Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2002
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 12 november 2002 is de overeenkomst wegsleepregeling gesloten. Ook heeft het college de openingstijden bepaald en een mandaatbesluit genomen. Zie bijlagen onder de verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149<br />Wegenverkeerswet, art. 173, lid 2<br />Besluit wegslepen van voertuigen<br />Marktverordening gemeente Geertruidenberg 2002, art. 3.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200222-05-2004Nieuwe regeling.

26-09-2002

De Gemeentekrant, 2002, nr. 24

2002-09-26, nr.8.

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2002

 

Nr. 8

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

overwegende dat het wenselijk is om in bepaalde voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg van 20 augustus 2002;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en artikel 3.7 van de "Marktverordening gemeente Geertruidenberg 2002";

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

"wegsleepverordening gemeente geertruidenberg 2002".

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al. RVV 1990;e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

  • 1.

    Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het perceel kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg sectie A, nummer 2758, plaatselijk bekend Rivierkade 8 te Geertruidenberg; Autobedrijf Kwaaitaal B.V.

     

  • 2.

    De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

     

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

1a. Uitrijtarief voor personenauto's - toepasbaar na de eerste wegsleephandeling € 51,00 ex. BTW.  b.Uitvoeringstarief voor personenauto's - toepasbaar bij daadwerkelijk wegslepen € 48,50 ex. BTW.  c.Opslag plus afgifte voor personenauto's - toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 32,45 ex. BTW.  d.Bewaarloon voor personenauto's - toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 12,75 ex. BTW.2a. Uitrijtarief voor bestelauto's tot 3500 kg - toepasbaar na de eerste wegsleephandeling € 63,34 ex. BTW.  b. Uitvoeringstarief voor bestelauto's tot 3500 kg- toepasbaar bij daadwerkelijk wegslepen € 60,63 ex. BTW.  c. Opslag plus afgifte voor bestelauto's tot 3500 kg - toepasbaar voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan € 40,55 ex. BTW.  d. Bewaarloon voor bestelauto's tot 3500 kg - toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 16,31 ex. BTW.

 

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag nadat door het college bekend is gemaakt dat met betrekking tot dit besluit geen referendum zal worden gehouden dan wel op de eerste dag nadat door het college bekend is gemaakt dat de raad een beslissing heeft genomen met betrekking tot een gehouden referendum en daarbij heeft bepaald dat dit besluit in stand blijft.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2002.

 

 

Geertruidenberg, 26 september 2002

 

De raad voornoemd,

 

De griffier,                                                         De voorzitter,

 

 

 

Drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere                   M.J.A. Meijer