Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Kermis verhuurvoorwaarden gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKermis verhuurvoorwaarden gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVerhuurvoorwaarden kermissen gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, boek 7, art. 201

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-200801-01-2008Nieuwe regeling.

15-01-2008

De Langstraat, 17 januari 2008

15-01-2008, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

Kermis verhuurvoorwaarden gemeente Geertruidenberg

VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN STANDPLAATSEN OP DE KERMISSEN IN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:     a.   kermis: het cultureel evenement waarbij door middel van een samenstel van bewegende en            stilstaande vermaakattracties, daarbij passende mobiele verkoopzaken en gelegenheden            tot het deelnemen aan spelen of tot het bezichtigen van het zogenaamde kijkwerk, de           bezoekers van dat evenement geamuseerd worden.     b.   Exploitant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf heeft gemaakt            van de exploitatie van onder 1. bedoelde inrichting.     c.   Kermismeester: de persoon die zorg draagt voor de organisatie van de kermis en als            zodanig is aangewezen door burgemeester en wethouders.

 

Artikel 1a Toepasselijkheid verhuurvoorwaarden

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten contracten voor standplaatsen op de kermis in de gemeente Geertruidenberg, zoals hierna beschreven.

 

Artikel 2 Tijd en locatie

 • 1.

  De jaarlijkse kermissen worden georganiseerd op de volgende data:- Geertruidenberg : vrijdag voor de eerste zondag in oktober (5 dagen)- Raamsdonksveer : vrijdag voor de laatste zondag in juni (5 dagen)- Raamsdonk : zaterdag voor de eerste zondag in juni (4 dagen)

   

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, ook andere dataaanwijzen waarop de kermis plaatsvindt.

   

 • 3.

  De kermissen worden gehouden op de locatie:- Geertruidenberg : Markt en Elfhuizen- Raamsdonksveer : Heereplein, Hoofdstraat en Haven- Raamsdonk : Stationstraat en De Oude Melkhaven

   

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat in bijzondere omstandigheden de kermis of een deel ervantijdelijk op een andere dan in lid 1 vermeld plaats wordt gehouden.

   

 • 5.

  De openingstijden van de kermis zijn:- Op vrijdag van 16.00 tot 01.00 uur;- Op zaterdag van 13.00 tot 01.00 uur;- Op de overige dagen van 13.00 tot 24.00 uur

   

Artikel 4 Gesloten verhuur

 • 1.

  De standplaatsen worden door middel van een gesloten verhuursysteem verpacht. Als zodanig worden deinschrijvingen niet in de openbaarheid geopend en voorgelezen. Evenmin worden de geboden huursommennadien gepubliceerd of anderszins bekendgemaakt.

   

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn niet gehouden om standplaatsen aan de hoogstbiedende inschrijvers(s) teverhuren. Zij kunnen een keuze doen uit de inschrijvingen om standplaatsen toe te wijzen voor alleinschrijvingen die zij wensen toe te laten.

   

Artikel 5 Eisen aan de inschrijving

 • 1.

  De verhuur van de standplaatsen voor de kermis geschiedt uitsluitend aan de hand van inschrijving. Voor hetdoen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van de daartoe van gemeentewege vastgestelde en/ofaangewezen inschrijfformulieren. Het inschrijfformulier moet volledig en duidelijk leesbaar worden ingevuld.

   

 • 2.

  Inschrijvingen kunnen alleen worden gedaan door exploitanten die staan ingeschreven bij de Kamer vanKoophandel of bij een vergelijkbaar buitenlandse instantie, danwel door hun gemachtigden. De bevoegdheidvan de gemachtigde moet blijken uit een aan het inschrijfformulier aangehangen, door de exploitantondertekende, volmacht. Niemand kan optreden als gemachtigde van meer dan één exploitant.

   

 • 3.

  Op het formulier moeten tenminste worden vermeld:

  • a.

   naam, voornaam, correspondentieadres, (mobiel) telefoonnummer, alsmede de handtekening van deexploitant;

  • b.

   naam en omschrijving van de inrichting;

  • c.

   het bedrag, zowel in cijfers als letters, dat geboden wordt;

  • d.

   de aanduiding van het terrein waarvoor de inschrijving bedoeld is;

  • e.

   de juiste afmetingen van de (buiten)maten, zoals frontbreedte en diepte of doorsnede van de inrichtingalsmede van de uitsteekzeilen, oploopvloeren, kassa e.d., wanneer deze buiten de maten van breedte,diepte of doorsnede uitsteken, benevens voor-, zij- en achterschoren en voorts de exacte plaats van deeventuele voor-/zij- en achterin­gangen;

  • f.

   de benodigde aansluitwaarde in KWH tijdens opbouw, kermis en afbouw;

   

 • 4.

