Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

De organisatieregeling van de gemeente Geertruidenberg 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe organisatieregeling van de gemeente Geertruidenberg 2009
CiteertitelOrganisatieregeling 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onder de Organisatieregeling 2009 zijn de vervangingsbesluiten opgenomen.Op 1 januari 2010 is de Organisatie- en vervangingsregeling gemeente Geertruidenberg 2010 in werking getreden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-200901-01-2010intrekking.

15-09-2009

De Langstraat, 24 september 2009

15 september 2009, nr. 8

Tekst van de regeling

Intitulé

De organisatieregeling van de gemeente Geertruidenberg 2009

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen:

 

De organisatieregeling van de gemeente Geertruidenberg 2009

Hoofdstuk 1 STRUCTUUR AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Cluster: een groep medewerkers, die op basis van taakomschrijvingen in de programmabegroting verantwoordelijk is voor het beleid, beheer c.q. uitvoering daarvan.

 • b.

  Werkeenheid: één of meerdere medewerkers die verantwoordelijk zijn voor een specifiek taakveld.

 • c.

  MT-lid: lid van het managementteam, dat verantwoordelijk is voor de aansturing van een aantal clusters en werkeenheden en daarover verantwoording aflegt aan de gemeentesecretaris.

 • d.

  Clustercoördinator: coördinator die verantwoordelijk is voor de aansturing van een cluster en daarover verantwoording aflegt aan zijn MT-lid.

Artikel 2 Ambtelijke organisatie

 • 1.

  De ambtelijke organisatie is verdeeld in clusters en werkeenheden. Een cluster kan uit één of meer werkeenheden zijn opgebouwd. Ieder cluster of werkeenheid heeft een bepaald beleidsveld of een uitvoeringstaak van min of meer dezelfde aard.

 • 2.

  De formatie per cluster of werkeenheid verschilt naar gelang de omvang van de werkzaamheden van het betreffende cluster dan wel werkeenheid.

 • 3.

  Ingrijpende wijzigingen in de structuur van de ambtelijke organisatie worden na goedkeuring van het MT en advies van de OR door het college vastgesteld.

 • 4.

  De gemeentesecretaris kan de hoofdtaken en de toedeling daarvan aan clusters, werkeenheden en personen nader omschrijven en daartoe aanwijzingen geven.

Artikel 3 Clusters en overige organisatieonderdelen

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de gemeente Geertruidenberg kent de volgende clusters en werkeenheden:

  • a.

   Beheer en Ontwikkeling van de Openbare Ruimte (CCT, Milieu,Buitendienst);

  • b.

   Ruimtelijke Ordening;

  • c.

   Welzijn (De Schattelijn/De Haven);

  • d.

   Financiën (Consulenten, WOZ, Belastingen, Interne controle, Administratie) ;

  • e.

   Sociale zaken;

  • f.

   Publiekszaken (Ontvangst- en informatiebalie, Burgerzaken, WMO);

  • g.

   Vergunningverlening en toezicht;

  • h.

   Interne dienstverlening (I&A, Fac. zaken,Doc. informatievoorziening);

  • i.

   Personeel & Organisatie;

  • j.

   Juridische zaken en bestuurlijke zaken;Verder kent de organisatie de volgende zelfstandige werkeenheden:

  • k.

   Brandweer;

  • l.

   Control;

  • m.

   Voorlichting en Communicatie;

  • n.

   Bestuurssecretariaat;

  • o.

   Economische zaken;Daarnaast zijn er de volgende projectorganisaties:

  • p.

   Dongeburgh;

  • q.

   Pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’.

 • 2.

  De algemene taak van de clusters en werkeenheden is het adviseren aan het college van burgemeester en wethouders c.q. de zorg voor de beleidsontwikkeling, de werkvoorbereiding, de werkuitvoering en de ondersteuning op het betreffende vakgebied alsmede het daarover verantwoording afleggen.

Artikel 4 Leiding dagelijks beheer

 • 1.

  Onder de verantwoordelijkheid van het college heeft de gemeentesecretaris de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris heeft het MT-lid het dagelijks beheer van en geeft hij leiding aan de hem toegewezen clusters/werkeenheden.

 • 3.

  Onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende MT-lid heeft de clustercoördinator, hoofd Buitendienst en coördinator culturele zaken het dagelijks beheer van en geeft leiding aan het hem/haar toegewezen cluster inclusief hieronder vallende werkeenheden.

 • 4.

  De gemeentesecretaris heeft het dagelijks beheer van en de leiding over de clusters en werkeenheden j,k,l, m en n zoals genoemd in artikel 3 lid 1. Het dagelijks beheer van de overige werkeenheden wordt verdeeld onder de overige MT-leden.

 • 5.

  Voor de uitoefening van één of meer van zijn bevoegdheden verleent het college mandaten en volmachten aan de gemeentesecretaris en de MT-leden. Bij de verlening van mandaten wordt onderscheid gemaakt tussen afdoenings-, vertegenwoordigings- en ondertekeningsmandaten. Indien in een verleend mandaat het verlenen van ondermandaten niet is uitgesloten, kan de functionaris aan wie het desbetreffende mandaat is verleend, ondermandaat verlenen.

Artikel 5 Vervanging functionarissen

 • 1.

