Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Geertruidenberg 2016
CiteertitelWegsleepverordening Geertruidenberg 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit openingstijden Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016, zie bijlage

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad 2016, 3350

Nr.14
01-01-201201-01-2016Nieuwe regeling

22-12-2011

Gemeenteblad 2014, 57510

Nr. 07b

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg d.d. 10 november 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein gelegen aan Keizersveer 1, 4941 TA te Raamsdonksveer;

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een personen- en bestelwagen naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

  • a.

   Uitrijtarief – toepasbaar na de eerste wegsleephandeling € 75,00 ex. BTW.

  • b.

   Uitvoeringstarief – toepasbaar bij daadwerkelijk wegslepen € 50,00 ex. BTW.

  • c.

   Opslag plus afgifte – toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 50,00 ex. BTW.

  • d.

   Bewaarloon voor personenauto’s – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 7,50 ex. BTW.

 • 2.

  De kosten van het overbrengen van een bijzonder groot voertuig (w.o. bus en vrachtwagen) naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

  • a.

   Uitrijtarief– toepasbaar na de eerste wegsleephandeling € 195,00 ex. BTW.

  • b.

   Uitvoeringstarief – toepasbaar bij daadwerkelijk wegslepen € 100,00 ex. BTW.

  • c.

   Opslag plus afgifte – toepasbaar voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan € 100,00 ex. BTW.

  • d.

   Bewaarloon – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 22,50 ex. BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 7 Intrekking

Met het in werking treden van deze verordening wordt de Wegsleepverordening Geertruidenberg 2012 ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015.

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere drs. W. van Hees

Uitvoeringsbesluit openingstijden Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende, dat bij besluit d.d. 17 december 2015 door de raad van de gemeente Geertruidenberg is vastgesteld de: “Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016”;

 

gelet op artikel 3, lid 2 van de “Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016”;

 

dat in deze verordening het terrein, gelegen aan Keizersveer 1, 4941 TA te Raamsdonksveer is aangewezen als bewaarplaats van voertuigen;

 

dat op dit terrein het takelbedrijf ‘Van Eijck Raamsdonksveer B.V.’ is gevestigd;

 

dat in overleg met het takelbedrijf ‘Van Eijck International Car Rescue B.V.’ is getracht de openingstijden van het perceel zo ruim mogelijk te doen zijn;

 

BESLUITEN:

 

Te bepalen dat met ingang van 1 januari 2016 de volgende openingstijden met betrekking tot de plaats van bewaring van voertuigen gelden:

- Maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 18.00 uur + van 18:00 uur tot 23:00 op telefonische afspraak;

- Zaterdag en zondag van 08:00 uur tot 20:00 op basis van telefonische afspraak: 0161-225012.

 

Geertruidenberg, 23 februari 2016.

 

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

 

R.C.J. Nagtzaam Drs. W. van Hees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending of bekendmaking bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.