Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Geertruidenberg 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening outplacement gewezen wethouders gemeente Geertruidenberg 2007
CiteertitelVerordening outplacement gewezen wethouders gemeente Geertruidenberg 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum en -middel onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2007Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Geertruidenberg 2007

30-08-2007

Onbekend.

2007-08-30, nr. 08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Geertruidenberg 2007

Nr. 08

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2007;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Verordening outplacement gewezen wethouders gemeente Geertruidenberg 2007

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  belanghebbende: hij die ophoudt wethouder te zijn en in het genot is van een uitkering op grond van artikel 131 tot en met 136 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • 2.

  outplacementbureau: bureau of organisatie bij voorkeur aangesloten bij een brancheorganisatie voor outplacement en loopbaanbegeleiding.

Artikel 2 Toekenning outplacementfaciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten op aanvragen omtrent de toekenning van outplacementfaciliteiten. Outplacement start uiterlijk 6 maanden nadat een beroep is gedaan op de uitkering als bedoeld in artikel 1.  

 • 2.

  De kosten van de outplacementfaciliteiten komen voor rekening van de gemeente. Burgemeester en wethouders sluiten daartoe een schriftelijke overeenkomst met het outplacementbureau.  

 • 3.

  Eventuele reis-, verblijf- en verwervingskosten komen voor rekening van belanghebbende.  

Artikel 3 Maximale toekenningsduur

De outplacementfaciliteiten worden toegekend voor de periode van ten hoogste één jaar.

 

Artikel 4 Uitleg regeling

In de gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet zijn burgemeesteren wethouders bevoegd een voorziening te treffen.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 Deze regeling kan worden aangehaald als: Verordening outplacement gewezen wethoudersgemeente Geertruidenberg 2007.

 

Raamsdonksveer, 30 augustus 2007.

 

 

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

de griffier,                                                 de voorzitter,

 

 

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere          M.J.A. Meijer