Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010
CiteertitelRegeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met deze nieuwe regeling is het Handboek Inkoop- en aanbestedingen gemeente Geertruidenberg ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201010-03-2015Nieuwe regeling

19-01-2010

De Langstraat, 15 april 2010

19 januari 2010, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010

Inleiding

Artikel 28 van de Financiële Verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) gemeente Geertruidenberg bepaalt dat het college zorg draagt voor interne regels voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten. Deze regeling beoogt hieraan uitvoering te geven.

In deze regeling worden artikelsgewijs de regels opgesomd die zijn opgesteld ter uitwerking van de door de raad benoemde kaders en die door het college noodzakelijk worden geacht in het kader van de bedrijfsvoering, de inrichting van de ambtelijke en de administratieve organisatie.

Voor een goede naleving van de regels die bij uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocessen van toepassing zijn, is het van belang dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de inkoopprocedure, naast deze regeling kennis nemen van het Handboek Inkoop- en aanbestedingsprocedures. Het Handboek Inkoop- en aanbestedingsprocedures beoogt de uitvoering van de inkoopprocessen binnen de gemeentelijke inkoopfunctie te vergemakkelijken en bevat per fase in het inkoopproces handvatten, instructies en (model-)formulieren.

In deze regeling zijn onder titel 1 de doelstellingen en uitgangspunten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid benoemd. Titels 2 en 3 bevatten de uitgangspunten van de organisatie van de inkoopfunctie respectievelijk de administratieve organisatie en interne controle. Titel 4 omvat een slotbepaling.

Titeldeel 1 Doelstellingen inkoop- en aanbestedingsbeleid

Artikel 1 Definities

 • 1

  Inkoop(proces): alle handelingen waar een externe factuur of vergoeding in natura tegenover staat.

 • 2

  Inkoop- en aanbestedingsbeleid: de regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010 (dit document) inclusief het Handboek inkoop- en aanbestedingsprocedures.

   

 • 3

  Geraamde opdrachtwaarde: de waarde van de opdracht over de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingsopties.

   

 • 4

  Inkoopprocedures waarvoor de volgende onderverdeling wordt gehanteerd:

  • a.

   Rechtstreekse opdrachtverstrekking: inkoopprocedure waarbij zonder specificatie en offerte rechtstreeks opdracht verstrekt wordt aan een opdrachtnemer;

  • b.

   Enkelvoudig onderhands aanbesteden: inkoopprocedure waarbij op basis van een specificatie enkel van één inschrijver een offerte verkregen wordt. Er is bij deze inkoopprocedure geen sprake van concurrentie tussen mogelijke opdrachtnemers;

  • c.

   Meervoudig onderhands aanbesteden: inkoopprocedure waarbij de gemeente op basis van een specificatie van meerdere ondernemers (objectief vergelijkbare) offertes ontvangt;

  • d.

   Openbaar aanbesteden: inkoopproces waarbij op nationaal niveau (digitaal) gepubliceerd wordt. Ondernemers zijn vrij om deel te nemen aan de gekozen aanbestedingsprocedure. Er zijn verschillende aanbestedingsprocedures mogelijk waaronder de openbare procedure (openbare selectie- en inschrijvingsfase), niet-openbare procedure (openbare selectiefase en gesloten inschrijvingsfase) ende concurrentiegerichte dialoog (openbare selectiefase en gesloten onderhandelings- en inschrijvingsfase);

  • e.

   e. Europees aanbesteden: inkoopproces waarbij op Europees niveau (digitaal) gepubliceerd wordt. Ondernemers zijn vrij om deel te nemen aan de gekozen aanbestedingsprocedure. De Europese aanbestedingsregels zijn voor elk van de toepasbare procedures van toepassing.

 • 5

  Inkoopjaarvolume: betreft de totale opdrachtwaarde van de inkoopverplichtingen (eenmalige opdrachten én nieuwe contracten) die de gemeente in een jaar aangaat.

   

 • 6

  Levering: De nakoming van de verplichting voortvloeiend uit een schriftelijke overeenkomst voor aankoop, leasing, huur of huurkoop van een product. Bijkomende werkzaamheden voor het leveren en aanbrengen of installeren van een product worden als onderdeel van het product beschouwd.

   

 • 7

  Werk: De realisatie van een infrastructureel dan wel bouwkundig werk bestemd voor het vervullen van een economische of technische functie

   

 • 8

  Dienst: De nakoming van de verplichting voortvloeiend uit een schriftelijke overeenkomst voor het verrichten van diensten. Onder diensten worden alle prestaties begrepen die niet onder leveringen of werken vallen (en niet tastbaar zijn).

   

 • 9

  Selectiecriteria: criteria gericht op de organisatie van deelnemers/inschrijvers met als doel technische, economische en financiële capaciteiten van de organisatie te beoordelen. Ook zijn deze criteria gerelateerd aan de integriteit en bevoegdheid van de organisatie om beroepsactiviteiten te mogen uitoefenen.

   

 • 10

  Gunningscriteria: criteria gericht op de opdracht met als doel de wijze waarop de opdracht ingevuld wordt te beoordelen. Gunning kan plaats vinden op basis van laagste prijs, of op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Bij EMVI worden naast de prijs aanvullende criteria gehanteerd, waaronder bijvoorbeeld functionele en technische kwaliteit, esthetische waarde, de invulling van wensen op het vlak van duurzaamheid of sociale aspecten en leverings- of uitvoeringstermijn.

 • 11

  Sociaal inkopen: het rekening houden met sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces teneinde arbeidsgehandicapten en werklozen te betrekken bij de uitvoering van gemeentelijke opdrachten.

   

 • 12

  13

 • 13

  Duurzaam inkopen: het rekening houden met milieu aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik.

   

Artikel 2 Beleidsdoelstellingen inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente wil de volgende beleidsdoelstellingen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid realiseren:

 • a.

  Een doelmatig en doeltreffend inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij een efficiënte en effectieve inzet van geldelijke middelen bereikt wordt;

 • b.

  Een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de inkoopfunctie, waarbij in de uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten rekening gehouden wordt met duurzame, sociale en economische aspecten. Deze aspecten worden verder uitgewerkt in de artikelen 3, 4 en 5;

 • c.

  Een integere uitvoering van de inkoopfunctie, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau;

 • d.