  Het college wijst op voordracht van de gemeentesecretaris één of meerdere MT-leden aan als plaatsvervangend secretaris. Bij afwezigheid van de secretaris wordt zijn functie uitgeoefend door de plaatsvervangend secretaris, in volgorde van aanwijzing.

 • 2.

  De gemeentesecretaris regelt bij afzonderlijk besluit de onderlinge vervanging van de MT-leden, inhoudende dat bij korte afwezigheid (<6 weken) van een MT-lid diens functie wordt uitgeoefend door één van de andere MT-leden.Bij langdurige afwezigheid (> 6 weken) van een MT-lid kan de gemeentesecretaris,na verkregen instemming van het college, een interimmanager inhuren als vervangend MT-lid.

Artikel 6 Gemeentelijk managementteam

 • 1.

  Gemeentesecretaris en MT-leden vormen samen het gemeentelijk managementteam. Brandweercommandant is agendalid MT.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is voorzitter van het gemeentelijk managementteam.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris treedt het MT-lid, dat aangewezen is als plaatsvervanger van de gemeentesecretaris op als voorzitter van het gemeentelijk managementteam.

 • 4.

  De voorzitter van het gemeentelijk managementteam stelt de vergaderdata en de agenda voor de vergaderingen van het gemeentelijk managementteam vast. Ieder lid van het gemeentelijk managementteam kan zaken voor plaatsing op de agenda bij de voorzitter indienen en de voorzitter verzoeken in bijzondere omstandigheden een extra vergadering bijeen te roepen. De voorzitter zorgt er voor, dat de agenda en bijbehorende stukken worden gereed gemaakt en zo mogelijk ten minste twee dagen voor de vergadering in het bezit zijn van de leden van het gemeentelijk managementteam.

 • 5.

  Indien de agenda daartoe aanleiding geeft, nodigt de voorzitter andere dan de in het eerste lid bedoelde leden uit om aan een desbetreffende vergadering van het gemeentelijk managementteam deel te nemen.

 • 6.

  Het MT neemt, onder de eindverantwoordelijkheid van de voorzitter, de bij hun bevoegdheden horende besluiten.

Artikel 7 Taken gemeentelijk managementteam

Het gemeentelijk managementteam heeft tot doel het goed functioneren van de ambtelijke organisatie te bevorderen door middel van:

 • a.

  een adviesfunctie ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  een goede bedrijfsvoering en integrale beleidsontwikkeling.

 • c.

  het effectief, efficiënt, vraaggericht en lerend functioneren van de gemeentelijke organisatie.

 • d.

  de coördinatie van de planning, prioriteitenstelling en voortgang van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en verantwoording;

 • e.

  de informatie-uitwisseling van gemeenschappelijke zaken;

 • f.

  tijdig signaleren van relevante ontwikkelingen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 september 2009.

 • 2.

  De Organisatieregeling 2005, zoals vastgesteld op 14 december 2004, wordt ingetrokken met ingang van de datum, waarop dit besluit in werking treedt.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als de Organisatieregeling 2009.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 15 september 2009.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,                   de burgemeester,

R.P. van den Belt, l.s.      M.J.A. Meijer

1  

De gemeentesecretaris van Geertruidenberg:

Besluit:

 • 1.

  Op grond van artikel 5 van de Organisatieregeling 2009 de onderlinge waarneming van de MT-leden voor de periode dat er kortern dan 3 maanden in de waarneming moet worden voorzien, als volgt te regelen:

Naam manager Vervanging Ruud van den Belt Koen de Vries Koen de Vries Ruud van den Belt

2. In de gevallen, dat voorzienbaar is dat vervanging langer dan 6 weken zal duren, in principe gebruik te maken van de Inhuurregeling, nadat hiervoor instemming is verkregen van het college. 3. Treedt op in alle gevallen waarin de vervangingsregeling niet voorziet.

Aldus besloten op 15 september 2009

Hoogachtend,

R.P. van den Belt, l.s.

Aanwijzing onderlinge vervanging clustercoördinatoren:

 

MT-lid

Clustercoördinator

1e vervanging

2e vervanging

Ad van Oudheusden

Juridische Zaken

Personeel & Organisatie

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ad van Oudheusden

Dongeburgh

Ruimtelijke Ordening

MT-lid, 2e loco-secretaris

Ad van Oudheusden

Control

Financiën

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ruud van den Belt

Publiekszaken

Sociale Zaken

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ruud van den Belt

Sociale Zaken

Publiekszaken

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ruud van den Belt

Financiën

Vergunningverlening en toezicht

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ruud van den Belt

Vergunningverlening en toezicht

Financiën

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ruud van den Belt

Personeel & Organisatie

Interne dienstverlening

MT-lid, 1e loco-secretaris

Ruud van den Belt

Interne dienstverlening

Personeel & Organisatie

MT-lid, 1e loco-secretaris

Koen de Vries

Ruimtelijke Ordening

Beheer en OntwikkelingOpenbare Ruimte

MT-lid, 2e loco-secretaris

Koen de Vries

Beheer en Ontwikkeling Openbare Ruimte

Welzijn

MT-lid, 2e loco-secretaris

Koen de Vries

Welzijn

RO

MT-lid, 2e loco-secretaris