Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling 2003 inzake procedure en werkwijze met betrekking tot functiebeschrijving en —waardering alsmede conversie naar salarisschalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling 2003 inzake procedure en werkwijze met betrekking tot functiebeschrijving en —waardering alsmede conversie naar salarisschalen
CiteertitelRegeling functiewaardering Geertruidenberg 2003
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR/UWO), art. 3:1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-200301-01-2003Nieuwe regeling

27-05-2003

Onbekend

27 mei 2003, nr. 15

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling functiewaardering 2003

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg;

overwegende dat in het kader van een goed personeelsbeleid het aanbeveling verdient om de regeling voor het beschrijven en waarderen van functies en het converteren naar salarisschalen, te herzien;

 

gehoord de Ondernemingsraad;

 

gelet op artikel 3:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector

gemeenten (CAR/UWO);

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen de navolgende:

 

‘Regeling 2003 inzake procedure en werkwijze met betrekking tot functiebeschrijving en —waardering alsmede conversie naar salarisschalen’.

 

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, onder a van de Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) gemeente Geertruidenberg;

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • b.

  generieke functie: een groep van taken die horizontaal in de organisatie op meerdere plaatsen voorkomt en past in dezelfde algemene beschrijving, welke taken door of namens burgemeester en wethouders zijn vastgesteld om door de medewerker te worden vervuld;

 • c.

  specifieke functie: een groep van taken in de Organisatie, welke taken door of namens burgemeester en wethouders zijn vastgesteld om door één medewerker te worden vervuld;

 • d.

  functiebeschrijving: de beschrijving van een generieke of specifieke functie;

 • e.

  Lago Functiewaarderingssysteem: het systeem van functiewaardering, dat bij afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld en dat wordt geacht integraal deel uit te maken van deze regeling;

 • e.

  Conversie(tabel): de bij afzonderlijk besluit van burgemeester en wethouders, welk besluit wordt geacht integraal deel uit te maken van deze regeling, vastgestelde c.q. vast te stellen tabel, zijnde een gerealiseerde vertaling van de uit de functiewaardering voortvloeiende functierangorden naar één voor de organisatie van toepassing zijnde salarisschaal;

 • f.

  adviescommissie: de commissie bedoeld in de: “Regeling voor behandeling van bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden, die ambtenaren in dienst van de gemeente Geertruidenberg betreffen”, vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Omvang

Alle binnen de gemeentelijke organisatie voorkomende generieke en specifieke functies, waarvoor een bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld, zullen worden gewaardeerd.

HOOFDSTUK II Functiebeschrijving

Artikel 3 Functiebeschrijving en wijziging in de functiebeschrijving

Een functiebeschrijving wordt opgemaakt:

 • a.

  indien een aanpassing van de organisatie daartoe noopt;

 • b.

  op het moment dat een functie voor een structureel bestanddeel niet voldoet aan een bestaande generieke of specifieke functiebeschrijving.

Artikel 4 Uitgangspunten bij functiebeschrijving

Bij het opmaken van de functiebeschrijving gelden de volgende uitgangspunten:

• de door burgemeester en wethouders vastgestelde handleiding voor generieke functiebeschrijvingen wordt gevolgd;

• de functiebeschrijving heeft niet ten doel een gedetailleerde werkinstructie te verstrekken;

• de portefeuillehouder Personeelszaken wordt gehoord voor wat betreft de functie van de gemeentesecretaris.

Artikel 5 Procedure vaststelling functiebeschrijving

Een functiebeschrijving wordt achtereenvolgens:

• integraal beoordeeld door het managementteam;

• in een consulterend gesprek van het afdelingshoofd aan de betreffende medewerker(s) voorgelegd;

• door het managementteam ambtelijk vastgesteld;

• door burgemeester en wethouders voorlopig vastgesteld;

• ter advisering ingebracht in het overleg met de ondernemingsraad;

• definitief vastgesteld door burgemeester en wethouders!

HOOFDSTUK III Functiewaardering

Artikel 6 Wijze van functiewaardering

Functiewaardering vindt plaats volgens het LAGO Functiewaarderingssysteem op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde functiebeschrijving.

Artikel 7 Procedure functiewaardering

 • 1.

  Per generieke of specifieke functie wordt een waarderingsadvies met analyse opgesteld.

 • 2.

  De waarderingsadviezen worden door Personeelszaken getoetst en door het managementteam ambtelijk vastgesteld.

 • 3.

  De ambtelijk vastgestelde waarderingen worden vervolgens ter vaststelling aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders stellen de waardering al dan niet gewijzigd vast.

HOOFDSTUK IV De conversie

Artikel 8 Conversie

Conversie vindt plaats op basis van de door burgemeester en wethouders

vastgestelde conversietabel.

Artikel 9 Procedure vaststelling conversietabel

 • 1.

  Burgemeester en wethouders leggen de conversietabel ter instemming voor aan de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  Vervolgens stellen burgemeester en wethouders de conversietabel al dan niet gewijzigd vast.

HOOFDSTUK V Bezwaar

Artikel 10 Bekendmaking

Binnen drie weken na vaststelling van de functiewaardering door burgemeester en wethouders ontvangt de betreffende medewerk(st)er en zijn/haar afdelingshoofd een afschrift van de vastgestelde waardering.

Artikel 11 Bezwaar

 • 1.

  Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt tegen de vastgestelde beschrijving van de generieke en specifieke functie en/of de vastgestelde functiewaardering.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen niet op het bezwaar alvorens advies is ingewonnen van de adviescommissie.

 

HOOGDFSTUK VI Slotbepalingen.
Artikel 12
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling functiewaardering Geertruidenberg 2003’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2003, onder intrekking van de tot dan geldende Regeling functiewaardering Geertruidenberg 2002.

 • 3.

  De beschrijving en waardering van de te actualiseren functies volgens de organieke methode, als voorbereiding op de beschrijving volgens de nieuwe generieke en specifieke methode, worden afgehandeld volgens de Regeling organieke functiewaardering Geertruidenberg 1997.

   

Geertruidenberg, 27 mei 2003,

Burgemeester en wethouders, voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

mr. J.H. Willems, M.J.A. Meijer