  Beheersing van juridische risico’s in verband met de rechtmatigheid van inkoop- en aan- bestedingstrajecten door strikte naleving van externe (Europese) wet- en regelgeving en interne beleidsregelgeving op het gebied van inkoop- en aanbestedingen, alsmede juridische risico’s voortvloeiende uit overeenkomsten met leveranciers door het hanteren van gemeentelijke algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Beleidsmaatregel toepassing van duurzaamheidscriteria

 • 1

  Het college adopteert het ambitieniveau van het Ministerie van VROM om minimaal in 2010 75% en in 2015 100% van het inkoopjaarvolume duurzaam in te inkopen en draagt zorg voor ondertekening van de deelnameverklaring van Senter Novem. Senter Novem is het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken die namens de overheid het programma Duurzaam Inkopen uitvoert. Het duurzaam inkopen van inkoopjaarvolume betreft de totale opdrachtwaarde van de inkoopverplichtingen die in een jaar aangegaan worden (eenmalige opdrachten én nieuwe contracten) waarvoor duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld.

 • 2

  De gemeente streeft ernaar om voor de inkooppakketten die zij inkoopt de geldende duurzaamheidscriteria toe te passen conform de uitgangspunten van Senter Novem.

   

 • 3

  Het streven om duurzaamheidscriteria toe te passen omvat concreet de taak om voor de inkooppakketten waarvoor duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld en waarvoor zogenoemde criteriadocumenten beschikbaar zijn, minimaal de selectiecriteria en minimumeisen uit deze criteria-documenten toe te passen.

 • 4

  De inkoopadviseur overlegt periodiek een rapportage aan de directie met daarin de score op duurzaam inkopen opgenomen. De score op duurzaam inkopen wordt bepaald aan de hand van een steekproef.

 • 5

  De bevoegdheid om van de bepalingen in dit artikel af te wijken ligt bij het college.

Artikel 4 Beleidsmaatregel toepassing van sociale criteria

 • 1

  Het college streeft ernaar arbeidsgehandicapten en werklozen te betrekken bij de uitvoering van haar inkoopopdrachten.

 • 2

  Voor het betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen kan de gemeente de volgende maatregelen toepassen:

  • a.

   Het één-op-één gunnen van een opdracht aan een sociale werkvoorziening of organisaties met vergelijkbare sociaal-maatschappelijke doelstellingen met betrekking tot arbeidsgehandicapten en/of werklozen. Één-op-één gunning kan onder voorwaarden plaats vinden door middel van de principes van inbesteden, quasi-inbesteden en alleenrecht;

  • b.

   Het voorbehouden van een opdracht aan sociale werkvoorzieningen, op grond van artikel 19 van de BAO (Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten). Voorwaarde voor de toepassing van dit artikel is dat de opdracht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd door werknemers waarvan de meerderheid een arbeidshandicap heeft. Indien een opdracht boven het Europese drempelbedrag uitkomt, dient deze opdracht Europees aanbesteed te worden om concurrentie tussen de verschillende sociale werkvoorzieningen te bevorderen;

  • c.

   Het toepassen van aanvullende voorwaarden op basis van artikel 26 van de BAO (BesluitAanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten). Aanvullende voorwaarden kunnen zijn:i. Ter beschikking stelling van lokale arbeidsgehandicapten en werklozen door de gemeente en verplicht gebruik van deze door de opdrachtnemer als sociale eis;ii. Inzet van arbeidsgehandicapten of werklozen, niet verplicht lokaal, door de opdrachtnemer als sociale eis of criterium;

  • d.

   Het uitvoeren van een normale aanbestedingsprocedure zonder aanvullende voorwaarden, maar wel een expliciete aanmoediging van de inzet van arbeidsgehandicapten en werklozen.

 • 3

  Ten aanzien van de toepassing van sociale criteria bij inkoop- en aanbestedingstrajecten geldt met betrekking tot beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid:

  • a.

   Het college geeft aan voor welke inkoop- en aanbestedingstrajecten de maatregelen in lid 2 van dit artikel worden toegepast aan de hand van het inkoopjaarplan;

  • b.

   De uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten waarbij de toepassing van de maatregelen a, b en c van lid 2 van dit artikel voorgeschreven worden, geschiedt in overleg met betrokkenheid van de inkoopadviseur en de juridisch adviseur van de gemeente.

Artikel 5 Beleidsmaatregel stimuleren van lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid

De gemeente is (juridisch) verplicht om te zorgen voor objectieve, transparante en niet discriminerende inkoopprocedures. Het college kan daarom geen expliciet voorkeursbeleid voor lokale ondernemers voeren, maar treft de volgende maatregelen om lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren:

 • a.

  De gemeente draagt zorg voor transparante en eenvoudige toegankelijkheid van haar opdrachtenaan lokale ondernemers;

 • b.

  De gemeente streeft ernaar om bij meervoudig onderhandse aanbestedingen minimaal één geschiktelokale ondernemer te betrekken, mits dit niet leidt tot afbreuk van doelstellingen en uitgangspuntenvan het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Artikel 6 Beleidsmaatregel borgen van integriteit

 • 1

  Het college draagt zorg voor de (continue) toepassing van de gedragscode voor de ambtelijke organisatie. Deze gedragscode is opgenomen in het ambtelijke integriteitsbeleid.

   

 • 2

  De budgethouder past bij de uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten het vier-ogen principe toe op de volgende momenten:

  • a.

   Bij het kiezen van de uit te nodigen leveranciers is er altijd minimaal een tweede persoon betrokken;

  • b.

   Bij de beoordeling van de ingediende offertes en de beslissing aan welke partij (voorlopig) gegund wordt, is altijd een tweede persoon betrokken.

Artikel 7 Beleidsmaatregel gemeentelijke algemene inkoopvoorwaarden en aanbestedingsreglementen

 • 1

  Het college stelt gemeentelijke algemene inkoopvoorwaarden vast die de rechtspositie en juridische positie van de gemeente borgen. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn als bijlage opgenomen in het Handboek Inkoop- en aanbestedingsprocedures.

 • 2

  De gemeentelijke algemene inkoopvoorwaarden worden van toepassing verklaard op iedere door de gemeente uit te voeren inkoopprocedure (precontractuele fase) en aangegane overeenkomst (contractuele fase).

   

 • 3

  De algemene (verkoop)voorwaarden die opdrachtnemers gebruiken worden uitdrukkelijk (= schriftelijk en specifiek) van de hand gewezen.

