Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen voor medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen voor medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001
CiteertitelRegeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen voor medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is intern bekendgemaakt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, art. 3:5 en 3:5:1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200119-03-2002Nieuwe regeling.

01-12-2000

Onbekend.

1 december 2000, nr. 21

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen voor medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001

Nr. 21

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2000, nr. 4:

gelet op de artikelen 3:5 en 3:5:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling / Uitwerkingsovereenkomst;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;BESLUIT:

 • 1.

  in te trekken de “Regeling Jubilea e.d. voor het personeel in dienst van de gemeente Geertruidenberg 1997”;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende “Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen van medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001;

 • 3.

  de vaststelling c.q. het wijzigen van voornoemde regeling met ingang van 1 januari 2001 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders “Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé- gebeurtenissen van medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001”.

Artikel 1  

 • 1.

  Behalen van een diplomaBij het voltooien van minimaal een één of meerjarige opleiding, ontvangt de ambtenaar een cadeaubon ter waarde van f 45,- (€ 20) Tevens ontvangt de ambtenaar een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief. 

 • 2.

  Geboorte van een kind- Bij geboorte van een kind, ontvangt de ambtenaar een cadeau in de vorm van een kraammand ter waarde van circa f 60, (€28), een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief.- Bij twee- of meerlingen ontvangt de ambtenaar een evenredig aantal kraammanden. 

 • 3.

  Huwelijk/Samenwonen*De ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 100,- (€ 45), een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief.* samenwonen moet blijken uit een ondertekende verklaring omtrent het bestaan van een niet-huwelijkse samenlevingsvorm. 

 • 4.

  12,5, 25 en 40 jarig huwelijksjubileumDe ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 75,- (€ 35), een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief. 

 • 5.

  12,5 lang gemeentejubileumDe ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 75, - (€ 35), een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief. 

 • 6.

  12,5 jarig overheidsjubileum- De ambtenaar ontvangt in de eerstvolgende maand nadat hij 12,5 jaar in overheidsdienst is een gratificatie van 25% van de maandbezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage naar boven afgerond op een veelvoud van vijf gulden.- De ambtenaar ontvangt een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief.Als een ambtenaar ‘dubbel’ jubilaris isIndien een ambtenaar gelijktijdig 12,5 jaar in overheidsdienst en gemeentedienst is, wordt er maar één bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) aangeboden. 

 • 7.

  25*/40 jarig overheidsjubileum- De ambtenaar ontvangt in de eerstvolgende maand nadat hij 25 jaar in overheidsdienst is, een gratificatie van 50% van de maandbezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage naar boven afgerond op een veelvoud van vijf gulden. De ambtenaar ontvangt in de eerstvolgende maand nadat hij 40 jaar in overheidsdienst is, een gratificatie van 100% van de maandbezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage naar boven afgerond op een veelvoud van vijf gulden.- De ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 125,- (€ 55) een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief.- Desgewenst, het plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- c.q. weekblad.- Indien betrokkene dit wenst, kan een receptie worden aangeboden waarvoor het gehele personeel, de raadsleden, de naaste familie en een beperkt aantal externe relaties (waaronder oud personeel) worden uitgenodigd. Indien betrokkene dit wenst, kan er tijdens de receptie een fotoreportage gemaakt worden die later aan geboden wordt in een fotoalbum. Indien betrokkene geen gebruik maakt van de aangeboden receptie, is het mogelijk zelf extern een activiteit (met collega’s en eventuele familie) te organiseren -waarbij beoogd wordt om de onderlinge arbeidsrelaties te verstevigen- waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt van maximaal f 750,- (€ 340) na overlegging van de rekening).

   

  * bepaling overgangsrecht “herindeling”; voor medewerkers die op 31 december 1996 op basis van hun toenmalige rechtspositie het recht hadden op een 70% - ambtsjubileum-gratificatie in verband met 25 jaar overheidsdienst, wordt dit recht gegarandeerd.

   

 • 8.

