Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening riolering Geertruidenberg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening riolering Geertruidenberg 2013
CiteertitelVerordening riolering Geertruidenberg 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wet milieubeheer, art. 10.32a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2014Nieuwe regeling

28-11-2013

Gemeenteblad, nr. 5003

2013-11-28, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening riolering Geertruidenberg 2013

 

 

Artikel 1 Afbakening beheer en onderhoud

Als grens voor de afbakening van beheer en onderhoud van rioolaansluitingen (overnamepunt) geldt, tenzij contractueel anders bepaald:

 • a.

  de kadastrale perceelsgrens met het openbaar gebied van het aangesloten eigendom, indien de aansluiting loost onder vrij verval, tenzij het particuliere bouwwerk op de kadastrale erfgrens ligt in welk geval de grens, voor de afbakening van beheer en onderhoud, op gemeentegrond op 50 centimeter van de perceelsgrens ligt;

 • b.

  het punt waar de leiding onder vrij verval aansluit op de pompput, IBA of vacuümput;

 • c.

  indien de aansluiting loost onder mechanische druk en er een gemeentelijke pompput op het particuliere eigendom aanwezig is, het punt waar de leiding aansluit op de pompput;

 • d.

  het punt waar de particuliere persleiding loost in een leiding onder vrij verval of gemeentelijke persleiding in openbaar gebied, indien de aansluiting loost onder mechanische druk en de pompput particulier eigendom is.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • b.

  beheerder van het openbaar riool: het college.

Artikel 3 Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  De beheerder van het openbaar riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar gemengd riool. Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan door genoemde beheerder worden gedaan ten aanzien van het vrijkomende grondwater bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen.

 • 2.

  De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

 • 3.

  De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de wet milieubeheer en op de openbare weg.

 • 4.

  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbaar riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 5.

  De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede week na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 6.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

 • 7.

  Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 4 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 3 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 5 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Riolering Geertruidenberg 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Geertruidenberg

de secretaris, de burgemeester,

 

J.S. de Regt, drs. W. van Hees