Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Geertruidenberg 2019
CiteertitelWegsleepverordening Geertruidenberg 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2019-35690

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019

Nr. 11

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg d.d. 13 november 2018;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: het terrein gelegen aan Keizersveer 1, 4941 TA te Raamsdonksveer;

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

 

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten voor werkzaamheden met betrekking tot een voertuigen <3.500 kg (personen- en bestelwagen) bedragen:

 

a. Loos uitrijden: € 75,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente Geertruidenberg.

Hiervan is sprake wanneer het bergingsbedrijf opdracht krijgt tot het wegslepen van een voertuig, doch geen bergingswerkzaamheden worden verricht.

 

b. Onvolledige berging: € 75,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar. Hiervan is sprake wanneer het bergingsvoertuig op de plaats van de berging is gearriveerd voordat de bestuurder/eigenaar van het weg te slepen voertuig ter plaatse is verschenen en met de bergingswerkzaamheden reeds is begonnen. De bergingswerkzaamheden eindigen op het moment dat de bemanning van het bergingsvoertuig heeft plaatsgenomen om het opgetakelde voertuig over te brengen naar de stallingslocatie.

 

c. Volledige berging: € 175,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

Hiervan is sprake vanaf het moment dat de bemanning van het bergingsvoertuig plaats neemt in het bergingsvoertuig om het getakelde voertuig over te brengen naar het bewaarterrein. De volledige berging eindigt op het moment dat het voertuig is losgekoppeld of gelost is op het bewaarterrein.

 

d. Stallingskosten voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan: € 7,50 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

 

 • 2.

  De kosten van werkzaamheden met betrekking tot een bijzonder groot voertuig > 3.500 kg (w.o. bus en vrachtwagen) bedragen:

 

a. Loos uitrijden: € 125,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente Geertruidenberg.

Hiervan is sprake wanneer het bergingsbedrijf opdracht krijgt tot het wegslepen van een voertuig, doch geen bergingswerkzaamheden worden verricht.

 

b. Onvolledige berging indien niet compleet transport klaar: € 295,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar. Hiervan is sprake wanneer het bergingsvoertuig op de plaats van de berging is gearriveerd voordat de bestuurder/eigenaar van het weg te slepen voertuig ter plaatse is verschenen en met de bergingswerkzaamheden reeds is begonnen. De bergingswerkzaamheden eindigen op het moment dat de bemanning van het bergingsvoertuig heeft plaatsgenomen om het opgetakelde voertuig over te brengen naar de stallingslocatie.

 

c. Volledige berging: € 450,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

Hiervan is sprake vanaf het moment dat de bemanning van het bergingsvoertuig plaats neemt in het bergingsvoertuig om het getakelde voertuig over te brengen naar het bewaarterrein. De volledige berging eindigt op het moment dat het voertuig is losgekoppeld of gelost is op het bewaarterrein.

 

d. Stallingskosten voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan: € 25,00 ex. BTW.

Deze kosten zijn voor rekening van de bestuurder/eigenaar.

 

 • 3.

  Het retourneren van een voertuig buiten kantoortijden, welke is gestald op het bewaarterrein, geldt een toeslag van: € 100,00 ex. BTW.

 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet , zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 7 Intrekking

Met het in werking treden van deze verordening wordt de Wegsleepverordening Geertruidenberg 2016 ingetrokken.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2018.

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

de griffier, de waarnemend voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, J.J. Luteijn