Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Wijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg
CiteertitelWijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, art. 6, lid 2
 2. Participatiewet, art. 8a, lid 1 aanhef en onderdelen a, c, d en e
 3. Participatiewet, art. 8a, lid 2
 4. Participatiewet, art. 10b, lid 4
 5. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201501-01-201501-01-2017Nieuwe regeling

02-07-2015

Gemeenteblad 2015, 64321

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsverordening Participatiewet 2015

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;

 

gelet op:

Artikel 6 lid 2 Participatiewet;

Artikel 8a lid 1 aanhef en onderdelen a, c, d en e, Participatiewet;

Artikel 8a lid 2 Participatiewet;

Artikel 10b lid 4 Participatiewet;

Artikel 147 Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om aanpassingen aan te brengen in de Re-integratieverordening Participatiewet;

 

besluit:

 

vast te stellen: de “Wijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg”.

Artikel I Wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg

De Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Geertruidenberg wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Na artikel 2 wordt een nieuw artikel toegevoegd luidende:

Artikel 2a  

Op subsidies die op grond van deze verordening worden verstrekt, zijn de bepalingen van de Subsidieverordening Welzijn gemeente Geertruidenberg 2009 niet van toepassing.

 

B

Artikel 6 lid 2 komt te luiden:

 

2. De voorzieningen als genoemd in de artikelen 11, 12 en 16 worden niet ingezet voor de niet-uitkeringsgerechtigde.

 

C

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15 No-riskpolis

1. Een werkgever komt voor 2015 in aanmerking voor een no-riskpolis bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als:

 • a.

  de werkgever voor de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet ontvangt, en

 • b.

  de werknemer op een garantiebaan als bedoeld in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is geplaatst, en

 • c.

  artikel 29b van de Ziektewet niet van toepassing is.

 

2. De no-riskpolis vergoedt bij ziekte van de in het eerste lid bedoelde werknemer een bedrag overeenkomstig 29b Ziektewet.

 

3. Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot de uitvoering van de no-riskpolis.

 

 

 

 

 

D

Artikel 18, tweede lid, komt te luiden:

 

2. Conform wat is vastgesteld door het Regionaal Werkbedrijf West-Brabant wordt voor de vaststelling van de loonwaarde gebruik gemaakt van de methodiek van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de methodiek Talent6.

Artikel II Slotbepalingen

A

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

 

B

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 juli 2015,

De raad van Geertruidenberg,

de griffier,

de voorzitter,

               

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

drs. W. van Hees