Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling gegevensverstrekkingen BRP

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekkingen BRP
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2018 Gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur | organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De eerste wijziging omvat de wijziging van bijlagen 1 en 2.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geertruidenberg/CVDR627682/CVDR627682_1.html
 5. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geertruidenberg/CVDR627694/CVDR627694_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020bijlage 1, bijlage 2

17-12-2019

gmb-2019-313673

26-09-201901-01-2020Nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-234177

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekkingen BRP
Algemene toelichting

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

Met ingang van 6 januari 2014 is het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie personen (Wbrp) vervangen. Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatievoorziening deel uitmaakt. De onderhavige regeling voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de Gemeente Geertruidenberg.

 

Deze regeling voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de Gemeente Geertruidenberg en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de Gemeente Geertruidenberg aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de Gemeente Geertruidenberg over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van deze verordening, zijn integraal overgenomen uit artikel 1 van de Wet BRP. Dit betreft de begrippen: basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één Basisregistratie Personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door de Gemeente Geertruidenberg beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

Een ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de BRP. Dat kan ook een persoon betreffen die niet in Nederland woonachtig is, maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die in de Gemeente Geertruidenberg woont.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijk persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon, die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de Gemeente Geertruidenberg woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de Gemeente Geertruidenberg op grond van artikel 3.2 Wet BRP.

 

Zolang de Wet BRP door de Gemeente Geertruidenberg wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De Gemeente Geertruidenberg heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de Gemeente Geertruidenberg woonachtig zijn, dient de Gemeente Geertruidenberg het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Ook voor de verstrekking aan Key2DDS wordt aangesloten bij dit autorisatiebesluit. Organen van de Gemeente Geertruidenberg mogen alleen gebruik maken van Key2DDS zoals vermeld in het autorisatiebesluit.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al deels voorzien in de Wet BRP. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de Gemeente Geertruidenberg.

 

De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

 

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Het moet hierbij gaan om werkzaamheden:

 • -

  die samenhangen met een overheidstaak;

 • -

  gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • -

  waarbij, gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie Personen gerechtvaardigd is.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

 

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Geertruidenberg 2018, die uit deze regeling kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg

 

Het besluit is genomen, met inachtneming van:

 • -

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • -

  artikel 156 Gemeentewet;

 • -

  de Verordening Basisregistratie Personen Gemeente Geertruidenberg 2018;

 

BESLUIT:

 

Besloten is om de volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Gemeente Geertruidenberg 2018.

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de Gemeente Geertruidenberg worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de Basisregistratie Personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de Gemeente Geertruidenberg en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de Gemeente Geertruidenberg was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente.

 • 2.

  Over een ingezetene van de Gemeente Geertruidenberg kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 van deze regeling.

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking. De vorige regeling gegevensverstrekking BRP 2014 wordt hiermee ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2018 Gemeente Geertruidenberg.

 

aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2019.

Burgemeester, De secretaris,

Dhr J.J. Luteijn dhr. R.C.J. Nagtzaam

Bijlage 1

Deze bijlage behoort bij artikel 1 van de Eerste Wijziging Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen Gemeente Geertruidenberg 2018 en bevat een opgave van de organisatieonderdelen en de taken die deze uitvoeren waarvoor gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt.

1

2

3

4

5

6

7

Organisatie

onderdeel

Taak

Doelomschrijving

Categorie(ën) van betrokkenen

Rechtmatige grondslag

Soort verstrekking

Gegevens

Cluster Ondersteuning

Jubilea overzichten: 50, 60 en 65 jarige huwelijken, 90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW, geb. datum, huwelijks/partnerschapssluiting, overlijden partner

Cluster Ondersteuning

Gedecoreerden

Uitnodigen gedecoreerden Koningsdag

Gedecoreerden

Lokale taak

Jaarlijkse selectie

NAW

Cluster Gemeentewinkel

Stembureauleden

Benoeming leden stembureaus, instructie, indeling en uitbetaling vergoeding

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

Ad hoc

NAW, geb. datum

Cluster Advies

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

Ad hoc

NAW, gegevens echtgenoot of partner, kindgegevens

Cluster Beleid

Uitvoering taken Jeugdwet

Uitvoering taken Jeugdwet

Jeugdigen en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Jeugdwet

Op aanvraag

Persoonsgegevens, oudergegevens, nationaliteit, huwelijk/geregistreerd partnerschap, overlijden, inschrijving, verblijfplaats, kindgegevens, verblijfstitel, gezagsverhouding.

Voor verstrekkingen aan Key2DDS wordt aangesloten bij besluit Autorisaties van (BZK besluit). Gegevens die verstrekt worden aan Key2DDS worden alleen verstrekt ingevolge artikel 3, 5 en 6 van dit besluit en alleen de gegevens die genoemd worden in de bijlagen 2 tot en met 24b van dit besluit mogen alleen op grond van de taken behorende bij de bijlagen worden verstrekt aan de afnemer via Key2DDS.

 

Bijlage 2

Derden aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Geertruidenberg.

Behorend bij artikel 2 van de Eerste Wijziging Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Geertruidenberg 2018.

(Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wet BRP verzocht heeft om geheimhouding).

 

Gewichtig maatschappelijk belang

Categorie derde BRP

Bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners. Tegengaan analfabetisme.

Bibliotheken: Theek 5.

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Niet-gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Bevorderen cultuur en behoud van cultureel erfgoed.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van het bevorderen van cultuur en het behoud van cultureel erfgoed, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Ondersteunen van organisaties in de gemeente die goede doelen voor de inwoners nastreven.

Fondsverwervende organisaties met erkenning van het CBF.

Maatschappelijke dienstverlening.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van maatschappelijke dienstverlening met een actuele subsidierelatie met de gemeente Geertruidenberg en/of activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van algemene en geestelijke gezondheidszorg, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Kinderopvangwerk.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van kinderopvangwerk, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Jeugdwelzijnswerk.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van jeugdwelzijnswerk, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Jeugd

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Waaronder: BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg per 01-01-2020.

Ouderenzorg.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenzorg, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Gehandicaptenzorg.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van gehandicaptenzorg, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Sociale werkvoorziening.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociale werkvoorziening, die activiteiten verrichten in het belang van (de inwoners van) de gemeente Geertruidenberg.

Sociaal - Juridische zorgverlening.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van sociaal-juridische dienstverlening, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Geestelijke en maatschappelijke zorg.

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA.

Schuldhulpverlening.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van schuldhulpverlening, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Bevorderen inburgering.

Niet-gemeentelijke inburgeringbureaus die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Migrantenhulp.

Migrantenorganisaties in de gemeente.

Ouderenondersteuning.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van ouderenondersteuning, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Onderlinge hulp patiënten.

Instellingen of instanties die werkzaamheden verrichten op het terrein van onderlinge hulp patiënten, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Bevorderen van sportgezondheid.

Sportverenigingen en organisaties, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Bevorderen van de zelfredzaamheid.

Thuiszorgorganisaties, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Maatschappelijke of filantropische doelen.

Instellingen, instanties, verenigingen en stichtingen op het gebied van maatschappelijke of filantropische doelen, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Bevordering vrouwenwelzijn.

Vrouwenorganisaties, die activiteiten verrichten in het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Woningcorporaties, die activiteiten verrichten in het belang van (de inwoners van) de gemeente Geertruidenberg.

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

Ziekenhuizen.