   

 • 4

  Het college staat toe dat er gebruik gemaakt wordt van (standaard) algemene voorwaarden en aanbestedingsreglementen die bij de uitvoering van inkoopprocedures in specifieke branches, voor specifieke opdrachten (monopolistische markten) of bij specifieke specificatievormen gemeengoed zijn, binnen de randvoorwaarden zoals gesteld in het Handboek Inkoop- en aanbestedingsprocedures. Het gebruik van aanbestedingsreglementen mag niet leiden tot afbreuk van doelstellingen en uitgangspunten in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waaronder de borging van juridische risico’s.

   

 • 5

  De bevoegdheid om van de bepalingen in dit artikel af te wijken legt het college neer bij de directie.

Artikel 8 Bepaling en uitvoering van de aanbestedingsprocedure

 • 1

  De bepaling en de uitvoering van de aanbestedingsprocedure vindt plaats op basis van de in dit artikel vermelde regels en uitgangspunten.

   

 • 2

  Bij het vaststellen van de behoeftebepaling wordt zoveel mogelijk inkoopsynergie gecreëerd door:

  • a.

   Bundeling van inkoop binnen de gemeentelijke organisatie;

  • b.

   Bundeling van inkoop buiten de gemeentelijke organisatie;

  • c.

   Bundeling van inkoop in de tijd door middel van meerjaren raam- en mantelcontracten.

 • 3

  Voor elke opdracht (levering, dienst of werk), met uitzondering van rechtstreekse opdrachtverstrekking zoals opgenomen in tabel 8.1, wordt een specificatie van de behoefte opgesteld, inclusief een reële (marktconforme) raming (exclusief BTW).

   

 • 4

  Het college bevordert de doelmatigheid van de inzet van financiële middelen door een voldoende mate van concurrentiestelling tussen leveranciers te borgen. De te hanteren aanbestedingsprocedure, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 4, wordt voorgeschreven zoals in onderstaande tabel 8.1 weergegeven en is gebaseerd op de geraamde opdrachtwaarde (exclusief BTW).

  Tabel 8.1:

  a.Te hanteren aanbestedingsprocedure voor leveringen en diensten:

   

  Categorie

  Geraamde opdrachtwaarde (exclusief BTW)

  Te hanteren aanbestedingsprocedure

  Minimaal aantal uit te nodigen ondernemers

  1

  Europese drempel of hoger

  Europese aanbesteding

  n.v.t.*

  2

  Van 10.000 tot Europese drempel

  Meervoudig onderhands

  3

  3

  Van 2.000 tot 10.000

  Enkelvoudig onderhands

  1

  4

  Van 0 tot 2.000

  Rechtstreekse opdrachtverstrekking (zonder offerte)

  1

  * Indien er geen openbare Europese procedure gevolgd wordt, bijvoorbeeld bij 2B diensten, dient men meervoudig onderhands aan te besteden waarbij minimaal 3 ondernemers uitgenodigd moeten worden.

  b.Te hanteren aanbestedingsprocedure voor werken:

  Categorie

  Geraamde opdrachtwaarde (exclusief BTW)

  Te hanteren aanbestedingsprocedure

  Minimaal aantal uit te nodigen ondernemers

  1

  Boven Europese drempel

  Europese aanbesteding

  n.v.t.

  2

  Van 250.000 tot Europese drempel

  Nationaal openbaar aanbesteden

  n.v.t.

  3

  Van 50.000 tot 250.000

  Meervoudig onderhands

  3

  4

  Van 5.000 tot 50.000

  Enkelvoudig onderhands

  1

  5

  Van 0 tot 5.000

  Rechtstreekse opdrachtverstrekking (zonder offerte)

  1

  c. Het is toegestaan om de aanbestedingsprocedure van een hogere (lees: zwaardere) categorie toe te passen dan voorgeschreven wordt in dit artikel.

 • 5

  De gemeente borgt in de uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten een optimale beheersing van kosten en kwaliteit door:

  • a.

   Het hanteren van passende selectie- en gunningscriteria;

  • b.

   Het adequaat uitvoeren van contractmanagement en het meten en registreren van leveranciersprestaties.Voorbeelden van te meten leveranciersprestaties kunnen zijn: tijdig, juist en volledig leveren en nakomen van afspraken of correct verlenen van service en garanties.

Titeldeel 2 Organisatie van de inkoopfunctie

Artikel 9 Gecoördineerde inkoopfunctie

 • 1

  Voor het vormgeven van de inkoopfunctie is binnen de gemeente gekozen voor gecoördineerde inkoop.

 • 2

  Bij gecoördineerde inkoop zijn budgethouders integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van hun inkoop- en aanbestedingsprocedures en de naleving van het gemeentelijke inkoopbeleid hierbij.

   

 • 3

  Centraal is een inkoopadviseur aangewezen die de volgende taken en verantwoordelijkheden heeft:

  • a.

   De inkoopadviseur bewaakt de naleving van de door het college vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid binnen de kaders van zijn/haar taken en bevoegdheden;

  • b.

   De inkoopadviseur bewaakt de beschikbaarheid en actualiteit van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden;

  • c.

   De inkoopadviseur coördineert de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van een inkoopjaarplan waarin de beleidsuitgangspunten van het college vertaald zijn naar specifieke doelen, maatregelen en inkoopactiviteiten;

  • d.

   De inkoopadviseur voert jaarlijks een kwantitatieve inkoopdiagnose uit van het inkoopvolume van het voorgaande jaar en stelt conclusies en aanbevelingen vast voor de directie, gericht op de verbetering van de doelmatigheid van inkoop;

  • e.

   De inkoopadviseur coördineert de volgende inkoopprocedures:i. Europese en openbare aanbestedingen;ii. overige inkoop- en aanbestedingstrajecten bij besluit van de directie.

 • 4

  De inkoopadviseur maakt deel uit van het cluster Interne Dienstverlening. De operationele aansturing van de inkoopadviseur ligt bij de clustermanager Interne Dienstverlening (contacpersoon). De eindverantwoordelijkheid voor de inkoopadviseur ligt bij de directie.

   

 • 5

  De clustermanagers inventariseren ten behoeve van het inkoopjaarplan in hun cluster de volgende inkoopgegevens:

  • a.

   De uit te voeren inkoop- en aanbestedingstrajecten, inclusief een inschatting van de opdrachtwaarde en de looptijd/uitvoeringstermijn;

  • b.

   De voorziene inkoopprocedure;

  • c.

