Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Geertruidenberg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting Geertruidenberg 2019
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting Geertruidenberg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 14 van de Verordening toeristenbelasting 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 237 van de Gemeentewet
 7. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 8. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2019Nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2019-159599

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Geertruidenberg 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg;

 

Gelet op:

- de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

- artikel 237 van de Gemeentewet:

- artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

- alsmede artikel 14 van de in de gemeente Geertruidenberg geldende “verordening toeristenbelasting 2019”.

 

besluit vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Geertruidenberg 2019

 

Artikel 1. Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Geertruidenberg bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

 

Artikel 2. Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor de toeristenbelasting die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage TA1 opgenomen model.

 • 3.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden. 

 

Artikel 3. Nachtverblijfregister

1. Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

a. naam en woonplaats;

b. aantal personen;

c. datum van aankomst en datum van vertrek;

d. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

e. indien van toepassing naam, woonplaats van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

2. Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform bijlage TA2 bij deze uitvoeringsregeling.

3. Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

4. Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

5. Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

6. Een (ongenummerd) bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en vijfde lid.

7. Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overlegd.

8. Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

9. Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

10. Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar. 

 

Artikel 4. Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, bedoelde gemeenteambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

 

Artikel 5. Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen kunnen worden opgelegd na de aanvang van het belastingjaar doch niet voor 1 juni.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling met de daarbij behorende bijlagen treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze uitvoeringsregeling inclusief de daarbij behorende bijlagen wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Geertruidenberg 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019; 

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

 

de secretaris, de waarnemend burgemeester

 

 

R.C.J. Nagtzaam J.J. Luteijn 

 

 

 

Bijlage TA1 model voor het formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting

behorende bij de 'Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2019'

 

Aangiftebiljet toeristenbelasting

 

Belastingjaar: ……………………

Datum uitreiking: ……………………

Indienen vóór: ……………………

 

Ondergetekende

Naam: ………………………

Adres: ………………………

Postcode, plaats: ………………………

 

Adres van het onderkomen

Adres: ………………………

Postcode, plaats: ………………………

 

Het gaat om overnachtingen tegen vergoeding in welke vorm dan ook.

U dient het werkelijk aantal overnachtingen in te vullen door personen die niet als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen van de gemeente zijn ingeschreven.

Niet meetellen:

- het verblijf van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 

Aantal overnachtingen in het belastingjaar: …………………

Het aantal overnachtingen is de som van het aantal nachten dat elke niet-ingezetene verblijf heeft gehouden in of op u ter beschikking staande onderkomens respectievelijk standplaatsen.

 

Aldus duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

……………………, ……………………

(plaats) (datum)

………………………

(handtekening)

 

 

 

Bijlage TA2 model voor het formulier van het nachtverblijfregister toeristenbelasting

behorende bij de 'Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2019'

  

Toelichting op de uitvoeringsregeling toeristenbelasting

Algemeen

Op grond van artikel 231 van de Gemeentewet zijn bij de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen onder meer de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 van toepassing. De heffingsbevoegdheden komen toe aan de daartoe aangewezen heffingsambtenaar (de inspecteur) en de invorderingsbevoegdheden aan de daartoe aangewezen invorderingsambtenaar (de ontvanger). De AWR en de Invorderingswet 1990 kennen ook bepalingen op grond waarvan aan de minister van Financiën de bevoegdheid wordt toegekend nadere regels te geven over bepaalde heffings- en invorderingsaangelegenheden. Voor gemeentelijke belastingen komt die bevoegdheid op grond van artikel 231 toe aan het college van burgemeester en wethouders. Verder is het college van burgemeester en wethouders als bestuursverantwoordelijke voor de heffings- en invorderingsambtenaar bevoegd om beleidsregels vast te stellen (artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, hierna: Awb). Op grond van artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is het college eveneens bevoegd beslissingen van de raad (lees: belastingverordeningen) uit te voeren. Met het oog hierop kan het college over uitvoeringsaangelegenheden regels stellen. Te denken valt hierbij aan het vaststellen van de modellen voor het formulier van de onderscheiden aangiftebiljetten.

Met de inwerkingtreding van de derde tranche Awb op 1 januari 1998 is een aantal bevoegdheden van de gemeenteraad op belastinggebied overgegaan op het college. In verband hiermee is in elke belastingverordening een bepaling opgenomen dat het college nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de betreffende gemeentelijke belasting. Op deze wijze is het voor de belastingplichtigen duidelijk dat er nog nadere regels kunnen gelden.

In deze uitvoeringsregeling toeristenbelasting is een en ander uitgewerkt. Het betreft een uitwerking van:

- de wettelijke bepalingen over de aangifte (artikelen 6, 7 en 8 van de AWR en artikel 237 van de Gemeentewet;

- de wettelijke bepalingen over de voorlopige aanslag (artikelen 13 en 14 AWR).In de aanhef worden deze wettelijke bepalingen opgesomd.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2. Aangifte

In dit artikel zijn nadere regels over het doen van aangifte opgenomen.

Het eerste lid voorziet in het geval dat aan een belastingplichtige geen aangiftebiljet is uitgereikt of geen aanslag is opgelegd.

In het tweede lid is opgenomen dat er voor de aangifte als vermeld in het eerste lid een formulier van het aangiftebiljet is.

In het derde lid is opgenomen hoe en wanneer het aangiftebiljet moet worden ingeleverd of toegezonden.

 

Artikel 3. Nachtverblijfregister

Artikel 4. Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

In de APV is opgenomen dat er een nachtverblijfregister bijgehouden moet worden van alle (betaalde) overnachtingen die in de gemeente Geertruidenberg plaats vinden. Ondernemers en organisaties zijn daardoor verplicht om hier een administratie van bij te houden. Men mag deze gegevens gebruiken voor het heffen van toeristenbelasting op basis van artikel 1 lid 1 sub b en artikel 3 van het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing. De plicht van het bijhouden van administratie over de overnachtingen is opgenomen in de verordening toeristenbelasting. Er wordt een formulier opgesteld om het voor de ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken om de gegevens aan te leveren.

 

Artikel 5. Voorlopige aanslag

De artikelen 13 en 14 van de AWR bepalen dat de heffingsambtenaar volgens bij collegebesluit te stellen regels aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag kan opleggen tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.

De heffingsambtenaar kan naar eigen inzicht een voorlopige aanslag opleggen indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, dit rechtvaardigt. Vanzelfsprekend dienen hierbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te worden genomen.

Een voorlopige aanslag moet altijd worden gevolgd door een (definitieve) aanslag.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit artikel bevat de gebruikelijke bepaling van inwerkingtreding en bekendmaking.

 

Artikel 7. Citeertitel

De citeertitel vergemakkelijkt het verwijzen naar de regeling.

 

 

Toelichting bij de bijlagen behorende bij de uitvoeringsregeling toeristenbelasting

Bijlage TA1 model voor het formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting

behorende bij de 'Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2019'

 

Aangiftebiljet toeristenbelasting

Het in de bijlage opgenomen aangiftebiljet vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 2 van de uitvoeringsregeling toeristenbelasting. De inhoud daarvan spreekt voor zich.

 

Bijlage TA2 model voor het formulier van het nachtverblijfregister toeristenbelasting

behorende bij de 'Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2019'

 

Nachtverblijfregister toeristenbelasting

Het in de bijlage opgenomen nachtverblijfregister vormt een uitwerking van het bepaalde in artikel 3 en 4 van de uitvoeringsregeling toeristenbelasting. De inhoud daarvan spreekt voor zich.