Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2019
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën, economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201831-12-2019Nieuwe regeling

07-11-2018

gmb-2018-267095

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2019

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Geertruidenberg 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de algemene begraafplaats Geertruidenberg (Haven 123, te Geertruidenberg), de algemene begraafplaats Raamsdonk (aan de Kerklaan te Raamsdonk) en de “oude” algemene begraafplaats Raamsdonk (aan de Kerklaan te Raamsdonk);

 • b.

  enkeldiep graf: een graf waarin één laag wordt begraven;

 • c.

  dubbeldiep graf: een graf waarin twee lagen worden begraven;

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een lijk;

 • f.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht voor een bepaalde periode is verleend tot het doen begraven en begraven houden van een kinderlijk tot 12 jaar;

 • g.

  particuliere urnennis: een nis in een columbarium waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • h.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • i.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

 • j.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • k.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een stoffelijk overschot van een persoon of asbus op gerechtelijk gezag;

b. het begraven of bijzetten van de as van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven, dan wel in één asbus worden bijgezet.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2018" van 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2019".

 

Geertruidenberg, 7 november 2018

De raad van Geertruidenberg,

de (loco)griffier, de voorzitter,

 

H.J. van Beek, J.J. Luteijn

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Geertruidenberg 2019

 

Omschrijving

Inschrijving in het begraaf/urnenregister € 9,50

Begraafkosten (ter aarde bestellen, 12 jaar en ouder) € 417,00

Begraafkosten (ter aarde bestellen, jonger dan 12 jaar) € 281,50

Begraafkosten (tweediep, 1e uitgifte) € 484,50

Bijzetten van een urn/asbus in een particulier graf € 141,00

Kosten plaatsen columbarium-element tbv bijzetten van een urn/asbus € 298,50

Begraven op afwijkende tijdstippen € 112,50

 

Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (12 jaar en ouder) € 873,00

Grafrecht particulier graf 10 jaar incl. onderhoud (jonger dan 12 jaar) € 591,50

Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (> 12 jr) € 873,00

Grafrechtverlenging particulier graf met 10 jaar incl. onderhoud (< 12 jr) € 591,50

Recht voor het bijzetten van een asbus/urn in een particulier graf € 0,00

Recht voor het bijzetten van een asbus/urn in een columbarium 10 jaar incl onderhoud € 732,00

Verlenging bijgezet houden van een asbus/urn in een columbarium met 10 jaar incl. onderhoud € 732,00

Bijzetting grafrecht particulier graf binnen 10 jaar € * 873,00

 

Reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 439,50

Verlenging reservering van een naastgelegen graf voor 10 jaar € 439,50

Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek € 845,00

 

Ruimen van een graf op verzoek € 422,50

Voor het schudden van een graf op verzoek € 422,50

Herbegraven in een ander (nieuw) graf op verzoek € 845,00

 

Het recht voor ter beschikking stellen van de urn/asbus en/of gedenkplaat (in een columbarium) aan de rechthebbende na afloop van de lopende termijn en er geen verzoek tot verlenging is ingediend bedraagt € 200,00

 

Toestemming plaatsen gedenkteken € 84,50

 

*minus de betaalde kosten van de nog niet verstreken huurperiode

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 7 november 2018.

de raad voornoemd,

 

de (loco)griffier, de voorzitter,

 

H.J. van Beek, J.J. Luteijn