   De mate waarin bij deze inkoop- en aanbestedingstrajecten duurzaamheidscriteria gehanteerd gaan worden;

  • d.

   De mate waarin sociaal kwetsbare doelgroepen bij de inkoop- en aanbestedingstrajecten betrokken kunnen worden.

 • 6

  De aanbestedingen van clusteroverstijgende opdrachten worden uitgevoerd in (ad hoc) inkoopteams waarvan de budgethouders en de inkoopadviseur deel uit maken.

   

 • 7

  Indien de inkoopadviseur de coördinatie voert over Europese, openbare, clusteroverstijgende en overige inkoopprocedures, heeft hij/zij hierbij de volgende taken en verantwoordelijkheden:

  • a.

   Advisering over en bewaken van een juiste uitvoering van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en de toepassing van het Handboek Inkoop- en aanbestedingsprocedures;

  • b.

   Bewaken van het bereiken van een optimaal integraal resultaat van de inkoopprocedure;

  • c.

   Bewaken van en adviseren over overig benodigde interne of externe advisering of ondersteuning;

  • d.

   Bewaken van de bijdrage en samenwerking van de leden van het inkoopteam;

  • e.

   Bemiddeling in geval van knelpunten/conflicten en eventueel opschaling naar de clustermanager, de directie of het college.

Artikel 10 Centrale adviesfunctie

 • 1

  De inkoopadviseur brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan de budgethouders en/of andere medewerkers over een juiste uitvoering van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en de toepassing van het Handboek Inkoop- en aanbestedingsprocedures. In het bijzonder betreft deze advisering:

  • a.

   De naleving van relevante Europese wet- en regelgeving en het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid;

  • b.

   Het toe te passen aanbestedingsreglement;

  • c.

   De te kiezen aanbestedingsprocedure (openbaar/niet-openbaar);

  • d.

   De vorm van de specificatie (functioneel/technisch) en de toepassing van besteksystematieken;

  • e.

   De keuze van selectie- en gunningscriteria en beoordelingssystematiek;

  • f.

   Het gunningadvies en de overeenkomst.

 • 2

  De gemeente kan, buiten de in deze regeling genoemde situaties waarin dit verplicht wordt gesteld, op vrijwillige basis advies aan de inkoopadviseur vragen. Wanneer een advies van de inkoopadviseur niet wordt opgevolgd dient dit aan de inkoopadviseur gemeld te worden. De inkoopadviseur rapporteert deze meldingen periodiek aan de directie en zal per situatie de noodzaak bepalen om de melding op te schalen naar de contactpersoon.

Artikel 11 Budgethouders- en mandaatregeling

Budgethouders- en mandaatregelingDe bevoegdheid om de aanbesteding en gunning van clusterspecifieke opdrachten uit te voeren is vastgelegd in de regeling budgethoudersschap en de mandaatregeling. In het bijzonder betreft dit de bevoegdheid een inkoop- of aanbestedingtraject uit te voeren en de bevoegdheid om een overeenkomst met een opdrachtnemer aan te gaan.

Titeldeel 3 Administratieve organisatie en interne controle van de inkoopfunctie

Artikel 12 Handboek inkoop- en aanbestedingsprocedures

 • 1

  Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is uitgewerkt in het Handboek inkoop- en aanbestedingsprocedures.

   

 • 2

  De budgethouder is verantwoordelijk voor een juiste toepassing van het handboek met betrekking tot de inkoop- en aanbestedingstrajecten die onder zijn of haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, op een zodanige wijze dat zij invulling geven aan de beleidsdoelstellingen ten aanzien van inkoop zoals vermeld in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 13 Aanbestedingsdossier

De budgethouder houdt voor inkoop- en aanbestedingsprocedures een aanbestedingsdossier bij volgens de voorschriften in het Handboek inkoop- en aanbestedingsprocedures en draagt zorg voor archivering conform de gemeentelijke archiveringsregels.

Artikel 14 Contractenregister

Indien de opdracht een looptijd van meer dan 1 contractjaar heeft, inclusief verlengings- mogelijkheden, draagt de budgethouder zorg voor registratie en beheer van de opdracht in een centraal contractenregister. In de regel betreft dit meerjaren (raam- of mantel)overeenkomsten.In het contractregister worden minimaal de volgende gegevens geregistreerd:

 • a.

  De jaarlijkse (gunnings-)waarde van de opdracht exclusief BTW;

 • b.

  De vaste looptijd van de opdracht inclusief de ingangs- en einddatum;

 • c.

  De mogelijkheid tot verlenging van de opdracht;

 • d.

  Uiterste data voor opzegging/verlenging in geval van te verlengen opdrachten;

 • e.

  Signaleringsdata voor opzegging/verlenging in geval van te verlengen opdrachten;

 • f.

  Bijzondere aspecten van de overeenkomst waaronder indexering, wijzigingen et cetera.

Artikel 15 Interne controle en evaluatie

 • 1

  De medewerker interne controle toetst achteraf en steekproefsgewijs of de inkoop- en aanbestedings- procedures binnen de kaders van deze regeling zijn uitgevoerd en of de (relevante) in het Handboek inkoop- en aanbestedingsprocedures voorgeschreven procedurehandelingen hebben plaatsgevonden.

 • 2

  Het resultaat van de toets wordt voorzien van conclusies en aanbevelingen, zoals beschreven in het Interne Controleplan, periodiek vastgelegd in een rapportage.

 • 3

  Het college neemt, na vaststelling van de rapportage door de directie, kennis van de door de medewerker interne controle geconstateerde fouten en zij treft, indien de kans op herhaling aanwezig is, maatregelen om de fouten te voorkomen.

   

 • 4

  Elke twee jaren zal het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid door het college worden geëvalueerd.

Titeldeel 4 Slotbepaling

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking d.d. 19 januari 2010 en vervangt het handboek inkoop- en aanbestedingen door het college vastgesteld d.d. 25 maart 2008.

