Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening Mobiliteitsfonds Geertruidenberg 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Mobiliteitsfonds Geertruidenberg 2017
CiteertitelVerordening Mobiliteitsfonds Geertruidenberg 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Reperatiewet BZK 2014
 3. Besluit ruimtelijke ordening, art. 3.1.2, lid 2, sub a
 4. Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg, art. 2.5.30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017Nieuwe regeling

28-09-2017

Gemeenteblad 2017, 218867

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Mobiliteitsfonds Gemeente Geertruidenberg 2017

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, de Reparatiewet BZK 2014, Artikel 3.1.2, tweede lid, onder a van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 2.5.30 van de Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg;

 

Gezien het parkeerbeleidsplan ‘Parkeren doe je zo’, vastgesteld door de gemeenteraad op 25 februari 2016;

 

Besluit:

 

De Verordening Mobiliteitsfonds Geertruidenberg 2017 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Mobiliteitsfonds: een gemeentelijke reserve  waaraan gelden worden toegevoegd en waaraan gelden worden onttrokken om het openbare parkeren in brede zin te accommoderen en verbeteren.

 • Mobiliteit: het geheel van verplaatsingen van personen en voertuigen, evenals het parkeren van voertuigen.

 • Parkeereis: het aantal parkeerplaatsen dat op grond van het geldende parkeerbeleidsplan van de gemeente Geertruidenberg moet worden gerealiseerd op eigen terrein.

 • Plan: een (bouw)plan, waarvoor een vergunning nodig is ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 • Compensatieregeling: het verlenen van een ontheffing voor het realiseren van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein volgens de parkeernorm, door een bijdrage te doen aan het Mobiliteitsfonds.

Artikel 2. Mobiliteitsfonds

 • 1.

  Door de gemeente Geertruidenberg wordt een rekening geadministreerd onder de naam “Mobiliteitsfonds”.

 • 2.

  Het mobiliteitsfonds heeft tot doel het parkeren in brede zin te accommoderen en de bereikbaarheid van de gemeente te vergroten.

  Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, kan het college onder voorwaarden ontheffing van de parkeereis verlenen. Als aan deze ontheffing een financiële verplichting is verbonden vloeien de gelden in het mobiliteitsfonds. Het saldo wordt aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie wat mede kan bestaan uit flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie in de nabije omgeving van de het ontwikkelde plan binnen de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 3. Beheer van het mobiliteitsfonds

 • 1.

  Het college is belast met het beheer van het mobiliteitsfonds.

 • 2.

  Het college is bevoegd om de gelden welke zijn betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis, toe te voegen of te onttrekken aan het mobiliteitsfonds.

 • 3.

  Het college legt jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus verantwoording af over de voeding van en de voorgestelde en gerealiseerde bestedingen uit het mobiliteitsfonds.

Artikel 4. Inkomsten van het mobiliteitsfonds

Het mobiliteitsfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • 1.

  Gelden welke zijn betaald in het kader van de compensatieregeling voor het niet of gedeeltelijk realiseren van de parkeereis.

 • 2.

  Overige gelden die bij besluit van het college en/of de raad uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het mobiliteitsfonds.

Artikel 5. Hoogte bijdrage van het mobiliteitsfonds

 • 1.

  Voor het bepalen van de parkeereis wordt het geldende parkeerbeleidsplan van de gemeente Geertruidenberg gebruikt op het moment van indiening van de aanvraag van de omgevingsvergunning; daaruit volgt het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het mobiliteitsfonds noodzakelijk is.

 • 2.

  In bijlage 1 van deze verordening zijn de tarieven voor de stortingen in het mobiliteitsfonds opgenomen.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de jaarlijkse indexering van de tarieven op grond van het prijsindexcijfer van het CBS.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1.

  Indien in plannen niet voldaan kan worden aan de door de gemeente opgelegde parkeereis, toetst het college vooraf of binnen een acceptabele loopafstand en binnen een periode van tien jaar de parkeervraag door de gemeente te realiseren is. Dit kan door het realiseren van parkeervoorzieningen binnen een acceptabele loopafstand van het ontwikkelde plan, en als dit niet mogelijk blijkt, door flankerende mobiliteitsmaatregelen. Wanneer hieraan kan worden voldaan, kan toepassing gegeven worden aan deze verordening.

 • 2.

  De initiatiefnemer van een plan verplicht zich door ondertekenen van een privaatrechtelijke overeenkomst om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 5 van deze verordening, te storten in het mobiliteitsfonds.

 • 3.

  Op een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt besloten na ontvangst van het bedrag zoals bedoeld in artikel 6 lid 1.

 • 4.

  De gemeente Geertruidenberg accepteert de gelden voor de compensatie van parkeerplaatsen en verplicht zich, binnen een periode van 10 jaar na datum van de ontheffingsverlening, de gelden in te zetten voor:

  • 1.

   De realisatie van parkeervoorzieningen binnen een acceptabele loopafstand van het ontwikkelde plan, en als dit niet mogelijk blijkt, voor:

  • 2.

   Flankerende mobiliteitsmaatregelen;

  zoals in artikel 7 concreet zijn aangegeven.

 • 5.

  Indien de gemeente Geertruidenberg niet binnen 10 jaar aan de verplichting als bedoeld in het derde lid heeft voldaan, heeft de initiatiefnemer van het plan recht op restitutie van het gestorte bedrag inclusief wettelijke rente en indexering. Initiatiefnemer moet hiertoe een schriftelijk verzoek bij het college indienen.

Artikel 7. Besteding van de gelden

Gelden van het mobiliteitsfonds zijn bestemd voor:

 • 1.

  Het creëren van extra parkeergelegenheid, bijvoorbeeld door:

  • de aanleg van fysieke openbare parkeervoorzieningen;

  • het financieren van de extra kosten voor ruimere openingstijden van openbare parkeervoorzieningen;

  • het financieren van de kosten om een private parkeervoorziening bij bijvoorbeeld een kantoor geschikt te maken voor openstelling buiten de kantooruren als openbare parkeervoorziening.

 • 2.

  Maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Geertruidenberg die als doel hebben het autogebruik te beperken of reguleren, bijvoorbeeld door:

  • het beter benutten van de openbare parkeervoorzieningen door verbetering van het parkeerverwijssysteem;

  • het verbeteren van de openbaarvervoer- en fietsverbindingen;

  • (plan)studies, beleidskaders, beleidsevaluaties, met betrekking tot de bereikbaarheid van Geertruidenberg.

 • 3.

  Gelden kunnen in ieder geval niet ingezet worden:

  • ten behoeve van een negatieve grondexploitatie;

  • om een private parkeervoorziening te financieren.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 9. Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Mobiliteitsfonds Geertruidenberg 2017

Aldus vastgesteld door de raad van Geertruidenberg in zijn openbare vergadering van 28 september 2017.

De raad van Geertruidenberg,

De griffier, de voorzitter,

Drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere drs. W. van Hees

Bijlage 1

 

Compensatiebedragen mobiliteitsfonds

 

Situatie

Compensatiebedrag,

prijspeil 2017

Realisatie van minder parkeerplaatsen dan parkeereis op eigen terrein.

€ 1.700,- per parkeerplaats