Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling bijzondere personeelsgebeurtenissen gemeente Geertruidenberg 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bijzondere personeelsgebeurtenissen gemeente Geertruidenberg 2016
CiteertitelRegeling bijzondere personeelsgebeurtenissen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2016Nieuwe regeling

19-04-2016

Gemeenteblad 2016, 87537

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bijzondere personeelsgebeurtenissen gemeente Geertruidenberg 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op de ’Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen van ambtenaren in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2012’

 

Gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg, d.d. 5 en 13 april 2016,

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

’Regeling bijzondere personeelsgebeurtenissen gemeente Geertruidenberg 2016’

Artikel 1 Geboorte en huwelijk

 • 1.

  De ambtenaar ontvangt een attentie (niet zijnde een cadeaubon) ter waarde van maximaal € 25,- inclusief BTW en een felicitatiebrief bij:

  • -

   de geboorte van een kind;

 • 2.

  De ambtenaar ontvangt een bloemetje ter waarde van € 17,50 inclusief BTW. bij:

  • -

   het sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap;

  • -

   of ter ere van een huwelijksjubileum (12½, 25, of 40 jaar).

Artikel 2 Overheidsjubileum/gemeentejubileum

 • 1.

  De ambtenaar ontvangt bij een 25, 40 of 50 jarig overheidsjubileum een toelage overeenkomstig artikel 3:19 CAR-UWO.

 • 2.

  Naast de onder het eerste lid genoemde toelage ontvangt de ambtenaar een felicitatiebrief en een bloemetje ter waarde van maximaal €15,- inclusief BTW.

 • 3.

  De ambtenaar ontvangt een bloemetje ter waarde van € 15,- inclusief BTW bij een gemeentejubileum (12½ , 25, 40 of 50 jaar).

 • 4.

  Bij een gemeentejubileum wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld om in aanwezigheid van collega’s, raadsleden, naaste familie en een beperkt aantal externe relaties een receptie te geven in het gemeentehuis.

Artikel 3 Ziekte/ziekenhuisopname

 • 1.

  In geval van afwezigheid wegens ziekte, 3 weken of langer, ontvangt de ambtenaar thuis een attentie ter waarde van € 15,- (persoonlijk te overhandigen door de leidinggevende).

 • 2.

  Bij een ziekenhuisopname (niet poliklinisch) ontvangt de ambtenaar binnen één week een attentie ter waarde van € 15,-.

 • 3.

  Deze activiteiten kunnen eenmaal per zes weken worden herhaald.

Artikel 4 Overlijden

 • 1.

  In geval van overlijden van een ambtenaar:

  • -

   wordt namens het college van burgemeester en wethouders een

  rouwadvertentie geplaatst in een regionaal dagblad;

  • -

   woont een afvaardiging van bestuur en management de begrafenis/ crematie bij, tenzij de begrafenis/crematie in besloten kring wordt gehouden;

  • -

   biedt de gemeente een bloemstuk aan ter waarde van maximaal € 50,- inclusief BTW;

  • -

   ontvangen de naaste familieleden (partner en/of kinderen) een brief met betuiging van medeleven;

  • -

   wordt op de werklocatie een plek gecreëerd waar herinneringen

  kunnen worden genoteerd, welke aan de nabestaanden worden overhandigd.

 • 2.

  In geval van overlijden van een gezinslid van de ambtenaar:

  • -

   woont een afvaardiging van bestuur en management de begrafenis/ crematie bij;

  • -

   biedt het gemeente een rouwtak/bloemstuk aan ter waarde van maximaal € 50,- inclusief BTW;

  • -

   ontvangen de nabestaanden een brief met betuiging van medeleven.

 • 3.

  Indien de ouder(s) van de ambtenaar overlijdt:

  • -

   ontvangen de nabestaanden een brief met betuiging van medeleven.

 • 4.

  In geval van het overlijden van een ex-ambtenaar:

  • -

   ontvangen de nabestaanden een brief met betuiging van medeleven;

Artikel 5 Afscheid

 • 1.

  De ambtenaar aan wie op verzoek eervol ontslag wordt verleend en die twee tot vijf jaar werkzaam is geweest bij de gemeente Geertruidenberg heeft de mogelijkheid om binnen het gemeentehuis afscheid te nemen van zijn directe collega’s en eventueel een beperkt aantal externe relaties. In het geval de ambtenaar ervoor kiest om extern afscheid te nemen van zijn collega’s, dan kan aan de ambtenaar een tegemoetkoming in de kosten worden verstrekt van maximaal

  € 130,- (na overlegging van de rekening).

 • 2.

  De ambtenaar aan wie op verzoek eervol ontslag wordt verleend die minimaal vijf jaar werkzaam is geweest bij de gemeente Geertruidenberg, heeft de mogelijkheid om binnen het gemeentehuis afscheid te nemen van zijn directe collega’s en eventueel een beperkt aantal externe relaties. In het geval de ambtenaar ervoor kiest om extern afscheid te nemen van zijn collega’s, dan kan aan de ambtenaar een tegemoetkoming in de kosten worden verstrekt van maximaal

  € 365,- (na overlegging van de rekening).

Artikel 6 Hardheidsclausule

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het college nadere regels stellen, waarbij rekening moet worden gehouden met de bepalingen uit de werkkostenregeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking  de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de ’Regeling gemeentelijke representatie bij jubilea, afscheid en andere privé-gebeurtenissen van ambtenaren in dienst van de gemeente Geertruidenberg 2012’.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling bijzondere personeelsgebeurtenissen 2016’.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Geertruidenberg in de vergadering op 19 april 2016.

de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam drs. W. van Hees