 

Algemene inkoopvoorwaarden 1

Algemene inkoopvoorwaarden

met betrekking tot leveringen

 

Gemeente Geertruidenbergvastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders,

Inhoudsopgave leveringen

Artikel 1 DefinitiesArtikel 2 ToepasselijkheidArtikel 3 Uitnodiging en offerteArtikel 4 Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk rechtArtikel 5 Relevante informatieArtikel 6 Leiding en toezichtArtikel 7 Hoedanigheid productenArtikel 8 GarantiesArtikel 9 VerzekeringArtikel 10 Keuring en controleArtikel 11 AfleveringArtikel 12 Eigendom en risicoArtikel 13 De PrijsArtikel 14 BetalingenArtikel 15 Overdracht rechten en verplichtingenArtikel 16 GeheimhoudingArtikel 17 Niet-nakoming en de gevolgen daarvanArtikel 18 Onmiddellijke einde en ontbinding van de overeenkomstArtikel 19 Publiekrechtelijke verplichting

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen

Artikel 1 DefinitiesIn deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gemeente:

De gemeente Geertruidenberg, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden:

Onderhavige Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot leveringen.

Leverancier:

De wederpartij van de gemeente bij de overeenkomst.

Leveringen:

De aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van producten, daaronder begrepen zowel zaken als vermogensrechten (goederen). Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten.

Offerte:

Een door de leverancier schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6: 217 Burgerlijk Wetboek (BW).

Opdrachtverlening:

Een door de gemeente in de zin van artikel 6: 217 BW schriftelijk gedane aanvaarding van de offerte.

Overeenkomst:

De - met betrekking tot de leveringen - schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en de leverancier waar onderhavige inkoopvoorwaarden als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW deel van uitmaken.

Partijen:

Partijen bij de overeenkomst, gemeente en leverancier gezamenlijk.

Producten:

Alle door een leverancier aan de gemeente af te leveren producten, daaronder te verstaan

Uitnodiging

Een schriftelijk verzoek van de gemeente aan de leverancier om een offerte uit te brengen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de gemeente aangegane overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (pré-contractuele) relatie tussen de gemeente en de leverancier voorafgaande aan het totstandkomen van de overeenkomst.

 • 2.

  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 3.

  Afwijking van deze inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, danwel indien de gemeente voorafgaande aan de uitnodiging of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan.

 • 4.

  In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de overeenkomst boven de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Uitnodiging en offerte

 • 1.

  Een uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gemeente is gedaan.

 • 2.

  Een offerte is slechts geldig als zij schriftelijk is gedaan.

 • 3.

  Een offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat de offerte de gemeente heeft bereikt.

 • 4.

  Een offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de uitnodiging.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk recht

 • 1.

  Een overeenkomst komt slechts tot stand doordat de gemeente de offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening.

 • 2.

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 3.

  Geschillen omtrent de overeenkomst worden - nadat partijen in redelijkheid hebben getracht een minnelijke oplossing te bereiken - voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gemeente is gelegen.

 • 4.

  Toepasselijkheid van het ‘Weens Koopverdrag’ op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Relevante informatie

 • 1.

  De leverancier geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de gemeenteverlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 • 2.

  In geval de leverancier - om wat voor reden dan ook - het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft,komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op informatieplicht schending door de gemeente toe.

Artikel 6 Leiding en toezicht

 • 1.

  De in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. leveringen in te schakelen (natuurlijke en rechts-) personen staan onder leiding en toezicht van de leverancier. De gemeente draagt terzake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.

 • 2.

  De leverancier vrijwaart de gemeente voor eventuele jegens de gemeente ingestelde ‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. de leveringen in te schakelen - natuurlijke personen.

Artikel 7 Hoedanigheid producten

 • 1.

  De afgeleverde c.q. af te leveren producten (goederen) moeten aan de overeenkomst beantwoorden.Zulks wordt gegarandeerd door de leverancier.

 • 2.

  De producten beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen en kenmerken bezitten die de gemeente op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

 • 3.

  Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de producten te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen. Voorts dienen de producten te allen tijde aan de wettelijke voorschriften terzake te voldoen.

Artikel 8 (Overige) Garanties

 • 1.

  Leverancier garandeert dat de door hem te leveren producten geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.Alle voor het gebruik van de producten door de gemeente benodigde onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden door de leverancier meegeleverd.

 • 2.

  Leverancier garandeert dat de producten voldoen aan de wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder andere kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.

 • 3.

  De leverancier garandeert het vrije en ongestoorde genot en gebruik door de gemeente van de producten. De leverancier vrijwaart de gemeente tegen financiële gevolgen van aanspraken van derden op de producten, bijvoorbeeld wegens inbreuk op hun intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

 • 4.

  De leverancier garandeert dat hij en zijn personeelsleden te allen tijde alle door de centrale overheid en de gemeente vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen naleven bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 5.

  De leverancier garandeert dat hij en zijn personeelsleden de door de gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en -reglementen strikt zullen naleven.

Artikel 9 Verzekering

De gemeente heeft het recht van de leverancier te verlangen een verzekering af te sluiten en gesloten te houden ter dekking van eventuele risico’s verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Keuring en controle

De leverancier zal de gemeente op haar verzoek te allen tijde tijdig en deugdelijk in de gelegenheid stellen om de producten te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.

Artikel 11 Aflevering

 • 1.

  De leverancier zal de producten binnen de in de overeenkomst vastgelegde termijn, op de overeengekomen plaats en wijze afleveren.

 • 2.

  Het moment van feitelijke aflevering van de producten door de leverancier dan wel daarmee gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van (pak-)bonnen en/of werkbriefjes behoudt niet zondermeer acceptatie c.q. goedkeuring van de producten door de gemeente in. De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde het recht voor om na datum feitelijke aflevering de producten te keuren en te controleren, de producten eventueel af te keuren, dan wel anderszins in het voorkomend geval een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst.

 • 3.

  Indien de gemeente de producten na aflevering afkeurt of bij controle niet akkoord bevindt, zal de leverancier ze binnen twee weken nadat de gemeente hem dit heeft meegedeeld op eigen kosten bij de gemeente afhalen.

Artikel 12 Eigendom en risico

 • 1.

  De eigendom van de producten gaat over op de gemeente nadat deze zijn afgeleverd aan de gemeente en zonodig gemonteerd en/of geïnstalleerd.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, zijn de producten voor risico van de gemeente vanaf het tijdstip van aflevering.

 • 3.

  Indien de gemeente de producten afkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst of op vervanging van de producten inroept, blijven zij voor risico van de leverancier.

Artikel 13 De prijs

 • 1.

  De prijs voor de producten zoals vermeld in de overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW en omvat alle directe en/of indirecte kosten, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, die door de leverancier in verband met de producten zijn of worden gemaakt.

 • 2.

  De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

 • 3.

