Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2010
Citeertitel'Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2010'.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De tarieventabel, zoals genoemd in artikel 5, is hierbij gewijzigd. Deze tarieventabel staat onder de verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-201030-12-2011Nieuwe regeling.

30-09-2010

De Langstraat, 7 oktober 2010

7 oktober 2010, nr. 13
25-12-200431-12-2005Nieuwe regeling.

25-11-2004

De Gemeentekrant, 2004, nr. 25

25 november 2004 nr. 22f

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2010

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van het college van 27 juli 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaats Geertruidenberg (Haven 123, te Geertruidenberg), de algemene begraafplaats Raamsdonk (aan de Kerklaan te Raamsdonk) en de “oude” algemene begraafplaats Raamsdonk (aan de Kerklaan te Raamsdonk);

 • b.

  enkeldiep graf: een graf waarin één laag wordt begraven;

 • c.

  dubbeldiep graf: een graf waarin twee lagen worden begraven;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een lijk;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een kinderlijk tot 12 jaar;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis in een columbarium waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met op zonder urnen;

 • h.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • i.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • j.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • k.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte ineen algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een stoffelijk overschot van een persoon of asbus op gerechtelijk gezag;

 • b.

  het begraven of bijzetten van de as van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overledenmoeder in één kist worden begraven, dan wel in één asbus worden bijgezet.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2008' van 19 december 2007 wordt ingetrokken, laatst gewijzigd bij raadsbesluit van 17 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussen-liggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2010'

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van,

De raad van Geertruidenberg,de griffier,                                                                  de voorzitter,

 

 

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere                       M.J.A. Meijer 

Tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2005 1  

De tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2010 is als volgt:

 

Inschrijving begraaf/urnenregister € 8,50

Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder) € 370,00Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar) € 250,00Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte) € 430,00Bijzetten van urn/asbus in een particulier graf € 125,00Kosten plaatsen columbarium-element tbv bijzetten urn/asbus € 265,00Begraven op afwijkende tijdstippen € 100,00

Grafrecht part. graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 775,00Grafrecht part. graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar) € 525,00Grafrechtverlenging part. graf met 10 jaar incl. onderhoud (> 12 jr) € 775,00Grafrechtverlenging part. graf met 10 jaar incl. onderhoud (< 12 jr) € 525,00Recht voor bijzetten van een asbus/urn in part. graf € 0,00Recht voor het bijzetten van een asbus/urn in columbarium 10 jaarincl. onderhoud € 650,00Verlenging bijgezet houden asbus/urn in een columbarium met 10jaar incl. onderhoud € 650,00bijzetten grafrecht part. graf binnen 10 jaar € 775,00 *

reservering naastgelegen graf voor 10 jaar € 390,00verlenging reservering naastgelegen graf voor 10 jaar € 390,00reservering is bestaand graf (dubbeldiep) € 0,00

ruimen van een graf op verzoek € 375,00herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek € 750,00

toestemming plaatsen gedenkteken € 75,00

* minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode