Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid, gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 juli 2010 treedt de nieuwe Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid, gemeente Geertruienberg in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-01-2015Nieuwe regeling

26-06-2008

De Langstraat, 10 juli 2008

26-06-2008, nr. 9
01-07-200801-07-2010Intrekking.

26-06-2008

De Langstraat, 10 juli 2008

26-06-2008, nr. 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid gemeente Geertruidenberg

Nr. 9De raad van de gemeente Geertruidenberg;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 juni 2008;besluit:

 • 1.

  de Verordening cliëntenparticipatie Wwb 2004 in te trekken

 • 2.

  de Verordening Cliëntenparticipatie sociale zekerheid gemeente Geertruidenberg vast te stellen.

Raamsdonksveer, 26 juni 2008De raad van de gemeente Geertruidenberg,de griffier, de voorzitter,drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. Meijer

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheidDe raad van de gemeente Geertruidenberg;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008 ;gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 150 van de Gemeentewet;overwegende dat het noodzakelijk is om cliëntenparticipatie in het kader van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet sociale werkvoorziening bij verordening te regelen;gezien het op 26 juni 2008 aangenomen amendement zoals ingediend door de SP en Groen Links

Besluitvast te stellen: de “Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid gemeente Geertruidenberg”.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de in de aanhef van deze verordening genoemde wetten en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   cluster: cluster Sociale Zaken van de gemeente Geertruidenberg;

  • b.

   afdeling: afdeling Samenlevingszaken

  • c.

   WWB: Wet Werk en bijstand

  • d.

   Wsw: Wet sociale werkvoorziening

  • e.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

  • f.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  • g.

   cliëntenraad: de vertegenwoordiging van cliënten met een uitkering op grond van de WWB, de IOAW of de IOAZ of een indicatie op grond van de Wsw

  • h.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Het doel van cliëntenparticipatie is het bevorderen van de betrokkenheid van de cliënt bij de vorming, uitvoering en evaluatie van het sociale zekerheidsbeleid en daarmee het bewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoofdstuk II Samenstelling cliëntenraad

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 • 1

  In de Cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel dienstverlener zijn als gebruiker. Zij behartigen de belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetten en –regelingen, welke door de gemeente worden uitgevoerd;

 • 2

  Leden van de Cliëntenraad worden geselecteerd uit de bestaande belangengroepen/organisaties in Geertruidenberg, waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk te putten uit de gebruikers. De raad bestaat uit minimaal 5 leden;

 • 3

  De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 14 leden, waarbij gestreefd wordt naar vertegenwoordiging van deelnemers namens belangengroepen/organisaties analoog aan lid 2;

 • 4

  De belangengroepen als bedoeld in het tweede lid moeten aan de volgend voorwaarden voldoen:- het moeten belangengroepen zijn binnen de werkingssfeer van het cluster Sociale Zaken.- er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden;- zij moeten door de leden terugroepbaar c.q. aanspreekbaar zijn;- zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeente Geer truidenberg;- de leden moeten direct belang hebben bij het Geertruidenbergs sociaal beleid;- de deelnemende belangengroepen moeten een afspiegeling zijn van de verschillende cliëntencategorieën;

 • 5

  De onder lid 2 genoemde belangengroepen kunnen plaatsvervangende leden voordragen, die eveneens dienen te voldoen aan de in lid 4 genoemde voorwaarden.

 • 6

  De voorzitter en secretaris van de Cliëntenraad worden door de leden van de cliëntenraad uit hun midden gekozen.

 • 7

  Het college van burgemeester en wethouders verschaft de Cliëntenraad alle informatie benodigd voor het verrichten van zijn taken.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden van de Cliëntenraad en voorzitter

 • 1

  Nieuwe of vervangende leden van de Cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de Cliëntenraad;

 • 2

  De leden van de belangenorganisaties worden voorgedragen door de organisaties;

 • 3

  De leden van de Cliëntenraad treden om de drie jaar af; elk jaar treedt eenderde af. De raad stelt een rooster van aftreden op;

   

 • 4

  Indien een vertegenwoordiger van een organisatie uit de Cliëntenraad treedt, dient de betreffende organisatie een nieuwe voordracht te doen aan het college.