  Bij de inschrijving dienen te worden gevoegd;

  • a.

   een plattegrond waarop de juiste afmetingen van de inrichting met eventuele uitbouwen staan aangegeven,de juiste positie van de kassa's en de hoogte van de inrichting;

  • b.

   een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel of bij een vergelijkbare buitenlandse instantie,welke niet ouder is dan één jaar;

  • c.

   voor zover van toepassing, de volmacht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel;

  • d.

   een recente foto/compositietekening, waarop het uiterlijk aanzien van de inrichting kan wordenbeoordeeld;

  • e.

   het bewijs van (goed)keuring, als bedoeld in het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen;

  • f.

   een kopie van de geldende polis van de aansprakelijkheidsverzekering;

   

 • 5.

  Indien het inschrijvingsbedrag in letters afwijkt van het daarbij vermelde bedrag in cijfers, zal het bedrag inletters worden aangenomen als de geboden som.

   

 • 6.

  Wanneer ten aanzien van een geboden huursom het voorbehoud "zonder concurrentie" of een andervoorbehoud van dezelfde strekking wordt gemaakt, moet daarbij nauwkeurig worden aangegeven welkeinrichtingen de exploitant als van concurrerende aard beschouwt.

   

 • 7.

  Onvolledige en onduidelijke inschrijvingen, alsmede inschrijvingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn,kunnen door burgemeester en wethouders terzijde worden gelegd. De exploitant zal hiervan zo spoedigmogelijk in kennis worden gesteld.

   

Artikel 6 Inzending inschrijfformulieren

De inschrijfformulieren moeten in een gesloten omslag vóór 31 januari 2008 12.00 uur op het gemeentehuis zijn ingeleverd.

 

Artikel 7 Gehouden aan bod

 • 1.

  De exploitant is gehouden zijn bod tot en met de datum van gunning, althans uiterlijk tot 14 dagen van de inartikel 6 bedoelde datum gestand te doen.

   

 • 2.

  Verhoging of verlaging van geboden huursom kan uitsluitend geschieden door middel van een nieuwinschrijfformulier, waarop duidelijk is vermeld welk bod verhoogd of verlaagd wordt en dient tevens tegeschieden vóór de datum en het tijdstip als bedoeld in artikel 6.

   

Artikel 8 Gunning standplaatsen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om, voordat de inschrijving wordt opengesteld,standplaatsen voor één of meerdere jaren onderhands te verpachten.

   

 • 2.

  Elke inschrijver zal, zo mogelijk, binnen 14 dagen na de in artikel 6 genoemde datum bericht ontvangen of destandplaats(en), waarvoor hij heeft ingeschreven, hem al dan niet is (zijn) gegund.

   

 • 3.

  Voor exploitanten van kermisinrichtingen waaraan op grond van lid 1 een standplaats is verhuurd zijn deartikelen waarvan blijkt dat toepas­sing ervan niet mogelijk is, niet van toepassing.

   

Artikel 9 Betaling

 • 1.

  De geboden huursom moet voor aanvang van de betreffende kermis per bank/giro of per kas worden betaald.

   

 • 2.

  Indien de huursom niet is betaald binnen de termijn zoals genoemd in dit artikel, is de exploitant van deinrichting in gebreke en verliest hij/zij het recht op de aan hem/haar toegewe­zen standplaats voor de duur vanhet contract.

   

 • 3.

  Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor de opengevallen plaats aan een ander toe tewijzen.

   

Artikel 10 Restitutie huursom

Wanneer als gevolg van overmacht de kermis niet doorgaat of ophoudt door te gaan dan wel als gevolg van overmacht aan de zijde van de exploitant de gehuurde standplaats niet ingenomen kan worden, wordt de betaalde huursom teruggegeven, dan wel gedeeltelijk naar rato van het aantal dagen, waarop de standplaatsen niet kunnen worden gebruikt, gerestitueerd, onder inhouding van de door de gemeente gemaakte kosten.

 

Artikel 11 Stroomvoorziening/aansluitkosten

 • 1.

  De stroomvoorziening geschiedt door middel van tijdelijke dieselaggregaten of een vaste aansluiting. Eendaartoe gespecialiseerd elektrotechnisch bedrijf zal zorgdragen voor deze aggregaten en het daaropaansluiten van de attracties.

   

 • 2.

  Voor het stroomverbruik, aansluitkosten e.d. van de inrichting zal per inrichting een vergoeding verschuldigdzijn. Onderstaand tarief geldt voor het jaar 2008, voor volgende jaren zal een indexering worden toegepast.

 • 3.