  25/40 jarig gemeentejubileum- De ambtenaar ontvangt in de eerstvolgende maand nadat hij 25 jaar in gemeentedienst is, een gratificatie van 100% van de maandbezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage naar boven afgerond op een veelvoud van vijf gulden*.De ambtenaar ontvangt in de eerstvolgende maand nadat hij 40 jaar in gemeente dienst is, een gratificatie van 150% van de gehele maandbezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aan spraak heeft, naar boven afgerond op een veelvoud van vijf gulden*. - De ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 125,- (€ 55) en een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en een felicitatiebrief.- Desgewenst, het plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- c.q. weekblad.- Indien betrokkene dit wenst, kan een receptie waarvoor het gehele personeel, de raadsleden, de naaste familie en een

  beperkt aantal externe relaties (waaronder oud personeel) worden uitgenodigd. Indien betrokkene dit wenst, kan er tijdens de receptie een fotoreportage gemaakt worden die later aangeboden wordt in een foto-album. Indien betrokkene geen gebruik maakt van de aangeboden receptie, is het mogelijk zelf extern een activiteit (met collega’s en eventuele familie) te organiseren -waarbij beoogd wordt de onderlinge arbeidsrelaties te verstevigen- waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt van maximaal f 750,- (€ 340) na overlegging van de rekening).

   

  * Zij die reeds het 25/40-jarig jubileum in overheidsdienst hebben gevierd, ontvangen bovenstaande gratificatie verminderd met het bedrag dat zij bij die gelegenheid reeds hebben ontvangen.

   

  Als een ambtenaar ‘dubbel’ jubilaris isIndien een ambtenaar gelijktijdig 25 of 40 jaar in overheidsdienst en gemeentedienst is, wordt er eventueel maar één receptie georganiseerd, één bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) en één cadeau/cadeaubon aangeboden ter waarde van f 250,- (€ 110). 

 • 9.

  Eervol ontslag in verband met pensionering/ FPU/arbeidsongeschiktheid- De ambtenaar die wordt ontslagen in verband met een reorganisatie, arbeidsongeschiktheid of FPU (voor zover het een volledig ontslag betreft) en die indien het ontslag niet had plaatsgevonden het voor een gratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaren na de ontslagdatum had kunnen vervullen, ontvangt een proportionele jubileumgratificatie.- De ambtenaar -die minimaal 5 jaar in dienst is geweest- en die niet voor een proportionele jubileumgratificatie in aanmerking komt, ontvangt een gratificatie ten waarde van f 25,- (€ 11) voor elk dienstjaar bij de gemeente Geertruidenberg met een minimum van f 250,- (€ 110). Deze gratificatie wordt uitsluitend toegekend voor zover het afscheid niet binnen een tijdsbestek van 60 maanden samenvalt met een 40 jarig gemeentedienstjubileum of een 40-jarig overheidsdienstjubileum. Daarnaast wordt aan de ambtenaar een cadeaubon ter waarde van f 45,- (€ 20) en een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11) overhandigd.- Desgewenst, het plaatsen van een artikel in een plaatselijk dag- c.q. weekblad.- Indien betrokkene -die minimaal 5 jaar in dienst is geweest- dit wenst, kan een receptie waarvoor het gehele personeel, de raadsleden, de naaste familie en een beperkt aantal externe relaties (waaronder oud personeel) worden uitgenodigd. Indien betrokkene geen gebruik maakt van de aangeboden receptie, is het mogelijk zelf extern een activiteit (met collega’s en eventuele familie) te organiseren waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt van maximaal f 750,- (€ 340) na overlegging van de rekening). 

 • 10.

