Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Beleidsregels benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag
CiteertitelBeleidsregels benoeming babs voor één dag Geertruidenberg 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbeleidsregels benoeming babs voor 1 dag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018nieuwe regeling

20-02-2018

gmb-2018-129436

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Geertruidenberg;

 

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede op artikel 16 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Beleidsregels benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag.

 

 

Artikel 1. Benoeming

 • 1.

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag, die een geldige benoeming tot (b)abs heeft en op de datum waarop het huwelijk wordt gesloten nog steeds als (b)abs werkzaam is in een andere gemeente en is beëdigd bij de rechtbank tot wiens rechtsgebied de gemeente behoort, is mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

 • 2.

  Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag, is mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

 

Artikel 2. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 eerste lid

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 1 eerste lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Geertruidenberg.

 • 2.

  Het bruidspaar verzoekt benoeming van de babs voor één dag via een aanvraagformulier van de gemeente Geertruidenberg.

 • 3.

  Het verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum zijn ontvangen.

 • 4.

  De babs levert de volgende bijlagen aan:

  • a.

   Kopie geldig legitimatiebewijs

  • b.

   Een verklaring omtrent het gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden

  • c.

   Kopie geldig benoemingsbesluit van de gemeente waar de (b)abs werkzaam is

  • d.

   Kopie proces-verbaal van beëdiging

  • e.

   Recente verklaring van de gemeente dat hij/zij daar nog steeds werkzaam is

 • 5.

  Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal.

 • 6.

  De babs heeft de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt op de dag waarop het huwelijk wordt gesloten.

 

Artikel 3. Voorwaarden benoeming op grond van artikel 1 tweede lid

 • 1.

  Aan de benoeming als bedoeld in artikel 1 tweede lid zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a.

   De datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met de gemeente Geertruidenberg;

  • b.

   Het bruidspaar verzoekt tot benoeming van de babs voor één dag via een aanvraagformulier van de gemeente Geertruidenberg;

  • c.

   Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum zijn ontvangen;

  • d.

   De babs levert 3 maanden voor de huwelijksdatum de volgende bijlagen aan:

   • i.

    Kopie geldig legitimatiebewijs

   • ii.

    Een verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden

   • iii.

    Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), niet ouder dan 3 maanden

  • e.

   De babs heeft de leeftijd van achttien (18) jaar bereikt op de dag waarop het huwelijk wordt gesloten;

  • f.

   De babs staat niet onder curatele;

  • g.

   Het inleveren van de aanvraag dient op afspraak door de babs in persoon te gebeuren zodat er een gesprek plaats kan vinden met iemand van de betrokken afdeling en de beoogde te benoemen/beëdigen persoon waarbij de plechtigheid doorgesproken kan worden. In overleg wordt dan bepaald hoeveel instructies en eventuele toelichting de babs nodig heeft betreffende:

   • i.

    Het tot stand brengen van het huwelijk of een Geregistreerd Partnerschap;

   • ii.

    Spreken in het openbaar;

   • iii.

    De opbouw van een speech.

  • h.

   Het huwelijk wordt voltrokken in de Nederlandse taal;

  • i.

   De babs moet een verklaring ondertekenen dat hij/zij zich houdt aan de wettelijke vereisten en de teksten genoemd in het burgerlijk wetboek.

  • j.

   Tijdens de voltrekking van het huwelijk is ter beoordeling van de gemeente Geertruidenberg een gastvrouw/gastheer of babs van de gemeente Geertruidenberg aanwezig.

 

Artikel 4 Ceremonie

 • 1.

  De babs voor één dag neemt vooraf contact op met de gemeente Geertruidenberg om afspraken te maken over het verkrijgen van de huwelijksdocumenten.

 • 2.

  De babs voor één dag is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de ceremonie en zorgt voor een correcte afhandeling van de huwelijksdocumenten.

 • 3.

  Het huwelijk mag niet voltrokken worden in een toga die zichtbaar van een andere gemeente is.

 • 4.

  De babs voor één dag moet zelf zorgdragen voor gepaste nette kleding.

 

Artikel 5 Kosteloos huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos huwelijk of baliehuwelijk voltrekken.

 

Artikel 6 Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Geertruidenberg voor de voltrekking van het huwelijk. Ook worden (reis)kosten niet door de gemeente Geertruidenberg vergoed.

 

Artikel 7 Kosten

 • 1.

  De kosten voor benoeming zijn opgenomen in de legesverordening.

 • 2.

  Het tarief voor de huwelijksvoltrekking blijft onveranderd. Het bruidspaar betaalt leges zoals opgenomen in de legesverordening.

 

Artikel 8 Geregistreerd partnerschap

In deze beleidsregel kan voor bruidspaar ook de te registreren partners worden gelezen en voor huwelijk het geregistreerd partnerschap.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als 'Beleidsregels benoeming babs voor één dag Geertruidenberg 2018'.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

de secretaris, de burgemeester

R.C.J. Nagtzaam, drs. W. van Hees