Hoofdstuk III Taken en bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden Cliëntenraad

 • 1

  De taak van de cliëntenraad bestaat uit het behartigen van collectieve belangen van Geertruidenbergse ingezetenen die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten (m.u.v. WMO) en gemeentelijke sociale regelingen. Hieraan wordt uiting gegeven door het gevraagd of ongevraagd adviseren van het college over de vorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke sociale zekerheidsbeleid alsmede over de uitvoering van landelijke sociale zekerheidswet- en regelgeving, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de gemeente. Verder is de Cliëntenraad bevoegd om advies uit te brengen en initiatieven aan te dragen over het uitbreiden van de dienstverlening dan wel andere vormen van dienstverlening;

 • 2

  Het college vraagt de Cliëntenraad in ieder geval om advies bij het opstellen van beleidsplannen en verordeningen.

Artikel 6 Taken voorzitter

 • 1

  De voorzitter stelt de agenda vast en bepaalt dag en uur van de vergadering;

 • 2

  De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde onder de aanwezigen;

 • 3

  De voorzitter schorst de vergadering indien hij daartoe reden aanwezig acht;

 • 4

  De voorzitter begeleidt de advies- c.q. stemprocedure als genoemd in de artikelen 8 en 13 van deze verordening, bewaakt dat iedere stemgerechtigde zijn of haar stem uit kan brengen en deelt de uitslag van de stemming aan de aanwezigen mee;

 • 5

  De voorzitter vertegenwoordigt de Cliëntenraad naar buiten.

Artikel 7 Taken secretaris

 • 1

  De secretaris stelt in overleg met de voorzitter van de Cliëntenraad de agenda van de vergadering op. De leden van de Cliëntenraad kunnen daartoe tijdig agendapunten aanleveren.

 • 2

  De secretaris verspreidt de agenda en bijbehorende stukken tenminste twee weken voorafgaand aan de vergadering, onder alle leden van de cliëntenraad;

 • 3

  De secretaris woont alle vergaderingen bij en draagt zorg voor de verslaglegging c.q. besluitenlijst;

 • 4

  De secretaris draagt er zorg voor dat de de Cliëntenraad in overige gevallen tijdig beschikt over de nodige informatie om haar taak naar behoren uit te kunnen oefenen;

 • 5

  De secretaris draagt mede zorg voor de uitvoering van besluiten;

 • 6

  De secretaris bewaakt de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

 • 7

  De secretaris draagt mede zorg voor de bewaking van het beschikbare budget;

 • 8

  De secretaris vervult de rol van plaatsvervangend voorzitter.

Hoofdstuk IV Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1

  De Cliëntenraad vergadert minimaal 4 maal;

 • 2

  De vergaderingen van de Cliëntenraad worden in het openbaar gehouden. De Cliëntenraad kan uitsluitend in beslotenheid vergaderen over onderwerpen waarbij sprake is van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • 3

  De Cliëntenraad heeft tenminste 2 maal per jaar, of zoveel meer als nodig wordt geacht een overleg met de portefeuillehouder Sociale Zaken; Op beiderzijds verzoek kan er ook overleg plaatsvinden met het afdelingshoofd Samenlevingszaken;

Artikel 9 Werkwijze

 • 1

  De agenda wordt tenminste twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden;

 • 2

  Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen aan de Cliëntenraad te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend;

 • 3

  De voorstellen worden door de secretaris zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden.

 • 4

  Indien de Cliëntenraad omtrent de behandeling van deze voorstellen niet onmiddellijk beslist, heeft de behandeling zoveel mogelijk in de daarop volgende vergadering plaats.

   

Artikel 10 Advisering

De Cliëntenraad kan een of meer ambtenaren van het cluster Sociale Zaken uitnodigen een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

Artikel 11 Conceptbesluitenlijst

De conceptbesluitenlijst van vergaderingen van de cliëntenraad wordt zo spoedig mogelijk ter vaststelling aan de Cliëntenraad aangeboden.

Artikel 12 Adviezen

 • 1

  Het college zorgt ervoor dat alle onder Taken genoemde onderwerpen, voorafgaande aan de beslissing door het gemeentebestuur, ter advisering worden voorgelegd aan de Cliëntenraad;

 • 2

  Indien het college een besluit neemt dat afwijkt van het advies wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de Cliëntenraad;

 • 3

  Indien het advies van de cliëntenraad zich uitstrekt tot een beleidsterrein waarover slechts de gemeenteraad kan besluiten, zal het college, indien zij het advies van de Cliëntenraad niet overneemt, het advies wel ter kennis brengen van de raadscommissie Samenleving en de gemeenteraad;

 • 4

  De adviezen van de Cliëntenraad aan de gemeente worden schriftelijk, middels verslaglegging van het overleg van de raad uitgebracht.

