Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2015 gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2015 gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2015 gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 47
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 42
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 42
 4. Wet sociale werkvoorziening, art. 2, lid 2 en 3
 5. Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 81349

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2015

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gezien het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 2014;

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 2 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 150 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om cliëntenparticipatie in het kader van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Wet sociale werkvoorziening bij verordening te regelen;

 

besluit:

 

Vast te stellen: de “Verordening Cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid 2015 gemeente Geertruidenberg”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de in de aanhef van deze verordening genoemde wetten en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • b.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • c.

   Wsw: wet sociale werkvoorziening;

  • d.

   Cliëntenraad: de vertegenwoordiging van cliënten met een uitkering of inkomensvoorziening op grond van de Participatiewet, de IOAW of de IOAZ of een indicatie op grond van de Wsw;

  • e.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Het doel van cliëntenparticipatie is het bevorderen van de betrokkenheid van de cliëntbij de vorming, uitvoering en evaluatie van het sociale zekerheidsbeleid en daarmee hetbewaken en vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening.

Hoofdstuk 2 Samenstelling cliëntenraad
Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad
 • 1.

  In de Cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebied van en actief betrokken zijn bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel dienstverlener zijn als gebruiker. Zij behartigen de belangen van de gebruikers van de sociale zekerheidswetten en –regelingen, welke door de gemeente worden uitgevoerd;

 • 2.

  Leden van de cliëntenraad worden door het college op voordracht van de cliëntenraad benoemd.

 • 3.

  Leden van de Cliëntenraad worden geselecteerd uit de bestaande belangengroepen/organisaties in Geertruidenberg, waarbij geprobeerd wordt zo veel mogelijk te putten uit de gebruikers. De raad bestaat uit minimaal 5 leden.

 • 4.

  De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 14 leden, waarbij gestreefd wordt naar vertegenwoordiging van deelnemers namens belangengroepen/organisaties analoog aan lid 1.

 • 5.

  De belangengroepen als bedoeld in het eerste lid moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   het moeten belangengroepen zijn binnen de werkingssfeer van de afdeling Sociale zaken;

  • b.

   er moet sprake zijn van terugkoppeling naar de leden;

  • c.

   zij moeten door de leden terugroepbaar c.q. aanspreekbaar zijn;

  • d.

   zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeente Geertruidenberg;

  • e.

   de leden moeten direct belang hebben bij het Geertruidenbergs sociaal beleid;

  • f.

   de deelnemende belangengroepen moeten een afspiegeling zijn van de verschillende cliëntencategorieën.

 • 6.

  De onder lid 1 genoemde belangengroepen kunnen plaatsvervangende leden voordragen, die eveneens dienen te voldoen aan de in lid 4 genoemde voorwaarden.

 • 7.

  De voorzitter en secretaris van de Cliëntenraad worden door de leden van de cliëntenraad uit hun midden gekozen.

 • 8.

  Het college van burgemeester en wethouders verschaft de Cliëntenraad tijdig alle informatie benodigd voor het verrichten van zijn taken.

Hoofdstuk 3 Taken en bevoegdheden
Artikel 4 Taken en bevoegdheden Cliëntenraad

De taak van de cliëntenraad bestaat uit het behartigen van collectieve belangen van Geertruidenbergse ingezetenen die aanspraak (kunnen) maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten (m.u.v. WMO) en gemeentelijke sociale regelingen. Hieraan wordt uiting gegeven door het gevraagd of ongevraagd adviseren van het college over de in lid 1 genoemde onderwerpen.

 

1. Het ontwikkelen van het beleid waaronder te verstaan:

 • a.

  het opstellen van beleidsvoorstellen;

 • b.

  het opstellen van verordeningen;

 • c.

  het opstellen van uitvoeringsbesluiten;

 • d.

  beleidsevaluatie;

 • e.

  collectieve omgang met cliënten;

 • f.

  overige beleidsvoorstellen.