  De wijziging bedoeld in het lid 2 zal geen doorgang kunnen vinden voordat de gemeente hiervan op de hoogte is gesteld en hieraan haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 14 Betalingen

 • 1.

  1. Betalingen door de gemeente van de prijs vinden slechts plaats op basis van een door de leverancier deugdelijk gespecificeerde - d.w.z. een naar aard en hoeveelheid van de afgeleverde producten gespecificeerde - factuur. Niet-gespecificeerde facturen worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  2. De gemeente betaalt de in lid 1 genoemde factuur binnen dertig (30) dagen nadat zij voornoemde factuur heeft ontvangen, eventueel de producten heeft gekeurd en gecontroleerd èn geconstateerd heeft dat de producten naar haar genoegen zijn afgeleverd.

Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen

De leverancier is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 16 Geheimhouding

De leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst alsmede overige bedrijfsinformatie van en/of omtrent de gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de gemeente.

Artikel 17 Niet-nakoming en de gevolgen daarvan

 • 1.

  Ingeval de producten niet beantwoorden aan de overeenkomst en/of indien aflevering van de producten niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats en wijze geschiedt en/of in geval de leverancier anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door de leverancier.

 • 2.

  In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de leverancier, zal de gemeente - behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de leverancier door middel van een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de leverancier de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de leverancier. Indien de leverancier niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim.

 • 3.

  In geval de leverancier - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de leverancier kan ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd:a. Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging de levering van de producten en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de leverancier te verhalen.b. De overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de leverancier geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

 • 4.

  De leverancier vrijwaart de gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdendmet niet-nakoming door de leverancier en/of verband houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van deleverancier in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18 Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomst

 • 1.

  1. De overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor (rechts-) handeling dan ook door de gemeente nodig zal zijn:a. In het geval van faillissement van de leverancier.b. In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de leverancier.c. Wanneer de leverancier feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd.

 • 2.

  2. De gemeente heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden:a. Wanneer door de leverancier in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn gemaakt met collega-leveranciers c.q. concurrenten.b. In geval van surséance van betaling van de leverancier.c. Door de leverancier of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de gemeente.

Artikel 19 Publiekrechtelijke verplichtingen

Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West Brabant onder nummer CRM-1763

Algemene inkoopvoorwaarden 2  

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot werken

Gemeente Geertruidenbergvastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders,

Inhoudsopgave werken

Artikel 1 DefinitiesArtikel 2 ToepasselijkheidArtikel 3 Uitnodiging en offerteArtikel 4 Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk rechtArtikel 5 UAV-1989Artikel 6 OnderaannemersArtikel 7 Relevante informatieArtikel 8 Leiding en toezichtArtikel 9 Directievoering voor derde(n)Artikel 10 Waarschuwingsplicht aannemerArtikel 11 KetenaansprakelijkheidArtikel 12 BankgarantieArtikel 13 Verzekeringsplicht aannemerArtikel 14 Kabels en leidingenArtikel 15 Kwaliteit van het werk en de materialenArtikel 16 State of the artArtikel 17 (overige)GarantiesArtikel 18 Keuring en controle werk en materialenArtikel 19 Oplevering en acceptatieArtikel 20 De aanneemsomArtikel 21 BetalingenArtikel 22 Overdracht rechten en plichtenArtikel 23 GeheimhoudingArtikel 24 Niet-nakoming en de gevolgen daarvanArtikel 25 Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomstArtikel 26 Publiekrechtelijke verplichtingen

Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot (de aanneming van) werken

Artikel 1 DefinitiesIn deze inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Aannemer:

De wederpartij van de gemeente bij de overeenkomst.

Acceptatie:

Een door de gemeente aan de aannemer schriftelijk gedane mededeling dat het werk naar het oordeel van de gemeente naar behoren is opgeleverd.

Diensten:

Alle door een dienstverlener te verrichten werkzaamheden, activiteiten en/of handelingen niet betrekking hebbend op leveringen en/of (een) werk(-en).

Gemeente:

De gemeente Geertruidenberg, de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden.

 

Onderhavige Algemene inkoopvoorwaarden met betrekking tot (de aanneming van) werken.

Leveringen:

De aankoop, leasing, huur of huurkoop met of zonder koopoptie van produkten, daaronder begrepen zowel zaken als vermogensrechten (goederen). Leveringen kunnen ook de nodige werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren omvatten.

Materialen:

De zaken (stoffelijke objecten) die door de aannemer worden mee- en afgeleverd, geïnstalleerd en/of gemonteerd in het kader van de uitvoering van het werk en/of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Offerte:

Een door de aannemer schriftelijk gedaan aanbod in de zin van artikel 6: 217 Burgerlijk Wetboek (BW).

Opdachtverlening:

Een door de gemeente in de zin van artikel 6: 217 BW schriftelijk gedane aanvaarding van de offerte.

Overeenkomst:

De schriftelijke aannemingsovereenkomst tussen de gemeente en de aannemer waar onderhavige inkoopvoorwaarde als algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 3 van Titel 5 van Boek 6 BW deel van uitmaken.

Partijen:

Partijen bij de overeenkomst, gemeente en aannemer gezamenlijk.

Uitnodiging:

Een schriftelijk verzoek van de gemeente aan de aannemer om een offerte uit te brengen.

Werk:

Het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel - niet zijnde leveringen of diensten - dat er toe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1.

  Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke door de gemeente aangegane overeenkomst, alsmede van toepassing op elke (pré-contractuele) relatie tussen de gemeente en de aannemer voorafgaande aan het totstandkomen van de overeenkomst.

 • 2.

  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de aannemer gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 3.

  Afwijking van deze inkoopvoorwaarden is slechts geldig indien en voorzover schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, danwel indien de gemeente voorafgaande aan de uitnodiging of in het kader van een aanbestedingsprocedure schriftelijk te kennen heeft gegeven tot (gedeeltelijke) afwijking van de inkoopvoorwaarden over te (zullen) gaan.

 • 4.

  Voor de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden dient onder personeel van de aannemer tevens te worden verstaan, derden die door de aannemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn of worden betrokken.

 • 5.

  In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen c.q. verbintenissen uit de overeenkomst boven de inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Uitnodiging en offerte

 • 1.

  Een uitnodiging is slechts rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk en door de bevoegde vertegenwoordiger(s) van de gemeente is gedaan.

 • 2.

  Een offerte is slechts geldig als zij schriftelijk is gedaan.

 • 3.