Artikel 13 Besluitvorming

 • 1

  De Cliëntenraad raad kan beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de vergadering ondertekende presentielijst.

 • 2

  Alleen de leden van de Cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door zijn/haar plaatsvervanger dan heeft deze laatste stemrecht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

 • 3

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 • 4

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen dan wel onthoudingen groter is, dan het totaal aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht. 

 • 5

  Bij staken van stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter nader te bepalen tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 6

  Geen inhoud aanwezig van lid

Hoofdstuk V Overige Bepalingen

Minderheidsstandpunten worden op verzoek toegevoegd aan de besluitenlijst, c.q. het voorstel/advies aan de portefeuillehouder Sociale Zaken. 

Artikel 14 Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad, de leden van eventuele werkgroepen, deskundigen die een besloten vergadering bijwonen en derden die geraadpleegd worden met betrekking tot hetgeen in een besloten vergadering besproken wordt, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap of deelname.

Artikel 15 Uitkeringsrechten

Leden van de Cliëntenraad die een uitkering van Gemeente Geertruidenberg, cluster Sociale Zaken ontvangen, behouden hun uitkeringsrechten gedurende de (voorbereidings) tijd op vergaderingen en het uitvoeren van werkzaamheden voor de cliëtenraad. Het lidmaatschap van de raad zal niet leiden tot voor- en/of nadelige gevolgen voor de uitkeringsgerechtigden.

Artikel 16 Subsidie

Ten behoeve van de kosten van de cliëntenraad stelt de gemeente jaarlijks een subsidie vast. Elk jaar wordt door de Cliëntenraad een begroting vastgesteld voor het komende jaar.

Artikel 17 Nadere regels

In zaken waarin deze verordening niet voorziet doet de Cliëntenraad een beroep op het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast stelt de raad een huishoudelijk reglement op, waarin een aantal praktische zaken rondom aantal leden van de raad, benoeming van de voorzitter en secretaris, aantal vergaderingen, vergoedingensysteem, begroting e.d. worden geregeld

Artikel 18 Wijziging of intrekking

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats nadat de Cliëntenraad hierover is gehoord.

Artikel 19 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid, gemeente Geertruidenberg’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2008de voorzitter,                                                          de griffier,M.J.A. Meijer drs.                                                   K.M.C. Millenaar-Rammelaere

Toelichting 1  

Algemene ToelichtingBinnen verschillende sociale zekerheidsregelingen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de gemeente wordt er belang gehecht aan de vormgeving van cliëntenparticipatie. Dit belang wordt ook groter naarmate de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt. Om deze redenen heeft de wetgever in een aantal sociale zekerheidsregelingen de verplichting opgelegd dat de gemeente bij verordening regels stelt over de wijze waarop cliëntenparticipatie. Een dergelijke bepaling is opgenomen in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en sinds 1 januari 2008 in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

In de WWB is in artikel 47 de volgende bepaling over cliëntenparticipatie opgenomen. De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze personen of hun vertegenwoordigers;

 • b.

  deze personen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda voor dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie

In zowel de IOAW als de IOAZ is in artikel 42 de volgende bepaling opgenomen Het college draagt zorg voor de realisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de wet, met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet

Tenslotte is in artikel 2, lid 3 van de Wsw het volgende vastgelegd.De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezeten of hun verte genwoordigers;

 • b.

  deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • c.

  zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

In deze verordening wordt vormgegeven aan cliëntenparticipatie ten aanzien van de hierboven genoemde wetten.Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 BegripsbepalingenEr is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de wetten waarop deze verordening betrekking heeft (WWB, Wsw, IOAW en IOAZ) of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in deze wetten ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in de genoemde wetten of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.Artikel 2 Doel cliëntenparticipatieDit artikel behelst een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie en omarmt de gedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoering van beleids-gebieden waarin de cliënt centraal staat.Artikel 3 Samenstelling CliëntenraadDit artikel bepaalt de samenstelling van de Cliëntenraad en de voorwaarden waaraan de leden dienen te voldoen om zitting te kunnen nemen.Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden van de Cliëntenraad en voorzitterDe wijze waarop leden en de voorzitter benoemd worden is in dit artikel geregeld.Artikel 5 Taken en bevoegdheden Cliëntenraad Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de cliëntenraad zijn toebedeeld.Naast een adviserende taak wat betreft de algemene werkzaamheden en dienstverlening van het cluster Sociale Zaken, heeft de cliëntenraad ook recht van initiatief op dit terrein. De cliëntenraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en verordeningen. Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de cliëntenraad gehouden omdat deze worden behandeld via andere procedures en overlegstructuren.Artikel 6 Taken voorzitterIn dit artikel staat een aantal taken opgesomd die de voorzitter tijdens het overleg van de Cliëntenraad heeft en hoofdzakelijk te maken heeft met de ordehandhaving tijdens het overleg.Artikel 7 Taken secretarisIn dit artikel staat een aantal taken opgesomd die de secretaris tijdens het overleg van de Cliëntenraad heeft en te maken heeft met de voorbereiding op en verslaglegging tijdens het overleg.Artikel 8 VergaderingenIn dit artikel is de frequentie van het overleg met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente geregeld.Uiteraard is het mogelijk om extra vergaderingen uit te schrijven. Dit kan zowel op verzoek van de Cliëntenraad en het college.Artikel 9 WerkwijzeDe procedure met betrekking tot voorstellen aan de Cliëntenraad staat in artikel 9.Artikel 10 AdviseringDit artikel spreekt voor zich.Artikel 11 ConceptbesluitenlijstDit artikel spreekt voor zichArtikel 12 AdviezenDit artikel spreekt voor zichArtikel 13 BesluitvormingArtikel 13 regelt de besluitvormingsprocedure. Tenminste de helft van het aantal leden dient aanwezig te zijn om te kunnen beraadslagen en besluiten. Indien een stemprocedure wordt gestart voor een uit te brengen advies, bepaalt het 3e lid dat voor een uit te brengen advies een meerderheid van het aantal aanwezige leden c.q. stemgerechtigden nodig is.Artikel 14 GeheimhoudingOm een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de Cliëntenraad vaak in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overgelegd worden. Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college c.q. raad, geldt tot dat moment voor de Cliëntenraad de geheimhoudingsplicht. Dit houdt onder andere in dat de Cliëntenraad (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden, en ook zijn leden zich aan de geheimhoudingsplicht houden.Afgezien van het besprokene in openbare vergaderingen, zijn alle betrokkenen bij de Cliëntenraad - de leden van de Cliëntenraad, de leden van eventuele werkgroepen en deskundigen en derden die een besloten vergadering bijwonen dan wel geraadpleegd worden met betrekking tot hetgeen in een besloten vergadering besproken wordt - verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in deze hoedanigheid vernemen.Artikel 15 UitkeringsrechtenHet lidmaatschap van de Cliëntenraad ontslaat cliëntleden niet van de aan de uitkering verbonden verplichtingen, maar levert hen anderszins ook geen nadelige gevolgen op.Artikel 16 SubsidieHet college draagt kosteloos zorg voor alle faciliteiten om het overleg met de Cliëntenraad naar behoren te laten verlopen. Hier wordt expliciet onder verstaan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en het kopiëren en verspreiden van noodzakelijke stukken. Verder draagt het college bij aan deskundigheidsbevordering onder de leden van de Cliëntenraad. Daarbij kan gedacht worden aan periodieke instructies aan de leden c.q. deelnemende belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Ter bestrijding van kosten in verband met de bevordering van die deskundigheid en ter bestrijding van kosten die worden gemaakt in de uitoefening van taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad kan door het college aan de Cliëntenraad jaarlijks een vast bedrag ter beschikking worden gesteld. Het college voert overleg met de Cliëntenraad over de hoogte en verantwoording van dat bedrag. Het college stelt jaarlijks dat bedrag vast.Artikel 17 Nadere regelsVoor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen. Ook wordt er door de cliëntenraad zelf een huishoudelijk reglement opgesteld.Artikel 18 Wijziging of intrekkingUiteraard wordt de Cliëntenraad geconsulteerd voordat de verordening gewijzigd of ingetrokken wordt.Artikel 19 UitvoeringEvenals de uitvoering van de van toepassing zijnde wetgeving, ligt de uitvoering van deze verordening bij het college.Artikel 20 InwerkingtredingDit artikel behoeft geen nadere toelichting.Deze verordening vervangt de verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, gemeente Geertruidenberg 2008. Deze verordening wordt hierbij dan ook ingetrokken.Artikel 21 CiteertitelDit artikel behoeft geen nadere toelichting.