Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

In acht te nemen regels met betrekking tot de naamgeving en nummering in de gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIn acht te nemen regels met betrekking tot de naamgeving en nummering in de gemeente Geertruidenberg
CiteertitelNadere regels naamgeving en nummering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een gedelegeerde regeling van de Verordening naamgeving en nummering en de bijlage B behorende bij deze verordening. Deze nadere regels zijn afgekondigd en bekendgemaakt in de Publieksversie van de besluitenlijst van het college, die bekend is gemaakt aan de plaatselijke pers en welke op de website van de gemeente Geertruidenberg is verschenen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening naamgeving en nummering

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-200617-02-2011Nieuwe regeling.

16-05-2006

Onbekend

16 mei 2006, nr. 4

Tekst van de regeling

Intitulé

In acht te nemen regels met betrekking tot de naamgeving en nummering in de gemeente Geertruidenberg

Nr. 4

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

Mede gezien de verordening naamgeving en nummering, vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2003;Mede gezien het advies van de commissie naamgeving van 4 mei 2006; 

 

BESLUIT

 

 

Vast te stellen de volgende namen: 

 

Artikel 1  

1. In de nieuwbouwwijk Heereland te Raamsdonksveer de namen "Willem Marislaan; Carel Willinkaan; Lucas van Leydenstraat; Jan Tooropstraat; Jan Sluyterstraat; Johannes Vermeerstraat; Verlengd Kadepad; Meindert Hobbemastraat en Gerard Doustraat" zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 1

2. In de nieuwbouwwijk Rivierzicht-Zuid te Raamsdonksveer de namen "Scheepswerflaan; Spoordijk; Dongepad en Werfiaantje" zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 2 en in te trekken de straatnaam "Helling" voor het gedeelte zoals aangegeven op bijlage 2a en in te trekken de namen "Spoorhaven en Dongekade" aangezien deze straten niet meer bestaan;

3. In de nieuwbouwwijk op het vm Atéterrein te Raamsdonksveer de namen "Zeldenrustiaan en Jan van Beekhof" zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 3.

4. Voor de bruggen over de Donge de namen toe te kennen "Bergsebrug en Koedambrug" zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlage 4 en in te trekken de naam "Centraleweg" voor het weggedeelte zoals aangegeven op bijlage 4 en aan dit weggedeelte de naam "Stationsweg" toe te kennen.

5. Vast te stellen de "nadere regels naamgeving en nummering" zoals bijgevoegd op bijlage 5.

6. De naam "Eendrachtweg" te wijzigen in "Eendrachtsweg" te Raamsdonksveer. 

 

Geertruidenberg, 16 mei 2006

De secretaris,      de burgemeester,

 

Mr. J.H. Willems   M.J.A. Meijer

 

In acht te nemen regels met betrekking tot de naamgeving in de gemeente Geertruidenberg 1  

Ter uitwerking van bijlage B bij de verordening naamgeving en nummering artikel 1:In acht te nemen regels met betrekking tot de naamgeving in de gemeente Geertruidenberg

1. bestuurlijke regels

a. Voorkom verwarring tussen namenBijvoorbeeld Bergenstraat (Raamsdonk); Van Bergenstraat (Geertruidenberg) en Berkenstraat (Raamsdonksveer).b. Houd de namen kort (maximaal 24 posities)Uitgangspunt PTT is maximaal 17 posities ??c. Uitspreekbaarheid is belangrijkNaamgeving moet zodanig zijn dat ook kleine kinderen de naam goed verstaanbaar kunnen uitspreken.d. Voorkom mogelijkheden tot verbastering en dubbelzinnigheidBijvoorbeeld Schepenenstraat in plaats van Schepenstraat, omdat het een vernoeming naar een vroegere functionaris betreft en niet naar een schip. Geen namen gebruiken die eenvoudig verbasterd kunnen worden.e. Een te vernoemen persoon moet tenminste tien jaar geleden zjin overleden, met uitzonderingen voor leden van de koninklijke familie of personen met een grote (inter)nationale betekenisDe kans op onaangename onthullingen over de betrokkene is hiermee vrijwel uitgesloten.f. Vraag de naaste familie om toestemmingg. Onderzoek of de te vernoemen persoon geen ongunstig verleden heeftOnderzoek bij RIOD (rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie in Amsterdam); meldpunt voor discriminatie; het strafbladregister; beroepsorganisaties waar betrokken persoon was aangesloten en de gemeentelijke archiefdienst.

