Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVerordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij raadsbesluit d.d. 24 mei 2007 zijn artikel 2 lid 2 en artikel 5 van deze verordening ingetrokken. De onderwerpen die in deze artikelen waren geregeld zijn nu opgenomen in de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens<br />Wet Persoonsregistraties
  2. Wet Persoonsregistraties

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-200806-01-2014art. 2 lid 2, art. 5

24-05-2007

De Langstraat, 27 maart 2008

24-05-2007, nr. 15
28-06-200128-03-2008Nieuwe regeling.

31-05-2001

De Langstraat, 14 juni 2001

31-05-2001, nr. 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg

Geconsolideerde versie

 

Nr. 14

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 mei 2001, nr. 11;

 

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Gemeentewet en de Wet Persoonsregistraties;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Verordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    de wet: de Wet persoonsregistraties (28 december 1988, Stb 665), laatstelijk gewijzigd bij wet van 23 december 1993, Stb. 690

  • b.

    persoonsgegeven: een gegeven als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

  • c.

    persoonsregistratie: een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

  • d.

    reglement: het reglement als bedoeld ïn artikel 19 en artikel 20 van de wet;

  • e.

    houder: degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie zijnde het college van burgemeester en wethouders;

  • f.

    beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie;

  • g.

    verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie: een verstrekking als bedoeld in artikel 1 van de wet, zijnde: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens welke in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Artikel 2  

  • 1.

    De verordening is van toepassing op alle gemeentelijke persoonsregistraties, waarop de wet van toepassing is.

     

  • 2.

    [vervallen]

     

Hoofdstuk 2 Houderschap

Artikel 3  

  • 1.

    Burgemeester en wethouders zijn houder van de gemeentelijke persoonsregistraties, met uitzondering van de in het tweede lid bedoelde persoonsregistraties. 

  • 2.

    De burgemeester is houder van de persoonsregistraties die zijn aangelegd ten dienste van de taken van de burgemeester.

     

Hoofdstuk 3 Het reglement

Artikel 4  

  • 1.

    De houder stelt voor elk van zijn persoonsregistraties, tenzij dat achterwege kan blijven op grond van artikel 22 van de wet, een reglement vast.

     

  • 2.

    De reglementen welke door de houder zijn vastgesteld worden ter kennis gebracht van de Commissie Algemene Bestuurlijke en Economische Zaken.

     

Artikel 5  

  • 1.

    [vervallen]

Hoofdstuk 4 Het openbaar register

Artikel 6  

  • 1.

    Burgemeester en wethouders houden een openbaar register bij, waarin alle gemeentelijke persoonsregistraties en de besluiten tot verstrekking als bedoeld in de artikel 9 en 10 van deze verordening worden ingeschreven.

     

  • 2.

    Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage.

     

Artikel 7  

De inschrijving van een persoonsregistratie, waarop op grond van de wet een reglement is opgesteld, geschiedt door opneming van het reglement in het register en bij de overige persoonsregistraties door vermelding van de naam, het doel, de categorieën van personen waarvan persoonsgegevens zijn opgenomen, de categorieën van opgenomen gegevens en het organisatieonderdeel waar de persoonsregistratie wordt beheerd.

Artikel 8  

De houder draagt er zorg voor dat iedere wijziging in het register wordt opgenomen.

 

Hoofdstuk 5 Bijzondere vormen van verstrekking van persoonsgegevens

Artikel 9  

  • 1.

    Het samenbrengen van verschillende persoonsregistraties in één gegevensverzameling op zodanige wijze dat meervoudige opslag wordt voorkomen en de samengebrachte gegevens uitsluitend afzonderlijk kunnen worden gebruikt overeenkomstig de doelstellingen, het reglement en andere eisen gesteld voor de afzonderlijke persoonsregistraties, mag alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder.

     

  • 2.

    Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

     

Artikel 10  

  • 1.

    Een niet in het reglement voorziene verstrekking van gegevens uit een geautomatiseerde administratie door een beheerder aan een andere beheerder met het oog op het in verband brengen van deze gegevens met gegevens uit een andere geautomatiseerde persoonsregistratie kan alleen plaatsvinden op grond van een besluit van de houder van de betrokken persoonsregistraties.

  • 2.

    Het besluit wordt in het openbaar register opgenomen.

     

  • 3.

    Indien de in het eerste lid bedoelde verstrekking plaatsvindt voor een eenmalig gebruik van het aangelegde verband, wordt in het besluit vermeld met welk doel de gegevens uitsluitend met elkaar in verband mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt.

  • 4.

    In andere gevallen behelst het besluit tevens de aanpassing van de reglementen van de betrokken persoonsregistraties.

     

Artikel 11  

  • 1.

    Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 kan de houder, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, besluiten dat aan andere personen en instanties dan voorzien in het reglement persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. 

  • 2.

    Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 kan de houder besluiten, dat aan personen en instanties als vermeld in een reglement andere persoonsgegevens worden verstrekt dan in het reglement is voorzien.

  • 3.

    Een besluit als bedoeld in de voorgaande leden kan slechts genomen worden naar aanleiding van een concrete aanvraag  van een incidentele verstrekking van persoonsgegevens. 

Hoofdstuk 6 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12  

  • 1.

    De "Verordening persoonsregistraties" van de voormalige gemeenten Raamsdonk en Geertruidenberg worden hierbij ingetrokken.

     

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking veertien dagen na haar afkondiging.

     

Artikel 13  

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening persoonsregistraties gemeente Geertruidenberg".

 

Geertruidenberg, 31 mei 2001,

De raad, voornoemd,

De secretaris,                      De voorzitter,

 

H.P.F. Stijnen                        M.J.A. Meijer

 

 

Burgemeester en wethouders, voornoemd,

De secretaris,                     De burgemeester,

 

H.P.F. Stijnen                       M.J.A. Meijer

 

 

De burgemeester, voornoemd,

 

M.J.A. Meijer