   

2. De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in de volgende zaken:

 • a.

  individuele klachten;

 • b.

  bezwaarschriften;

 • c.

  andere zaken met betrekking tot een individuele persoon;

 • d.

  interne werkinstructies;

 • e.

  bedrijfsvoering.

   

3. Daar waar de Cliëntenraad knelpunten signaleert in het effect van de onder lid 2 sub d en e genoemde punten op de collectieve dienstverlening en bejegening van de cliënten is de cliëntenraad wel bevoegd.

Hoofdstuk 4 Vergaderingen
Artikel 5 Vergaderingen
 • 1.

  De Cliëntenraad vergadert minimaal 4 maal per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen van de Cliëntenraad worden in het openbaar gehouden. De cliëntenraad kan uitsluitend in beslotenheid vergaderen over onderwerpen waarbij sprake is van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3.

  De Cliëntenraad heeft tenminste 2 maal per jaar, of zoveel meer als nodig wordt geacht een overleg met de portefeuillehouder Sociale Zaken. Op beiderzijds verzoek kan er ook overleg plaatsvinden met de clustermanager Beleid.

Artikel 6 Advisering

De vergaderingen van de Cliëntenraad worden structureel bijgewoond door een beleidsambtenaar die van de ontwikkelingen in het sociale domein op de hoogte is. De Cliëntenraad kan desgewenst besluiten zonder beleidsambtenaar te vergaderen.

Artikel 7 Adviezen
 • 1.

  Het college zorgt ervoor dat alle onder Taken genoemde onderwerpen, voorafgaande aan de beslissing door het gemeentebestuur, ter advisering worden voorgelegd aan de Cliëntenraad.

 • 2.

  Indien het college een besluit neemt dat afwijkt van het advies wordt dit gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de Cliëntenraad.

 • 3.

  Indien het advies van de cliëntenraad zich uitstrekt tot een beleidsterrein waarover slechts de gemeenteraad kan besluiten, zal het college, indien zij het advies van de Cliëntenraad niet overneemt, het advies wel ter kennis brengen van de gemeenteraad.

 • 4.

  De adviezen van de Cliëntenraad aan de gemeente worden schriftelijk uitgebracht.

Hoofdstuk 5 Overige Bepalingen
Artikel 8 Geheimhouding

De leden van de Cliëntenraad, de leden van eventuele werkgroepen, deskundigen dieeen besloten vergadering bijwonen en derden die geraadpleegd worden met betrekkingtot hetgeen in een vergadering besproken wordt, zijn verplicht tot geheimhoudingvan al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap of deelname.

Artikel 9 Uitkeringsrechten

Leden van de Cliëntenraad die een uitkering van Gemeente Geertruidenberg, afdelingSociale Zaken ontvangen, behouden hun uitkeringsrechten gedurende de (voorbereidings)tijd op vergaderingen en het uitvoeren van werkzaamheden voor de cliëntenraad.Het lidmaatschap van de raad zal niet leiden tot voor- en/of nadelige gevolgen voor de

uitkeringsgerechtigden.

Artikel 10 Budget en ondersteuning

Ten behoeve van de kosten van de Cliëntenraad stelt de gemeente jaarlijks een budgetvast. Elk jaar wordt door de Cliëntenraad een begroting vastgesteld voor het komendejaar. In deze begroting wordt onder meer aandacht besteed aan scholing van de leden van de Cliëntenraad en het inwinnen van onafhankelijk advies. De gemaakte kosten worden ieder jaar door de Cliëntenraad verantwoord. De gemeente stelt de Cliëntenraad ter ondersteuning voorts een notulist beschikbaar.

Artikel 11 Huishoudelijk regelement

De Cliëntenraad stelt een huishoudelijk regelement op waarin de op zijn minst de volgende zaken aan de orde komen:

 • 1.

  De wijze waarop de voorzitter van de Cliëntenraad wordt benoemd en de omschrijving van diens taken en bevoegdheden;

 • 2.