  Afhankelijk van de werkelijke afzekeringswaarde zal die vergoeding worden doorberekend, en wel als volgt:

   

 • 4.

  De standplaatshouder is, aan de gemeente Geertruidenberg, behalve de pachtsom ook de bijdrage voorenergie verschuldigd. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de pachtsom geïnd.

   

 • 5.

  In het geval er sprake is van een dermate grote attractie, dat er speciale en/of grootschaligestroomvoorzieningen noodzakelijk zijn, kan van het bepaalde in lid 2 worden afgeweken.

   

 • 6.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de stroomvoorziening aan de zijde van het in lid 1bedoelde elektrotechnisch bedrijf, tenzij deze tekortkoming is te wijten aan schuld of nalatigheid aan de zijdevan de gemeente.

   

 • 7.

  Indien de exploitant een onjuiste of onvolledige opgave van de aansluitwaarde geeft loopt hij/zij het risico datde stroomvoorziening ten behoeve van zijn/haar inrichting niet kan worden gegarandeerd. Eventuele extrakosten worden in rekening gebracht.

   

Hoofdstuk 2 Verplichting gemeente Geertruidenberg

Artikel 12 Woon- en werkklimaat

De gemeente draagt zorg voor een goed woon- en werkklimaat voor de exploitanten die een standplaats hebben op de kermis. Derhalve gelden onder meer de hierna genoemde voorzieningen.

 • 1.

  Op het kermisterrein, alsmede op de terreinen waar de woonwagens worden geplaatst, zal van gemeentewegeworden gezorgd voor afvalcontainers, wateraftappunten, stroomtoevoercontacten en (riool)afvoeren.

 • 2.

  De kosten van het verbruik en de aansluiting van water en elektriciteit op de woonwagenterreinen zijn voorrekening van de gemeente.

 • 3.

  Het bepaalde in het vorige lid geldt ook voor de Rijdende School.

 

Artikel 13 Promotie van de kermis

 • 1.

  De gemeente draagt maximaal 50 % van de kosten voor promotie met een maximum bedrag per kern:- Geertruidenberg € 900,-- Raamsdonksveer € 1250,-- Raamsdonk € 350,-

   

 • 2.

  De gemeente stelt samen met de promotiecommissie van de betreffende kermis het promotieplan op en voertdeze in gezamenlijkheid uit.

   

Hoofdstuk 3 Verplichtingen exploitant

Artikel 14 Innemen standplaats

 • 1.

  Geen standplaats mag worden bezet:

  • a.

   dan nadat deze eerst van gemeentewege op het terrein is aangewezen;

  • b.

   dan nadat aan de ambtenaar, belast met de aanwijzing der standplaatsen, is aangetoond, dat dehuursom volledig is betaald;

   

 • 2.

  Indien van gemeentewege daarom wordt verzocht, dient de exploitant de verzekeringspolis over te leggen,teneinde inzicht in de betreffende vezekering te verschaffen.

   

 • 3.

  De exploitant mag de aan hem verhuurde standplaats alleen gebruiken voor plaatsing van de exploitatie van deinrichting als waarvoor is ingeschreven. De exploitatie van de inrichting moet geheel in overeenstemming zijnmet de daarvan in het desbetreffende door de exploitant ingezonden inschrijfformulier gegeven benaming ofomschrijving.

   

 • 4.

  Gedurende de tijden dat de kermis voor het publiek is opengesteld, dient de exploitant zijn inrichting voor hetpubliek open te houden en te exploiteren.

   

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een exploitant ontheffing verlenen van de in lid 4 genoemdeverplichting.

   

Artikel 15 Geen overdracht gunning

Afstand of overdracht van de huur aan een derde en ruiling of verwisseling van een standplaatsattractie met een andere exploitant mag alleen geschieden met toestemming van burgemees­ter en wethouders.

 

Artikel 16 Opbouwen en afbreken

 • 1.

  Met het opbouwen van de inrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan twee dagen vóór deaanvangsdatum van de kermis. Voorts mag pas worden opgebouwd nadat de kermismeester hiertoetoestemming heeft gegeven. Na de aanvang van de kermis mag niet meer worden gebouwd, behoudenstoestemming van burgemeester en wethouders.

   

 • 2.

  Het is niet toegestaan bouwwerkzaamheden te verrichten of het kermisterrein op te rijden 's-avonds na 22.00uur, behoudens toestemming van de kermismeester.Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laatste dag vande kermis, behoudens toestemming van burgemeester en wethouders. De inrichting dient uiterlijk op dewoensdag na de kermis om 18.00 uur te zijn afgebroken. De vracht- en pakwagens dienen op dat moment vanhet kermisterrein te zijn verwijderd. Burgemeester en wethouders kunnen toestemming geven van hetbepaalde in dit lid af te wijken.