  Een offerte is onherroepelijk gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen nadat de offerte de gemeente heeft bereikt.

 • 4.

  Een offerte is steeds deugdelijk gespecificeerd en heeft expliciet betrekking op de uitnodiging.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst / toepasselijk recht

 • 1.

  Een overeenkomst komt slechts tot stand doordat de gemeente de offerte aanvaardt door middel van een schriftelijke opdrachtverlening.

 • 2.

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het recht van een ander land op de overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 3.

  Geschillen omtrent de overeenkomst worden - nadat partijen in redelijkheid hebben getracht een minnelijke oplossing te bereiken - voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gemeente is gelegen.

Artikel 5 UAV-1989

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van bouwwerken (UAV-1989) of daarmee vergelijkbare voorwaarden vinden slechts (gedeeltelijk) toepassing wanneer daarnaar verwezen wordt in de overeenkomst.

Artikel 6 Onderaannemers

 • 1.

  Door de aannemer in te schakelen onderaannemers behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente.

 • 2.

  De gemeente is te allen tijde bevoegd om haar goedkeuring met betrekking tot onderaannemers in te trekken indien tijdens de door hen uit te voeren werkzaamheden aan de gemeente blijkt dat zij niet in staat zijn het werk of een deel van het werk volgens de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 7 Relevante informatie

 • 1.

  De aannemer geeft tijdig schriftelijk aan welke relevante informatie en/of gegevens hij van de gemeente verlangt met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 • 2.

  In geval de aannemer - om wat voor reden dan ook - het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet naleeft, komt hem in geen enkel geval een beroep en/of verweer gegrond op informatieplicht schending door de gemeente toe.

Artikel 8 Leiding en toezicht

 • 1.

  De in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen (natuurlijke en rechts-) personen staan onder leiding en toezicht van de aannemer. De gemeente draagt terzake op geen enkele wijze verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid.

 • 2.

  De aannemer vrijwaart de gemeente voor eventuele jegens de gemeente ingestelde ‘werknemers-aanspraken’ in de meest ruime zin van - in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst c.q. het werk in te schakelen - natuurlijke personen.

Artikel 9 Directievoering door derde(n)

De gemeente is te allen tijde bevoegd een of meerdere door haar in te schakelen derde(n) te benoemen als degene(n) die belast is/zijn met de directievoering over het werk.

Artikel 10 Waarschuwingsplicht aannemer

 • 1.

  Het werk is nader omschreven in een door of in opdracht van de gemeente vervaardigd(e) bestek, programma van eisen, of opdrachtomschrijving.

 • 2.

  Op de aannemer rust een waarschuwingsplicht voor alle hem - vanwege zijn deskundigheid - op te vallen tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in het bestek/programma van eisen/opdrachtomschrijving als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Voorts rust op de aannemer een waarschuwingsplicht voor alle tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten in door de gemeente aan de aannemer verstrekte aanwijzingen en goedkeuringen die de aannemer mede gelet op de door de gemeente van de aannemer en zijn (eventuele) onderaannemers verlangde deskundigheid hadden dienen op te vallen.

 • 3.

  Bij het negeren van de in lid 2 van dit artikel bedoelde waarschuwingsplicht(-en) is de aannemer zelf aansprakelijk voor de betreffende tegenstrijdigheden, onjuistheden en fouten.

Artikel 11 Ketenaansprakelijkheid

 • 1.

  De aannemer vrijwaart de gemeente voor aanspraken van het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door de aannemer of diens onderaannemers van loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd worden in verband met het werk. De gemeente is te allen tijde bevoegd voornoemde loonbelasting en premies van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan het UWV (Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) en/of de Ontvanger der Rijksbelastingen te voldoen.

 • 2.

  De aannemer zal het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op geblokkeerde (G-) rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel ­ indien zulks tussen hen is overeengekomen ­ direct aan de betreffende Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger en de aannemer zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op een zelfde wijze zullen betalen.

 • 3.

  De gemeente heeft te allen tijde het recht de door de aannemer terzake van het werk verrichte werkzaamheden verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen waarvoor de gemeente als eigenbouwer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan de aannemer te betalen door storting op diens geblokkeerde (G-) rekening.

Artikel 12 Bankgarantie

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer uit de overeenkomst, kan de gemeente een bankgarantie van de aannemer verlangen.

Artikel 13 Verzekeringsplicht aannemer

Het werk c.q. de uitvoering van de overeenkomst dient verzekerd te worden onder de (doorlopende) CAR-verzekering van de aannemer. De aannemer verschaft de gemeente een kopie van de betreffende verzekering/polis.

Artikel 14 Kabels en leidingen

 • 1.

  De aannemer dient zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van alle relevante feiten en omstandigheden - derhalve ook de ligging van kabels en leidingen - op het terrein en/of in de gebouwen waar het werk zal worden uitgevoerd.

 • 2.

  De aannemer zal voor zijn rekening en risico en in overleg met zowel de bevoegde bestuursorganen als de beheerders en vergunninghouders van de kabels en leidingen, alle maatregelen treffen, inclusief het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de vereiste publiekrechtelijke en privaatrechtelijke medewerking(-en) en goedkeuring(en), die nodig zijn om het werk ongestoord te kunnen uitvoeren. De aannemer zal tijdig zorg dragen voor de noodzakelijke meldingen bij het Kabel- en Leidingen informatie Centrum (KLIC) in de regio waar het werk wordt uitgevoerd.

Artikel 15 Kwaliteit van het werk en de materialen

 • 1.

  Het door de aannemer op te leveren werk moet aan de overeenkomst beantwoorden. Zulks wordt gegarandeerd door de aannemer.

 • 2.

  Voor zover geen nadere omschrijving van de aan de materialen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval steeds van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van kwaliteit, veiligheid, deugdelijkheid, doelmatigheid en professionaliteit te voldoen. De gemeente krijgt te allen tijde materialen en werken geleverd welke van een professionele aannemer verwacht mogen worden.

 • 3.

  De aannemer garandeert dat de materialen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn. Eventuele door de gemeente benodigde onderdelen, hulpmaterialen, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken worden door de aannemer mee- en afgeleverd.

Artikel 16 ‘State of the art’

 • 1.

  De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de gehele duur van de overeenkomst beschikken over voldoende expertise en professionaliteit als nodig is om op een hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de overeenkomst.

 • 2.

