Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Beleidsnota "Kamperen in de gemeente Geertruidenberg"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota "Kamperen in de gemeente Geertruidenberg"
CiteertitelBeleidsnota "Kamperen in de gemeente Geertruidenberg"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit betreft een gedelegeerde regeling van de Verordening op de Openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg.Op 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie komen te vervallen en daarmee zijn alle hierop gebaseerde regelingen eveneens komen te vervallen. Dit geldt ook voor deze beleidsnota.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Openluchtrecreatie (Wet OR)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-200101-01-2008Vervallen van rechtswege.

31-05-2001

De Langstraat, 12 juli 2001

31 mei 2001, nr. 8.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota "Kamperen in de gemeente Geertruidenberg"

Nr. 8

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg van 20 maart 2001, nr. 9;

gelet op de artikelen 147, 148 en 149 van de Gemeentewet en de Wet op de Openluchtrecreatie (Wet OR)

BESLUIT:

 • 1.

  In te stemmen met de beleidsnota "Kamperen in de gemeente Geertruidenberg".

 • 2.

  Vast te stellen de beleidsregels ten aanzien van het kamperen in de gemeente Geertruidenberg,zoals zijn verwoord in de beleidsnota;

 • 3.

  Kennis te nemen van het concept "Besluit op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg", zoals is opgenomen in de beleidsnota;

 • 4.

  Vast te stellen de "Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg", die als volgt luidt:

Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg

Hoofdstuk 1 Algemene begripsbepalingen

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de wet van 25 maart 1994 (staatsblad 1994, 300) houdende regels ten behoeve van de openluchtrecreatie (Wet op de openluchtrecreatie);

Hoofdstuk 2 Kleinschalig kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 2 Kamperen gedurende korte perioden

 • 1.

  In afwijking van het verbod, als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de wet, is het toegestaan om in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober gedurende maximaal 24 uur een aantal van ten hoogste 5 kampeerauto's te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein.

 • 2.

  Het plaatsen of geplaatst houden van een kampeerauto buiten een kampeerterrein als bedoeld in het eerste lid is slechts toegestaan op door burgemeester en wethouders nader te bepalen locaties.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na die van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Verordening op de openluchtrecreatie gemeente Geertruidenberg".

Geertruidenberg, 31 mei 2001

 

De raad voornoemd,

De secretaris,                De voorzitter,

H.P.F. Stijnen                  M.J.A. Meijer