Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Telefoonregeling Gemeente Geertruidenberg 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelefoonregeling Gemeente Geertruidenberg 2004
CiteertitelTelefoonregeling gemeente Geertruidenberg 2004
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is intern bekendgemaakt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200427-01-2009Intrekking.

22-06-2004

Onbekend.

22 juni 2004, nr. 2

Tekst van de regeling

Intitulé

Telefoonregeling Gemeente Geertruidenberg 2004

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;Gehoord de Commissie voor het Georganiseerd Overleg,BESLUIT:vast te stellen de navolgende “Telefoonregeling Gemeente Geertruidenberg 2004”.

Artikel 1  

 • 1.

  De door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen medewerkers, die uit hoofde van hun functie via de privé-telefoon bereikbaar dienen te zijn, ontvangen een telefoonvergoeding.

 • 2.

  De door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen medewerkers, die uit hoofde van hun functie over een telefoon moeten beschikken en die voldoen aan een van de volgende criteria krijgen een mobiele telefoon ter beschikking gesteld.- de medewerker dient bereikbaar te zijn tijdens werktijden ongeacht de plaats waar hij/zij zich bevindt.- de medewerker dient bereikbaar te zijn buiten werktijden ongeacht de plaats waar hij/zij zich bevindt.

Artikel 2  

De vergoeding voor de privé-telefoon bedraagt € 25,00 bruto per maand. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op de vergoedingsregeling die geldt voor de burgemeester en wordt aangepast overeenkomstig de regeling rechtspositie burgemeesters.

Artikel 3  

Bij de gebruikers van de mobiele telefoon, die deze voor 24-uurs gebruik ter beschikking gesteld hebben gekregen, vindt maandelijks een fiscale bijtelling op het salaris plaats van € 22,69 in verband met het privé-gebruik van de mobiele telefoon. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst.

Artikel 4  

De fïscale bijtelling wordt beëindigd op het moment dat er niet langer sprake is van het gebruiken van een gemeentelijke mobiele telefoon.

Artikel 5  

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet billijk voorziet, treft het college een bijzondere regeling.

Artikel 6  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2004 en kan worden aangehaald als de telefoonregeling gemeente Geertruidenberg 2004.

 • 2.

  Gelijktijdig wordt ingetrokken de Verordening regelende de telefoonvergoeding in de gemeente Geertruidenberg 1997.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2004.

 

Burgemeester en Wethouders van Geertruidenberg,

 de secretaris,                  de burgemeester, mr. J.H. Willems              M.J.A. Meijer