Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998
CiteertitelWinkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Winkeltijdenverordening 1998 is in het cvdr ingevoerd ná de Winkeltijdenverordening 2014. Dit om de historie aan te vullen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-199801-02-2014Nieuwe regeling

24-09-1998

Voorlichtingskrant Geertruidenberg 1998, nr 16

24 september 1998, nr. 24

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 1998, nr. 6;

 

gelet op de Winkeltijdenwet;

 

mede gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

I. in te trekken de "Winkeltijdenverordening Raamsdonk", vastgesteld bij besluit d.d. 12

september 1996, onder nr. 220, zulks niet ingang van de datum dat de onder II vermelde

verordening van kracht wordt;

 

II. vast te stellen de navolgende:

"Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998"

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  a. de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b. feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste

  en Tweede Kerstdag.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt de gemeente gesplitst in drie delen, te

  weten

  - de kern Geertruidenberg;

  - de kern Raamsdonk;

  - de kern Raamsdonksveer

   

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste 12, door het college van burgemeester en wethouders per kern als bedoeld in artikel 1, lid 2, aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag kunnen niet als zodanig worden aangewezen.

 • 3.

  Het bepaalde in lid 2 is voor de kern Geertruidenberg niet van toepassing voor zover betreft Eerste Pinksterdag.

Artikel 2 a

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, op een daartoe strekkende aanvraag, ontheffing te verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, zulks ten behoeve van op de historische stads- kern van Geertruidenberg gericht toerisme.

 • 2.

  De ontheffing wordt in elk geval geweigerd indien:

  • a.

   de percelen niet grenzen aan de markt of de daarop uitkomende straten in de historische stadskern van Geertruidenberg;

  • b.

   de aanvrager normaliter niet op het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft zUn nering drijft;

  • c.

   andere goederen te koop worden c.q. zullen worden aangeboden dan niet fabrieksmatig vervaardigde kunstvoorwerpen door en voor rekening van de vervaardiger.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aan een ontheffing nadere voorschriften te verbinden met betrekking tot de duur van de openstelling

Artikel 3 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, lid 2, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

   

 • 2.

  De in het le lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: braderieën, kermissen, carnaval, sportevenementen, beurzen, tentoonstellingen, j ubilea en andere dergelijke evenementen en feestelijkheden van, voor, dan wel door ter plaatse gevestigde groeperingen van ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, waarbij nadrukkelijk sprake moet zijn van plaatselijk dan wel gemeentelijk belang.

Artikel 4 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen, dat de vrijstelling gënoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt.

 

Artikel 5 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan geweigerd worden indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloed wordt door de openstelling van de winkel.

   

Artikel 6 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het le lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

   

Artikel 8 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998'.

 

 

Geertruidenberg, 24 september 1998.

De raad voornoemd,

De loco secretaris, de voorzitter,

H.P.F. Stijnen W.A. Letschert

Toelichting ‘Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

 

Voor de omschrijving van het begrip “feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

 

 

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

 

 

Op 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het openingsverbod.

De betreffende maximum 12 dagen kunnen ook per kern van de gemeente worden bepaald, derhalve bijvoorbeeld afzonderlijk voor Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer. Hierdoor kan rekening worden gehouden niet de wensen van de afzonderlijke middenstandsorganisaties.

Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid via de Winkeltijdenverordening gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad.

 

 

Artikel 3 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 

 

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet, Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk en daarvan is gebruik gemaakt in liet belang van de plaatselijke winkeliers en ondernemers.

 

 

Artikel 4 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

 

 

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

 

 

Artikel 5 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 

 

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt.

 

 

Artikel 6 Overdracht van de ontheffing

 

 

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden.

De verordening gaat ervan uit, dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend. In het Vrijstellingenbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstellingen op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 10 uur ‘s avonds en 6 uur in de ochtend op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

 

Raamsdonksveer, 15 september 1998.