  De wijze waarop de secretaris van de Cliëntenraad wordt benoemd en de omschrijving van diens taken en bevoegdheden;

 • 3.

  De werkwijze;

 • 4.

  De wijze van besluitvorming.

Artikel 12 Nadere regels

In zaken waarin deze verordening niet voorziet doet de Cliëntenraad een beroep op hetcollege van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Wijziging of intrekking

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats nadat de Cliëntenraadhierover is gehoord.

Artikel 14 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Per die datum komt de Verordening Cliëntenparticipatie sociale zekerheid gemeente Geertruidenberg 2010 te vervallen.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald: “Verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2015gemeente Geertruidenberg”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2014.

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere drs. W. van Hees

Toelichting

Algemene Toelichting

Binnen verschillende sociale zekerheidsregelingen waarvan de uitvoering is opgedragen aan de gemeente wordt er belang gehecht aan de vormgeving van cliëntenparticipatie. Dit belang wordt ook groter naarmate de gemeente meer beleidsvrijheid krijgt. Om deze redenen heeft de wetgever in een aantal sociale zekerheidsregelingen de verplichting opgelegd dat de gemeente bij verordening regels stelt over de wijze waarop cliëntenparticipatie binnen de gemeente vorm wordt gegeven. Een dergelijke bepaling is opgenomen in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

 

In de Participatiewet is in artikel 47 de volgende bepaling over cliëntenparticipatie opgenomen:

 

“De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

a. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

b. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

c. deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

d. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

e. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.”

 

In zowel de IOAW als de IOAZ is in artikel 42 de volgende bepaling opgenomen:

 

“Het college draagt zorg voor de realisatie en vormgeving van cliëntenparticipatie bij de uitvoering van de wet, met inachtneming van artikel 150 van de Gemeentewet.”

 

In artikel 2 lid 3 van de Wsw is het volgende vastgelegd:

 

“De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de ingezetenen die geïndiceerd zijn of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

a. periodiek overleg wordt gevoerd met deze ingezeten of hun vertegenwoordigers;

b. deze ingezetenen of vertegenwoordigers onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

c. zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie”.

 

In deze verordening wordt vormgegeven aan cliëntenparticipatie ten aanzien van de hierboven genoemde wetten.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de wetten waarop deze verordening betrekking heeft (WWB, Wsw, IOAW en IOAZ) of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in deze wetten ook de verordening moet worden gewijzigd. De begrippen die niet zijn omschreven in de genoemde wetten of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

 

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Dit artikel behelst een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie en omarmt de gedachte dat cliëntenparticipatie onmisbaar is in een uitvoering van beleidsgebieden waarin de cliënt centraal staat.

 

Artikel 3 Samenstelling Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt de samenstelling van de Cliëntenraad en de voorwaarden waaraan de leden dienen te voldoen om zitting te kunnen nemen. Zij worden door het college benoemd.

 

Artikel 4 Taken en bevoegdheden Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan de Cliëntenraad zijn toebedeeld. De Cliëntenraad wordt overeenkomstig de tekst van de Participatiewet in ieder geval om advies gevraagd bij het opstellen van beleidsvoorstellen en verordeningen. Deze bevoegdheid strekt echter niet zo ver dat zaken van een praktische aard, zoals interne werkinstructies, ter advisering naar de Cliëntenraad worden verzonden. Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met de cliëntenraad gehouden omdat deze worden behandeld via andere procedures en overlegstructuren. Ook daar waar de inhoud van de in lid 1 genoemde onderwerpen van een puur praktische of interne aard zijn, zijn deze uitgesloten van de adviesrecht van de Cliëntenraad. Het gaat hier immers om de interne bedrijfsvoering. De Cliëntenraad heeft wel (advies)bevoegdheden inzake de collectieve omgang met de cliënt. De feitelijke dienstverlening aan de cliënt moet overeen stemmen met het beleid zoals deze in samenspraak met de Cliëntenraad is opgesteld.