   

 • 3.

  Behalve voor opbouw- en afbraakactiviteiten mogen gedurende de kermis op het kermisterrein geenvrachtwagens of personenauto's staan, zulks met uitzondering van een kassa­wagen, indien dit voor deexploitatie noodzakelijk is.

   

 • 4.

  Woon- en vrachtwagens, dienen op een door burgemeester en wethouders vastgestelde plaats te wordengezet.

   

Artikel 17 Vervallen standplaats indien niet op tijd

 • 1.

  Een standplaats die op de vrijdag vóór de aanvang van de kermis door de betreffende exploitant niet isingenomen, vervalt aan burgemeester en wethouders en kan aan een ander worden toegewezen.

   

 • 2.

  Toewijzing aan een ander laat de verplichting van degene, wiens recht vervallen is, tot betaling van degeboden huursom onverlet, met dien verstande dat burgemeester en wethouders een nieuw ontvangenhuursom zullen verrekenen met de door de nalatige exploitant te betalen huursom.

   

Artikel 18 Geen eigen stroommotoren en LPG (tanks)

Diesel-, benzine- of andere motoren, welke dienen tot opwekking van energie voor verlichting en/of het in werking brengen of houden van de inrichting, worden niet toegelaten, tenzij daartoe voor het begin van de kermis toestemming aan burgemeester en wethouders is gevraagd en verkregen. Het gebruik van LPG en LPG-tanks, anders dan voor motortractie is verboden. Dit geldt eveneens voor pakwagen, woonwagens en caravans, welke op de daarvoor aangewezen terreinen worden opgesteld.

 

Artikel 19 Niets in de bestrating

In de bestrating mogen geen pennen, wiggen of andere soortgelijke voorwerpen worden geslagen, gedreven of op welke andere wijze ook ingebracht en mogen noch gaten of kuilen worden gemaakt.

 

Artikel 20 Zorgplicht veiligheid inrichting

De exploitant verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is en zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt, redelijkerwijs is gewaarborgd.

 

Artikel 21 Opvolgen voorschriften

De exploitant is verplicht te allen tijde in zijn inrichting toe te laten ambtenaren van politie, brandweer en gemeente en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid worden gegeven. Tot deze voorschriften kan behoren de eis tot (tijdelijke) sluiting van de inrichting.

 

Artikel 26 Aansprakelijkheidsverzekering

 • 1.

  De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel de wettelijke alscontractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen het gehuurde),alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van deinrichting, te verzekeren. De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schadedie ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakel­de derden.

   

 • 2.

  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid 1 bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzijdeze schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen ofvoorgeschreven maatregelen.

   

 • 3.

  De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan de bestrating, aan andere gemeentelijkeeigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door hetplaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken vankermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, ofdoor welke andere oorzaak ook.

   

Artikel 27 Verplichtingen op grond van verhuurvoorwaarden

 • 1.

  Indien één van beide partijen de verplichtingen op grond van deze verhuur-voorwaarden niet, niet tijdig of nietdeugdelijk nakomt, is deze partij na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn isgesteld om alsnog na te komen, tenzij zulks op grond van deze voorwaarden, het contract of de wet niet nodigis, en in geval van termijnstelling, nakoming binnen die termijn uitblijft, aansprakelijk voor alle schade diehieruit voor de andere partij en/of derden voortvloeit en is de andere partij gerechtigd tot ontbinding van deovereenkomst over te gaan.

   

 • 2.

  De verplichting tot betaling van een schadevergoeding op grond van het vorige lid laat onverlet de verplichtingtot betaling van de huursom door de exploitant dan wel het verval van de huursom aan de gemeente.

   

Hoofdstuk 4 Geschillenregeling

Artikel 28 Geschillenregeling

Alle geschillen, die naar aanleiding van de verhuur van de standplaatsen mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daar onder mede begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen ter zake van die geschillen arbitrage overeenkomen.

 

Hoofdstuk 5 Onvoorziene omstandigheden

Artikel 29 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin blijkens deze verhuurvoorwaarden niet is voorzien, kunnen burge­meester en wethouders een beslissing nemen.

 

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding

Artikel 30 Inwerkingtreding

Deze wijziging in de "verhuurvoorwaarden van standplaatsen voor de kermissen gemeente Geertruidenberg 2008" treedt in werking op 1 januari 2008.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Geertruidenberg in de vergadering van 15 januari 2008.

 

 

De secretaris,                                                                    De burgemeester,

 

 

 

mr. J.H. Willems                                                                 M.J.A. Meijer