  Ontslag op eigen verzoek- De ambtenaar -die minimaal 5 jaar in dienst is geweest- ontvangt een gratificatie ten bedrage van f 15,- (€ 7) voor elk van f 100,- (€ 45). Deze gratificatie wordt uitsluitend toegekend voor zover het afscheid niet binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met een 40 jarig gemeentedienst- of overheidsdienstjubileum. Indien de ambtenaar dit wenst, kan een afscheidsbijeenkomst worden georganiseerd waarvoor het gehele personeel, de raadsleden, de naaste familie en een beperkt aantal externe relaties (waaronder oud personeel) worden uitgenodigd. Indien betrokkene geen gebruik maakt van de aangeboden receptie, is het mogelijk zelf extern een activiteit (met collega’s en eventuele familie) te organiseren waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt van maximaal f 250,- (€ 110) (na overlegging van de rekening). De ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 45,- (€ 20) en een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11).- Indien de ambtenaar korter dan 5 jaar doch minimaal 1 jaar in dienst is geweest, heeft hij/zij de mogelijkheid om zelf extern een activiteit (met collega’s en eventuele familie) te organiseren, waarvoor een tegemoetkoming in de kosten wordt verstrekt van maximaal f 250,- (€ 110) (na overlegging van de rekening). De ambtenaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van f 45,- (€ 20) en een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11).- Indien de ambtenaar -korter dan 1 jaar in dienst is geweest- ontvangt hij/zij een cadeaubon ter waarde van f 45,- (€ 20) en een bloemetje ter waarde van f 25,- (€ 11). 

 • 11.

  Ziekte/ziekenhuisopnameIn geval van afwezigheid wegens ziekte, van minimaal 3 weken ontvangt de ambtenaar thuis een fruitmand of bloemetje ter waarde van f25,- (€ 11). Bij een ziekenhuisopname ontvangt de ambtenaar binnen één week een fruitmand of bloemetje ter waarde van f25,- (C 11). Deze activiteiten worden herhaald na twee, vier, acht en twaalf maanden. 

 • 12.

  Overlijden ambtenaarIn geval van overlijden van een ambtenaar wordt er:- namens het college van burgemeester en wethouders een rouwadvertentie geplaatst in een regionaal dagblad;- woont tenminste één lid van het college van B&W en/of het afdelingshoofd de begrafenis/ crematie bij;- biedt het gemeente een rouwtak/bloemstuk aan of, indien de nabestaanden dit wensen, een andere attentie aan ter waarde van f100,- (€ 45)- ontvangen de naaste familieleden (partner en/of kinderen) een brief met betuiging van medeleven. 

 • 13.

  Overlijden van een gezinslid van de ambtenaar Indien de partner, kind(eren) of ouder(s) van de ambtenaar overlijdt, geldt het bepaalde in artikel 12 met uitzondering van de plaatsing van een rouwadvertentie. 

 • 14.

  Overlijden ex-medewerkers- Als het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke kennisgeving van overlijden hebben ontvangen, wordt een schriftelijke condoleance aan de nabestaande(n) gezonden.- Indien de gemeente Geertruidenberg de laatste werkgever is geweest van de overleden ex-medewerk(st)er, wordt een rouwadvertentie in een regionaal dagblad geplaatst.- Enkele personen, per situatie te bezien, wonen namens de gemeente de begrafenis/ crematie bij. 

Artikel 2  

In overleg met de betrokken jubilaris wordt de aanbieding van een receptie beperkt tot één viering, indien binnen een aaneengesloten tijdvak van drie jaren twee of meer van de onder 7 en 8 beschreven gebeurtenissen plaatsvinden, met behoud van de overige faciliteiten behorende bij de onderscheidende jubilea.

Artikel 3  

Waar in deze regeling wordt gesproken over de “gemeente”, wordt de huidige gemeente Geertruidenberg of diens rechtvoorgangers (de voormalige gemeente Raamsdonk c.q. voormalige gemeente Geertruidenberg c.q. Intergemeentelijke Sociale Dienst (I.S.D.) ) bedoeld.

Artikel 4  

In voorkomende gevallen waarin deze regeling niet voorziet kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

Artikel 5  

Deze verordening gaat in op 1 januari 2001 en kan worden aangehaald als de “Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen voor medewerk(st)ers in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2001”.

Geertruidenberg, 1 december 2000

 

De raad voornoemd,

 De secretaris,        De voorzitter, H.P.F. Stijnen          M.J.A. Meijer