2. taalkundige regelsa. Kies namen met een eenvoudige spellingb. Een naam moet klinkenEen naam brengt een stuk gevoelswaarde met zich mee.c. Besef van de betekenis “laan; weg; boulevard; pad; geerde etc”d. De juiste spelling gebruikenDe spelling van ”het groene boekje” moet worden aangehouden.

3. inhoudelijke regelsa. De geschiedenis levend houden, maar niet overdrijvenHistorische namen, oude veldnamen of toponiemen gebruiken indien de situering ter plaatse geschiedkundig verantwoord is.b. Vernoem historische personenEen straat vernoemen naar iemand met bijvoorbeeld een grote inzet voor de (lokale) gemeenschap wordt veelal nog eervoller gevonden dan een Koninklijke onderscheiding.c. Wijksgewijze namen handhavenStraatnamen, behorende tot eenzelfde groep van namen, dienen zoveel mogelijk in één wijk bijeengebracht te worden. Voor een kleine wijk geen groep namen met een ruime keuze gebruiken en andersom.d. Soort openbare weg moet bij de persoon passenBijvoorbeeld de minister-president niet vernomen in een steeg.e. Systematische naamgeving kan worden bereikt met achtervoegselBijvoorbeeld “Rijvoortshoef; Benraatshoef; Smalweer; Gijselsweer; Eikendonk; Lutteldonk”.f. Originaliteit kan geen kwaadg. Straatnamen moeten de gehele openbare ruimte beslaanIn verband met hulpverlening van brandweer, politie en ambulance is het belangrijk dat duidelijk de locatie kan worden aangegeven. Elk straatnamenbesluit dient voorzien te zijn van een duidelijk tekening waarop de begrenzing wordt aangegeven.

 

Ter uitwerking van bijlage B bij de verordening naamgeving en nummering artikel 3:In acht te nemen regels met betrekking tot de naamgeving in de gemeente Geertruidenberg

1. algemene uitgangspunten nummeringa. er wordt alleen een nummer toegekend indien de te nummeren funktie (woning, bedrijf etc.) bestemmingsplanmatig is toegestaanb. er worden alleen afsluitbare toegangen genummerdc. de ruimte achter de toegang moet zijn bestemd om als één logische eenheid te worden gebruiktd. het huisnummer moet zichtbaar vanaf de openbare weg worden aangebrachte. het huisnummer moet tevens ook op het object zelf worden aangebrachtf. er mogen geen huisnummers worden uitgegeven langs niet-openbare (private) wegeng. het streven is om, zonder afbreuk te doen aan de vindbaarheid van personen, bedrijven en vastgoed, zo min mogelijk huisnummers uit te gevenh. bij uitgifte van meerdere huisnummers aan een object met meer dan één toegang zal één huisnummer worden gekenmerkt als hoofdtoegangi. het in bijlage 1 opgenomen overzicht is bepalend voor het al dan niet uitgeven van huisnummersj. achter de toegangsdeur worden geen objecten genummerd, tenzij daar dringende redenen voor zijn. Onder objecten wordt verstaan kantoren, bedrijfsunits, kamers in een bejaardenoord of verpleeginrichting, bijgebouwen, recreatiewoningen etc.