  De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel gedurende de duur van de overeenkomst over voldoende actuele kennis van vaktechniek(-en) bezitten teneinde op een hoogwaardige manier uitvoering te (kunnen) geven aan de overeenkomst.

Artikel 17 (Overige) Garanties

 • 1.

  De aannemer garandeert dat het werk wordt uitgevoerd met inachtneming van alle relevante wettelijke bepalingen c.q. vereisten betreffende onder andere arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid.

 • 2.

  De aannemer garandeert en ziet daar uitdrukkelijk op toe dat hij en zijn personeel te allen tijde alle door de centrale overheid en de gemeente vastgestelde relevante wet- en regelgeving - bijvoorbeeld betreffende arbeidsomstandigheden, kwaliteit, veiligheid, milieu en gezondheid - zullen naleven bij de uitvoering van de overeenkomst.

 • 3.

  De aannemer garandeert dat hij en zijn personeel de door de gemeente vastgestelde bedrijfsvoorschriften en -reglementen strikt zullen naleven.

Artikel 18 Keuring en controle werk en materialen

De aannemer zal de gemeente of door de gemeente ingeschakelde deskundigen op haar verzoek te allen tijde tijdig en deugdelijk in de gelegenheid stellen om het werk en de materialen te (doen laten) keuren en te (doen laten) controleren.

Artikel 19 Oplevering en acceptatie

 • 1.

  De aannemer zal het werk binnen de in de overeenkomst vastgelegde termijn en op de overeengekomen plaats uitvoeren, alsmede op de overeengekomen plaats en wijze opleveren.

 • 2.

  Feitelijke uitvoering van het werk door de aannemer dan wel daarmee gepaard gaande handelingen zoals bijvoorbeeld de aftekening van werkbriefjes behoudt nimmer acceptatie van het werk door de gemeente in.

 • 3.

  Onverminderd de rechten van de gemeente verband houdend met ondermeer onderhoudstermijnen en/of garanties en/of de bevoegdheid van de gemeente anderszins een beroep te doen op haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst, geschiedt oplevering van het werk door middel van acceptatie van het werk door de gemeente na melding van de aannemer dat het werk voltooid en voor oplevering gereed is.

Artikel 20 De aanneemsom

 • 1.

  De aanneemsom zoals vermeld in de overeenkomst is in Euro’s, exclusief BTW en omvat alle directe en/of indirecte kosten zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten die door de aannemer in verband met het werk en/of de materialen zijn of worden gemaakt.

 • 2.

  De aanneemsom is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot aanpassing van de aanneemsom kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing en/of de verrekening van meer en minder werk plaatsvindt.

 • 3.

  De wijziging bedoeld in het lid 2 zal geen doorgang kunnen vinden voordat de gemeente hiervan op de hoogte is gesteld en hieraan haar schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 21 Betalingen

 • 1.

  Betalingen door de gemeente van (delen van) de aanneemsom vinden slechts plaats op basis van een door de aannemer deugdelijk - d.w.z. tenminste naar aard en hoeveelheid van de verrichte werkzaamheden en geleverde materialen - gespecificeerde factuur. Niet-gespecificeerde (deel-)facturen worden niet in behandeling genomen.

 • 2.

  De gemeente betaalt een deelfactuur binnen dertig (30) dagen nadat zij de deelfactuur heeft ontvangen, eventueel het werk heeft gecontroleerd èn geconstateerd heeft dat het deel van het werk naar haar genoegen is verricht.

 • 3.

  De gemeente betaalt een eindfactuur binnen dertig (30) dagen nadat zij de eindfactuur heeft ontvangen en acceptatie heeft plaatsgevonden.

Artikel 22 Overdracht rechten en verplichtingen

De aannemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen toestemming door de gemeente. Aan voornoemde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 23 Geheimhouding

De aannemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst alsmede overige bedrijfsinformatie van en/of omtrent de gemeente geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken dan na schriftelijk verkregen toestemming van de gemeente.

Artikel 24 Niet-nakoming en de gevolgen daarvan

 • 1.

  Ingeval het werk niet beantwoordt aan de overeenkomst en/of indien uitvoering en/of oplevering van het werk niet binnen de overeengekomen termijn en/of niet op de overeengekomen plaats en wijze geschiedt en/of in geval de aannemer anderszins zijn (garantie-) verplichtingen uit de overeenkomst schendt, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst door de aannemer.

 • 2.

  In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de aannemer, zal de gemeente - behoudens het geval dat nakoming reeds blijvend onmogelijk is - de aannemer door middel van een aanmaning schriftelijk in gebreke stellen en eisen dat de aannemer de niet-nakoming binnen een redelijke termijn herstelt. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de aannemer. Indien de aannemer niet binnen de in de ingebrekestelling vermelde redelijke termijn voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen, is hij in verzuim.

 • 3.

  In geval de aannemer - al dan niet van rechtswege - in verzuim is, is de gemeente onverminderd haar overige rechten die zij aan het verzuim van de aannemer kan ontlenen - waaronder haar recht op schadevergoeding - bevoegd:a. Zonder voorafgaande rechterlijke machtiging het werk en/of het herstel van de niet-nakoming door een derde te doen (laten) plaatsvinden en de kosten daarvan op de aannemer te verhalen.b. De overeenkomst door een schriftelijke verklaring gericht aan de aannemer geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden.

 • 4.

  De aannemer vrijwaart de gemeente voor alle financiële gevolgen van aanspraken van derden verband houdend met niet-nakoming door de aannemer en/of verband houdend met onrechtmatige handelingen c.q. fouten van de aannemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 25 Onmiddellijk einde en ontbinding van de overeenkomst

 • 1.

  De overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor (rechts-) handeling dan ook door de gemeente nodig zal zijn:a. In het geval van faillissement van de aannemer.b. In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van de aannemer.c. Wanneer de aannemer feitelijk zijn onderneming staakt c.q. zijn ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd.

 • 2.

  De gemeente heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden:a. Wanneer door de aannemer in het kader van een aanbestedingsprocedure prijsafspraken zijn gemaakt met collega-aannemers c.q. concurrenten.b. In geval van surséance van betaling van de aannemer.c. Door de aannemer of een van zijn personeelsleden c.q. ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van de gemeente of enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een medewerker of een vertegenwoordiger van de gemeente.

Artikel 26 Publiekrechtelijke verplichtingen

Het bepaalde in de overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de gemeente rustende verplichtingen.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West Brabant onder nummer CRM-1763