

 

2.5.2 van toepassing is,

 

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

 

 

 

verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

 

 

 

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

 

 

 

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 

 

 

 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project bedraagt het 

 

 

 

tarief 2,53% van de bouwkosten met een minimum van

208,00

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, 

 

 

 

naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen 

 

 

 

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

 

 

 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste 

 

 

 

lid, van de Wet ruimtelijke ordening

8.500,00

 

in gevallen waarin er sprake is van een omgevingsvergunningplichtig 

 

 

 

initiatief als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo en de 

 

 

 

bouwkosten niet meer bedragen dan € 300.000

 

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

 

 

 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste 

 

 

 

lid, van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin er sprake is van 

 

 

 

een omgevingsvergunningplichtig initiatief als bedoeld in artikel 2.1, eerste 

 

 

 

lid onder a van de Wabo en de bouwkosten meer bedragen dan € 300.000:

 

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van € 8.500,00 en een 

 

1%

 

maximum van

20.000,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

 

 

 

het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste 

 

 

 

lid, van de Wet ruimtelijke ordening in gevallen waarin er geen sprake is 

 

 

 

van een omgevingsvergunningplichtig initiatief als bedoeld in artikel 2.1, 

 

 

 

eerste lid onder a van de Wabo

8.500,00

2.8.4

Indien van toepassing, wordt het legesbedrag, verschuldigd op grond van 

 

 

 

dit onderdeel, verhoogd met de kosten van de publicatie in de 

 

 

 

Staatscourant

 

 

2.8.5

Indien aan een verzoek om omgevingsvergunning medewerking wordt 

 

 

 

verleend met toepassing van artikel 3.6, lid 1 onder a van de Wet 

 

 

 

ruimtelijke ordening, wordt voor het voeren van deze 

 

 

 

bestemmingswijzigingprocedure een legesbedrag geheven van

1.388,00

2.8.6

Het tarief bedraagt ter zake van het nemen van een voorbereidingsbesluit

555,00

2.8.7

Bij advisering door een door de gemeente ingehuurde adviseur in het 

 

 

 

kader van de totstandkoming van een bestemmingsplan voor 

 

 

 

medewerking aan een verzoek, worden de werkelijke kosten van de 

 

 

 

advisering door deze adviseur bij de verzoeker in rekening gebracht

 

 

2.8.8

Op de aanvrager worden de kosten verhaald van het inwinnen van advies 

 

 

 

bij het onafhankelijke stedebouwkundige bureau dat voor het 

 

 

 

desbetreffende gebied is aangewezen, over een verzoek om 

 

 

 

omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid 

 

 

 

onder c van de Wabo, in de gevallen waarin het bestemmingsplan 

 

 

 

aangeeft dat vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12, eerste 

 

 

 

lid, a, onder 1° van de Wabo mogelijk is op basis van een dergelijk advies

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

 

 

 

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding 

 

 

 

als bedoeld in paragraaf 1.7 "Procedure sloopwerkzaamheden" van Bouwbesluit 2012

 

gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

 

 

 

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

208,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Brandbeveiligingsverordening 

 

 

 

 

 

 

2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

 

 

 

het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig 

 

 

 

gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 eerste lid, van de 

 

 

 

Brandbeveiligingsverordening gemeente Geertruidenberg, als het gaat om 

 

 

 

een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een inrichting niet 

 

 

 

zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement, dan wel indien het 

 

 

 

een tent of ander tijdelijk bouwsel betreft, ongeacht de grootte of wijziging

298,00

Titel 3 

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3

 

 

 

van de Drank- en Horecawet

200,00

3.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als

 

 

 

bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

9,60

3.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan-

 

 

 

vraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, 

 

 

 

van de Drank- en Horecawet

65,60

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

 

verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

9,60

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

 

 

 

verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting

 

 

 

als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

65,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

 

 

3.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25

 

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementen)

10,65

 

 

 

 

3.2.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:9

 

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (straatartiest e.d.)

10,65

 

 

 

 

3.2.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29

 

 

 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingsuur)

10,65

 

 

 

 

3.2.4

tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing als bedoeld in de Algemene

 

 

 

Plaatselijke Verordening welke niet elders is genoemd

10,65

Hoofdstuk 3

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, 

 

 

 

in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

10,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 december 2012

 

 

 

 

 

 

 

de raad voornoemd,

 

 

 

de griffier de vice-voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere dhr. J. van Brummelen