 

Artikel 5 Vergaderingen

In dit artikel is de frequentie van het overleg met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente geregeld. Uiteraard is het mogelijk om extra vergaderingen uit te schrijven. Dit kan zowel op verzoek van de Cliëntenraad en het college.

 

Artikel 6 Advisering

De beleidsambtenaar geeft toelichting en advies. Met de Cliëntenraad is afgesproken de vergaderingen van de Cliëntenraad daarvoor structureel door een beleidsambtenaar met kennis van het sociale domein wordt bijgewoond. Het staat de Cliëntenraad uiteraard vrij om in voorkomende situaties ook zonder beleidsambtenaar te vergaderen.

 

Artikel 7 Adviezen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Om een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de Cliëntenraad vaak in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overgelegd worden. Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college c.q. raad, geldt tot dat moment voor de Cliëntenraad de geheimhoudingsplicht. Dit houdt onder andere in dat de Cliëntenraad (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden, en ook zijn leden zich aan

de geheimhoudingsplicht houden. Alle betrokkenen bij de Cliëntenraad - de leden van de Cliëntenraad, de leden van eventuele werkgroepen en deskundigen en derden die een vergadering bijwonen dan wel geraadpleegd worden met betrekking tot hetgeen in een vergadering besproken wordt – zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in deze hoedanigheid vernemen.

 

Artikel 9 Uitkeringsrechten

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad ontslaat cliëntleden niet van de aan de uitkering verbonden verplichtingen, maar levert hen anderszins ook geen nadelige gevolgen op.

 

Artikel 10 Budget en ondersteuning

Het college draagt kosteloos zorg voor alle faciliteiten om het overleg met de Cliëntenraad naar behoren te laten verlopen. Hier wordt expliciet onder verstaan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en het kopiëren en verspreiden van noodzakelijke stukken. Verder draagt het college bij aan deskundigheidsbevordering onder de leden van de Cliëntenraad. Daarbij kan gedacht worden aan periodieke instructies aan de leden c.q.

deelnemende belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Ter bestrijding van kosten in verband met de bevordering van die deskundigheid en ter bestrijding van kosten die worden gemaakt in de uitoefening van taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad kan door het college aan de Cliëntenraad jaarlijks een vast bedrag ter beschikking

worden gesteld. Het college voert overleg met de Cliëntenraad over de hoogte en verantwoording van dat bedrag. Het college stelt jaarlijks dat bedrag vast en verantwoordt de gemaakte kosten.

 

Artikel 11 Huishoudelijk regelement

Voor de juiste uitvoering van de verordening is het noodzakelijk dat de Cliëntenraad een huishoudelijk regelement opstelt waarin op zijn minst de in dit artikel genoemde onderwerpen aan de orde komen. Het betreft met name een aantal praktische zaken rondom aantal leden van de raad, benoeming van de voorzitter en secretaris, aantal vergaderingen, vergoedingensysteem, begroting e.d. Het is aan de Cliëntenraad om daar naar haar inzicht vorm aan te geven.

 

Artikel 12 Nadere regels

Voor de juiste uitvoering van de verordening kan het noodzakelijk zijn dat nadere uitvoeringsregels worden vastgesteld. Dit artikel geeft het college de bevoegdheid om dergelijke regels vast te stellen.

 

Artikel 13 Wijziging of intrekking

Uiteraard wordt de Cliëntenraad geconsulteerd voordat de verordening gewijzigd of ingetrokken wordt.

 

Artikel 14 Uitvoering

Evenals de uitvoering van de van toepassing zijnde wetgeving, ligt de uitvoering van deze verordening bij het college.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Deze verordening vervangt de verordening cliëntenparticipatie sociale zekerheid 2010, gemeente Geertruidenberg. Deze verordening wordt hierbij dan ook ingetrokken.

 

Artikel 16 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.