Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

1e gewijzigde uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2017 gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e gewijzigde uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2017 gemeente Geertruidenberg
Citeertitel1e gewijzigde uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2017 gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg, art. 4, lid 3 onder f
 2. 1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2016, 182063

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

1e gewijzigde Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op artikel 4 lid 3 onder f en artikel 6 van de “1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg”’

 

gelezen het daartoe strekkende voorstel behandeld in haar vergadering van 13 december 2016;

 

overwegende dat het noodzakelijk is het opleggen van een eigen bijdrage bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

 

vast te stellen: “1e gewijzigde uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2017 gemeente Geertruidenberg”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) 2015 en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), alsmede in de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg en de Wijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg

 • 2.

  Dit uitvoeringsbesluit heeft betrekking op de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) en personen met een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet die als niet-werkende werkzoekende staat ingeschreven (Anw-ers). Immers, van deze groep is het niet vanzelfsprekend dat zij op een laag inkomensniveau zitten.

Artikel 2 De eigen bijdrage

 • 1.

  Van de werkzoekende behorende tot de doelgroep omschreven in artikel 1 lid 2 wordt een eigen bijdrage gevraagd in de trajectkosten.

  De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en bedraagt:

  • a.

   € 0 bij een inkomen lager dan € 1.800 bruto per maand;

  • b.

   € 500 bij een inkomen tussen € 1.800 en € 2.500 bruto per maand;

  • c.

   € 1.000 bij een inkomen tussen € 2.500 en € 3.500 bruto per maand;

  • d.

   € 2.000 bij een inkomen tussen € 3.500 en € 4.500 bruto per maand;

  • e.

   gelijk aan de trajectkosten bij een inkomen hoger dan € 4.500 bruto per maand.

  • f.

   het meerdere boven een vermogen van 2 keer de gehuwdennorm.

 • 2.

  De eigen bijdrage kan nooit meer bedragen dan de hoogte van de trajectkosten.

Artikel 3 Overige bepalingen

 • 3.

  Voor de hier in te zetten trajecten gelden eveneens de bepalingen vastgelegd, in de overige uitvoeringsbesluiten gelieerd aan de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg en de Wijzigingsverordening Participatiewet 2015 gemeente Geertruidenberg

Artikel 4 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in dit uitvoeringsbesluit, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2017. Met de inwerkingtreding van dit Uitvoeringsbesluit komt het hieraan voorafgaande Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2015, te vervallen.

Artikel 6 Citeertitel

De uitvoeringsbesluit worden aangehaald als “1e gewijzigde uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2017 gemeente Geertruidenberg”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van gemeente Geertruidenberg van 13 december 2016,

R.C.J. Nagtzaam drs. W. van Hees

Secretaris Burgemeester

Nota-toelichting  

Toelichting

 

Algemene toelichting

 

Uit de 1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg blijkt dat het vragen van een eigen bijdrage wenselijk kan zijn. Dit zal zo zijn indien er sprake is van een inkomen of vermogen bij de werkzoekende c.q. in de gezamenlijke huishouding van de werkzoekende, op grond waarvan in redelijkheid een dergelijke eigen bijdrage in de trajectkosten gevraagd kan worden.

Met dit uitvoeringsbesluit wordt voldaan aan het gestelde in artikel 4 lid 3 onder f en aangesloten bij artikel 6 van de 1e gewijzigde Re-integratieverordening Participatiewet 2017 gemeente Geertruidenberg.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 2 De eigen bijdrage

 

Dit artikel regelt de eigen bijdrage en de vermogensgrens die in aanmerking wordt genomen bij de bepaling van de eigen bijdrage.

 

Artikel 3 Overige bepalingen

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 4 Hardheidsclausule

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 6 Citeertitel

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.