Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg, art. 8, lid 4, art. 10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015Nieuwe regelgeving

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8, lid 4 en artikel 10 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de toepassing van het ‘Work First model’ bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011”.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 • 2

  Work First heeft betrekking op werkzaamheden met behoud van uitkering.

Artikel 2 Aard van de voorziening

 • 1

  Aan personen behorend tot de doelgroep kan een voorziening worden aangeboden, als bedoeld in artikel 10 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg, en gelet op de Beleidsnota Participatie, bestaande uit:

  • a.

   Work First als diagnostisch instrument;

  • b.

   Work First als activeringsinstrument;

  • c.

   Work First als opleidingstraject naar werk.

 • 2

  In aanvulling op het gestelde in het eerste lid kan met inachtneming van het ‘Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011’, scholing voor een deelnemer worden ingezet.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1

  Het Work First model kan worden ingezet ten behoeve van uitkeringsgerechtigden.Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een nadere verfijning van de in het eerste lid benoemde doelgroep toe te passen. 

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten een nadere verfijning van de in het eerste lid benoemde doelgroep toe te passen.

   

Artikel 4 Vergoeding aan opdrachtnemer

 • 1

  In verband met de uitvoering van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde voorzieningen kan aan opdrachtnemer een vergoeding verstrekt worden ter financiering van de trajectkosten. 

 • 2

  In verband met uitvoering van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde voorziening kan aanopdrachtnemer een vergoeding verstrekt worden conform het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011.

   

Artikel 5 Overeenkomst

Het in artikel 2, 3 lid 1, 5 en 6 van dit uitvoeringsbesluit gestelde alsmede overige aan uitvoering van Work First te verbinden voorwaarden maken onderdeel uit van een tussen de gemeente Geertruidenberg en geselecteerde opdrachtnemer te sluiten privaatrechtelijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Overige bepalingen

Betalingen op grond van dit besluit vinden plaats op basis van tussen de gemeente Geertruidenberg en opdrachtnemer contractueel overeengekomen afspraken.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit Work First gericht op re-integratie 2011.

Aldus vastgesteld op 14 december 2010.

 

de burgemeester,                          de secretaris,

 

M.J.A. Meijer                                     A.J.L.G. van Oudheusden