2. bijzondere uitgangspunten nummeringa. een object wordt genummerd aan de straat waarin de voordeur is gesitueerd.b. aan bovenwoningen boven bijvoorbeeld een winkel wordt een huisnummer van de winkel met toevoeging a, b of c gebruikt.c. aan een appartementencomplex op een inbreidingslocatie, waarvoor onvoldoende vrije nummers beschikbaar zijn, wordt aan het appartementencomplex als geheel een huisnummer toegekend (bijv. 26) en krijgen de daarin gelegen woningen de adressen:   op begane grond: huisnummer +.01; huisnummer +.02 (bijv. 26.01 en 26.02)   op 1e verdieping: huisnummer +.10; huisnummer +.11 (bijv. 26.10 en 26.11)   op 2e verdieping: huisnummer +.20; huisnummer +.21 (bijv. 26.20 en 26.21)    etc.

3. het gemeentelijk nummeringsprocesa. er dient een verzoek om een huisnummer te worden ingediend door aanvrager met reden aanvraag en een duidelijke situering.b. door de medewerker volkshuisvesting wordt gecontroleerd of de te nummeren funktie (woning, bedrijf etc.) bestemmingsplanmatig is toegestaan.c. door de medewerker volkshuisvesting wordt gecontroleerd bij afd. CCT en BuZa welke nummers op dit moment in de directe omgeving in gebruik zijn.d. door de medewerker volkshuisvesting wordt conform de verordening naamgeving en nummering en conform de vastgestelde regels voor de nummering een nieuw huisnummer toegekend en in een mandaatbesluit vastgelegd onder vermelding van locatie en functie van het te nummeren object en wordt dit nummer vastgelegd op een duidelijke situatietekening op A-4 formaat.e. door de medewerker volkshuisvesting wordt het mandaatbesluit verzonden: - intern aan de afd. BuZa; WOZ; BWT; Milieu; RO; CCT; FIN en voorlichting;- extern aan TPG Post, KPN en aanvrager.

 

OVERZICHT AL DAN NIET TOEKENNEN HUISNUMMER 2  

1. Toegang die van een huisnummer wordt voorzien:a. Onbebouwd- afgebakend, onbebouwd opslagterreinÉén huisnummer aan onbebouwd terrein met een permanente natuurlijke of kunstmatige afscheiding die is voorzien van een afsluitbare toegang aan de openbare weg.- ligplaats- standplaats

b. complex- recreatiecomplex- bedrijvencomplex- havencomplex- sport- of stadioncomplex- scholencomplex- militair complex- ziekenhuiscomplex- bedrijfsverzamelgebouw- agrarisch complex- klooster- of kerkcomplex

c. verblijfseenheden voor personen- eengezinswoning  • vrijstaande woning  • twee onder één kap  • geschakeld woningen- meergezinsbouw  • pand  • torenflat  • galerijflat

d. verblijfseenheden voor bedrijven- bedrijfsgebouw- winkelwoning- bedrijfswoning- brugwachtershuisje- verkooppunt motorbrandstof

2. Verblijfseenheden waaraan soms een huisnummer wordt toegekend- (metro)station- verkeersregelruimte- technische ruimte- losstaand carillon- trafohuis/gelijkrichterstation- garage(box)- kiosk

3. Verblijfseenheden waaraan geen huisnummer wordt toegekend- wooneenheid (CBS-definitie)- kamer in bejaarden- of verzorgingshuis- grond zonder omheining- kantoorruimte binnen een bedrijfsgebouw- recreatieruimte/bungalow binnen een complex- bedrijfsgebouw binnen een bedrijvencomplex- belastingobject- woonboot of woonark- woonwagen of stacaravan- studenten- of verpleegsterskamer- postbus- muziektent- steiger- los- en laadperron- kraam- schuilkelder- monument (beeldende kunst)- afmeerplaats- hoogspanningsmast- zendmast zonder gebouw- semi-permanent strandpaviljoen- sluis zonder bijgebouw- windturbine- aquaduct zonder gebouw- niet omheinde en afsluitbare kinderspeelplaats- boorput of jaknikker- groeve

4. Verblijfseenheden waaraan tijdelijk een huisnummer wordt toegekend- bouwketen die voor langere tijd worden geplaatst- noodwoning